Sectorul CIVES
 
 

Este Romania un stat de drept, afectat de criza sau nu?!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Este Romania un stat de drept, afectat de criza sau nu?!

Mesajde Nica Leon » Vin Apr 16, 2010 9:44 am

Domnule preşedinte,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, reclamant în cauza ce formează dosarul nr. 1609/1/2010, constatînd că prevederile art. 1, art. 2, art. 3 şi art. 5 din Legea nr. 406/2001 sînt neconstituţionale, anacronice şi imorale, ce atunci cînd nu adaugă funcţii noi încalcă nu numai textele din Legea fundamentală, dar şi idealurile Revoluţiei române din Decembrie 1989, ca şi principiile ce stau la baza oricărui stat de drept, aşa cum pretinde România că ar fi, formulez următoarea:

EXCEPŢIE de NECOSTITUŢIONALITATE

a art. 1, art. 2, art. 3 şi art. 5 din Legea nr. 406 din 10 07 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român;

Apreciez că această lege, la care mă voi referi în continuare, prezintă grave vicii de constituţionalitate, asupra cărora am atras atenţia reprezentanţilor guvernului, dar aceştia, în cea mai pură manifestare totalitară au impus-o totuşi, pentru a ne demonstra că normele constituţionale nu fac nici două parale în faţa voinţei celor care vor să-şi impună voinţa, dornici să păgubească şi bugetul naţional, în dauna demnităţii poporului român.
Legea nr. 406/2001 a fost şi este abuzivă, fiind special emisă, pentru a se crea cadrul necesar comiterii unei noi sfidări şi încălcări a principiilor statului de drept, a normelor constituţionale care consacră principiul egalităţii în drepturi a tuturor cetăţenilor României, indiferent de funcţiile avute la un moment dat, în acest stat, constituind o nouă dovadă a oportunismului şi a bunului plac, manifestat de cei care se află în funcţii importante în acestă ţară, ce sînt mînaţi, de impunerea prin lege, a unor privilegii nemeritate, ce reprezintă nu numai un afront la adresa cetăţenilor români, dar şi un nou motiv de a fi păgubit bugetul naţional. Acest act a reuşit "performanţa" de a conferi un caracter contrar literei şi spiritului Legii fundamentale, după cum voi argumenta în cele ce urmează:

DISPOZIŢII CONSTITUŢIONALE ÎNCĂLCATE:

Art. 1 alin. (3), care proclamă România stat de drept, în care, printre valorile declarate supreme şi garantate se regăsesc demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi dreptatea reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.;

Art. 4 alin. (2) care prevede că România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială;

Art. 15 alin. (1) şi (2) potrivit căruia cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile.

Art. 16 alin. (1) şi (2) potrivit cărora cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege;

Art. 43 alin.(2) Nivelul de trai
(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege.

Art. 48 Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, prevede (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.

Art. 50 Fidelitatea faţă de ţară
(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.

Art. 51 Respectarea Constituţiei şi a legilor
Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Art. 54 Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.

Art. 58 Rolul şi structura
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.

Art. 80 Rolul Preşedintelui

(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.

Art. 82 Validarea mandatului şi depunerea jurământului
"Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Art. 150 Conflictul temporal de legi
(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.

ARGUMENTE CARE SUSŢIN NECONSTITUŢIONALITATEA ACTULUI ATACAT
Încălcarea art. 1. alin. (3), art. 4 alin. 2, art. 15 alin. 1 şi 2, art. 16 alin. 1şi 2, art. 43 alin.1 şi 2, art. 51, art. 54, art. 82 alin. 2, art. 150 alin. 1 din Constituţia României aflată în vigoare la data impunerii Legii nr. 406/2001.

I. Încălcarea art. 1. alin. (3) din Constituţia României:

1.Obiectul de reglementare al Legii 406/2001 aşa cum rezultă chiar din titlul ei, reprezintă o încălcare flagrantă a prevederilor constituţionale enumerate mai sus, deoarece, aceasta instituie, adăugînd astfel la textul Constituţiei României, o funcţie şi o calitate ce nu au fost iniţial nici prevăzute şi nici nu a fost aprobate, prin referendum, de poporul suveran.
Legea 406/2001 este produsul unor minţi pervertite de comunism, care au înţeles că ar avea dreptul şi le este permis să profite de poziţiile ocupate la un moment dat în structurile de putere ale statului.
Legea 406/2001 a fost impusă de criminalii comunişti şi de acoliţii lor prin recurgerea la aceleaşi metode ticăloase, nedrepte şi imorale, ce au fost îndelung verificate şi puse în practică, în mult prea îndelungata perioada a bestialei dictaturi comuniste, cînd numai criminalii, copiii lor şi cei ce îi slugăreau cu necondiţionată supunere şi credinţă puteau ocupa asemenea poziţii, deosebit de importante în ierarhia comunistă şi în stat, ce le asigura şi privilegii neruşinate, inacceptabile într-un stat de drept şi într-o societate democratică.
Prin impunerea acestei legi, nedrept, nedemn, contrar principiilor statului de drept şi idealurilor Revoluţiei, care consfiinţesc obligativitatea respectării Constituţiei şi a supremaţiei sale, ciminali nostalgici comunisti au anulat prevedrile constituţionale ce consfiinţesc egalitatea cetăţenilor în faţa legilor şi au inventat şi impus o nouă funcţie şi o calitate inexistentă, neprevăzute de Constituţie, de care să beneficieze totuşi, abuziv, numai criminalii-comunişti, ce au ocupat funcţia de Preşedinte al României, ca urmare a contrarevoluţiei declanşată de ei în data de 22 12 1989, după fuga dictatorului şi după ce au înţeles că am preluat puterea, că demisesem bestialul guvern comunist şi structurile sale, subordonasem armata şi celelalte organe ale statului român.
Legea 406/2001 reprezintă şi o elocventă dovadă a prostiei şi enormităţilor minţilor odihnite a celor care au redactat-o, votat-o şi promulgat-o, iar apoi au aplicat-o în practică, ce constituie proba încercărilor lor disperate de a reinvia funcţii, calităţi, practici, obiceiuri şi privilegii desfiinţate însă prin victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, care a aruncat definitiv la lada de gunoi a istoriei privilegiile şi pretenţiile unora, ce se credeau şi se mai cred încă deasupra poporului, a normelor constituţionale şi a bunului simţ.
Că această lege a fost produsul tembelilor ce au ucis, au distrus, au jefuit şi au umilit mult prea mulţi locuitori ai României este probat şi de faptul că atît în titlul său ca şi în prevederile art. 1 alin. 1 se foloseseşte timpul trecut –au avut calitatea de şef al statului, calitate şi funcţie pe care a deţinut-o Ceausescu Nicolae, ultimul criminal ce a fost răsturnat însă de Revoluţie. Mai înaintea lui funcţia de şef al statului a deţinut-o, de drept, Mareşalul Ion Antonescu, funcţie ce a fost aprobată şi confirmată de locuitorii ţării, cu drept de vot, prin referendum. Cu toate că la în titlul Legii nedrepte Legea nr. 406/2001 şi în art. 1 alin, a fost folosit timpul trecut, în art. 1 alin. 2 din se prevede, la prezent, că “ Persoana care exercită funcţia de şef şef al statului român beneficiază de prevederile prezentei legi de la data încetării mandatului.”
Din analiza textelor din titlu şi de la art. 1 alin.1 aflate la timpul trecut, rezultă că legea este inaplicabilă, avînd în vedere că în România nici o persoană aflată în viaţă nu a avut legal calitatea de şef al statului român. Dacă, însă, se extinde analiza şi la art. 1 alin. 2 rezultă, indubitabil, că Legea 406/2001 a fost impusă de criminalii nostalgici comunişti, tocmai pentru a adăuga la Constituţie o funcţie neprevăzută deloc de aceasta, care consacră numai funcţia de Preşedinte al României, ca şi drepturile, obligaţiile şi sancţiunile ce îi pot fi aplicate celui ce deţine legal respectiva fincţie, de preşedinte şi nu de şef al statului.
Din cauză mentalităţilor lor criminale-comuniste, nemulţumiţi şi de “performanţele” activităţii lor păguboase, reflectate şi în cuantumul pensiilor ce nu li s-ar fi "cuvenit", pensii prevăzute prin Legea 19/2000, pentru lunga perioadă în care au chinuit românii, au jefuit ţara şi economia naţională, au distrus şi arestat pînă şi spiritul acestui umilit şi oprimat popor, activitate criminală pe care numai ei o numesc “vechime în muncă” şi pentru care, spre ruşinea noastră, încă mai solicită şi chiar şi primesc şi pensii, total nemeritate şi nedatorate, în mod normal, în orice altă ţară liberă şi democratică, nu ocupată de comunişti – criminali aşa cum este şi în prezent România, pensii asigurate şi plătite de stat, prin sistemul legal de asigurări sociale, al cărui buget a fost păgubit ca urmare a activităţilor criminale ale celor care fac obiectul privilegiilor instituite numai pentru aceştia de Legea 406/2001.
Cum pensiile asigurate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru toţi cetăţenii oneşti, au fost considerate de aceşti comunişti-criminali ca fiind ruşinoase şi total insuficiente pentru pretenţiile şi obiceiurile lor pretenţioase, rafinate, răufăcătorii cu funcţii în stat au propus şi votat, pentru liniştea şi bunăstarea atît de dragi şefilor lor, Legea 406/2001, cu intenţia ca, la rîndul lor, şefii să nu-i uite pe ei şi să le zvîrle, din înaltul funcţiilor în care au emanat, prin crime, suferinţe şi imense distrugeri, fel de fel de avantaje pe lîngă libertatea de a tîlhări şi distruge ţara, care să le asigure, de asemenea, tot mai multe privilegii, care să le permită şi lor un trai în huzur, în dispreţ faţă de traiul umilitor care le este oferit ceilalţi pensionari ai ţării, indiferent de studii şi de importanţa şi valoarea socială a muncii depuse zeci de ani, în folosul ţării, oameni care numai pentru că se fac “vinovaţi” că nu au omorît pe nimeni şi nu au jefuit nimic, ci doar au muncit onest, în condiţii mai mult decît umilitoare pentru propăşirea acestei ţări, sînt obligaţi să trăiască mereu în mizerie, fiind umiliţi de cei dintîi.
În aceste condiţii, prin nesocotirea totală a literei şi spiritului Constituţiei României, a fost votată şi impusă Legea nr. 406/2001, care nu ţine cont nici de prevederile Legii nr. 19/2000, valabile pentru toţi cetăţenii oneşti, oprimaţi în acestă ţără.
Legea 406/2001 instituie, în mod nedrept, privilegii numai pentru cei care ar fi avut calitatea de şef al statului român, fără să se ţină seama de litera şi spiritul Constituţiei, de supremaţia şi de normele obligatori impuse de aceasta, impunînd astfel, abuziv, atît sintagma de "şef al statului român", cît şi funcţia de şef al statului, ceea ce, din fericire, nu există în cuprinsul Legii fundamentale, care, de altfel, a instituit numai funcţia de Preşedinte al României, prin art. 80, unde scrie că:
(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.
Din aceste texte constituţionale rezultă, fără putinţă de tăgadă, că cel sau cei care au deţinut, pentru maxim două mandate, deci maxim 8 ani, nu 11 ani aşa cum a ocupat ilegal această funcţie comunistul- criminal Iliescu Ion, nu au avut niciodată nici calitatea de "şef al statului" şi nici funcţia de şef al statului ci doar pe cea de preşedinte, ce poate exercita numai funcţia de mediator, ceea ce este cu totul altceva.
Este binecunoscut, pentru ştiutorii de carte, că această calitate, de şef al statului, au deţinut-o mareşalul Ion Antonescu şi apoi dictatorii comunişti-criminali, care au deţinut puterea pînă la Revoluţia română din Decembrie 1989.
Comuniştii-criminali, care au ajuns să ocupe funcţia de Preşedinte al României şi care astăzi sînt beneficiarii precari ai acestei legi abuzive, ce are nr. 406/2001, nu au fost niciodată şefi ai statului român, după cum, este bine ştiut că nici un alt beneficiar al privilegiilor oferite, ca urmare a aplicării legii atacate, celui ce îşi zice Mihai I, individ care pentru marea sa trădare de la 23 august 1944 este considerat, numai de proşti ca şi el, că ar fi fost "şef al statului" şi declarat şi recunoscut aşa doar de cei asemenea lui, care prin crime au monopolizat astăzi funcţiile de decizie în România.
Acest Argeşeanu Mihai, ce se crede rege, este încă, abuziv, unul dintre profitorii acestei legi neconstituţionale, cu toate că individul nu a fost rege constituţional şi nici nu a deţinut vreodată funcţia de şef al statului, funcţie deţinută în acele vremuri numai de Mareşalul Ion Antonescu. Şi astăzi criminalul trădător are obrăznicia să primească privilegii necuvenite de la poporul român, pe care l-a trădat cu dispreţ, aruncîndu-l nonşalant în experimentul comunist, fapte condamnabile pentru care în loc de temniţă grea primeşte şi astăzi, ilegal, de la bugetul de stat, doar privilegii necuvenite şi nedatorate.
Şi din aceste considerente este evident că Legea 406/2001 încalcă atît principiile statului de drept ca şi dreptatea şi demnitatea supremă şi garantată nu numai criminalilor, ci şi oneştilor cetăţeni români.
Se încalcă, astfel, art. 1 alin. (3), text care aşează printre valorile fundamentale demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi dreptatea, de care beneficiază acum, prin această lege, doar comuniştii-criminali, care profită abuziv de prevederile Legii 406/2001, iar toţi ceilalţi cetăţeni, pensionari sau tineri sînt discriminaţi şi umiliţi, dreptatea fiind total străină pentru ei, care deşi au muncit zeci de ani sau au luptat pentru salvarea ţarii, ţară în care nu au omorît şi nu au jefuit pe nimeni, nu beneficiază însă de privilegiile rezervate numai infractorilor desemnaţi să le primească, arbitrar, de cei care deţin funcţii importante în România, prin Legea nr. 406/2001.
Impunerea Legii nedrepte 406/2001 şi transpunerea ei în practică, a urmărit şi îmbuibarea unor răufăcători, prin încălcarea normelor legale, morale şi a principiilor statului de drept aşa cum se pretinde că ar fi România.
Deşi art. 4 alin. (2) prevede că România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială; - prevederile Legii nr. 406/2001 art. 2 introduc deosebiri şi privilegii, prin nesocotirea acestui text constituţional, acordate pe toată perioada vieţii, doar unora, care deşi nu au deţinut niciodată, constituţional, nici funcţia de şef de stat şi, ca urmare, nici nu au avut calitatea de şef de stat, beneficiază totuşi, nemeritat şi necuvenit şi de următoarele drepturi, prevăzute la art. 2 din Legea nr. 406/2001:
a) "folosinţa gratuită a unei locuinţe de protocol, cu destinaţia de locuinţă…, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar" –privilegii de care nu beneficiază nici veteranii de război, care au luptat pentru onoarea, suveranitatea, integritatea şi libertatea acestei ţări, nici revoluţionarii care, cu preţul vieţii, înfruntînd gloanţele au răsturnat criminala dictatură comunistă şi au dăruit poporului libertate şi dreptul de a redeveni oameni, care să trăiască în democraţie şi demnitate. De astfel de privilegii nu beneficiază legal nici o altă categorie socială, deoarece, aşa drepturi le sînt rezervate, prin această lege, numai unui restrîns număr de profitori comunişti criminali, ca şi trădătorului Mihai.
b) "o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75%din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu;" – ceea ce reprezintă un nou text neconstituţional, ce instituie o deosebire între ceilalţi cetăţeni şi comuniştii – criminali, ca şi aliatul lor Argeşeanu Mihai, ce se visează rege, care fără a fi fost vreodată şi şefi ai statului, indivizi care nu au dovedit niciodată vreo calitate benefică naţiunii româneşti, le-a fost rezervat şi beneficiază totuşi de privilegii inimaginabile pentru ceilalţi cetăţeni oneşti ai ţarii;
c) "pază şi protecţie, precum şi folosinţa gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de S.P.P." – privilegii de care nu beneficiază nici măcar eroii ţării, nici savanţii şi nici campionii olimpici, mondiali şi europeni la diferite discipline sportive, textul din Legea nedreapta lege nr.406/2001 fiind vădit neconstituţional şi pentru că protecţia este asigurată fără plată, ca şi autoturismul cu benzină şi şofer, toate plătite tot din bani publici, ceea ce conferă acestor criminali-privilegiaţi un statut ce excede toate prevederile constituţionale, care prevăd şi garantează egalitatea între cetăţeni, ce nu pot fi nici discriminaţi şi nici privilegiaţi. Numai faptul că se afirmă şi că nimeni nu este mai presus de lege, deci nici foştii preşedinţi ai României, ce nu au fost niciodată constituţional şefi ai statului român şi nici nu au dovedit vreodată că ar fi avut respectiva calitate, prevăzută numai de această lege tembelă, nedreaptă, deci neconstituţională, de care profită necuvenit şi aşa zisul rege Mihai, care nu a fost nici preşedinte şi nici nu a avut vreodată calitatea de şef al statului, cu numai funcţia de Mareşeal în Armata României, funcţie pe care a dezonorat-o şi armata a trădat-o şi a abandonat-o în ghiarele duşmanilor sovietici, care au încercuit-o, au decimat-o şi uneori au deportat-o în lagărele de muncă silnică din îndepărtata şi teribila Siberie, nu poate constitui un motiv de a fi modificat, printr-o astfel de lege, textul constituţional.
Prin impunerea şi menţinerea în vigoare a Legii nr. 406/2001, contrar prevederilor art. 150 alin. 1 din Constituţie, se goleşte de conţinut şi prevederea constituţională care garantează egalitatea în drepturi în faţa legii, fără privilegii sau discriminări, aşa cum este prevăzut la art. 16 alin. 1 şi 2.
Din cele arătate mai sus se poate reţine, fără echivoc, că Legea nr. 406/2001 este neconstituţională, dar pentru a arăta şi reaua intenţie, pe lîngă abuzul pe care l-au avut în vedere iniţiatorii acestui ruşinos şi arbitrar act, ce relevă şi modul fraudulos în care au fost aplicate în practică prevederile legii criticate, în sensul că au fost încălcate flagrant şi prevederile art. 15 alin. (1) şi (2) potrivit căruia cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile.
Contrar acestor prevederi supreme şi obligatorii, privilegiile instituite prin Legea nr. 406/2001 au fost acordate retroactiv, probabil aşa cum scrie la art. 1 alin. 2, de la data încetării mandatului, adică din decembrie 1947, atît trădătorului şi deschizătorului de drumuri libere pentru instaurarea terorii comuniste în România, ca şi comunistului-criminal Constantinescu Emil, persoane care nu au avut vreodată nici funcţia de şef al statului român, impusă suplimentar, în dispreţul Constituţiei României, numai de art. 1 alin. 2 din Legea nedreaptă şi neconstituţională nr. 406/2001, ca şi calitatea de şef al statului român.
Aplicarea prevederilor nedrepte, deci neconstituţionale, din Legea 406/2001 după data apariţiei sale şi celor doi criminali, Mihai şi Constantinescu, constituie un abuz, întrucît se încalcă atît prevederile art. 15 din Constituţie, pentru că, nu-i aşa, legea dispune numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că, prin reducerea la absurd, chiar dacă respectivii ar fi avut funcţia şi calitatea de şef al statului român, ar fi putut benefica legal şi constituţional de respectivele privilegii numai dacă ar fi deţinut respectiva funcţie şi calitate doar după apariţia Legii 406, adică după data de 10 07 2001, ceea ce însă nu este cazul, conform celor de la art. 1 alin. 2 din Legea 406, unde scrie: “Persoana care exercită funcţia de şef al statului român beneficiază de prevederile prezentei legi de la data încetării mandatului”
Aşa fiind, chiar dacă legea nu ar fi încălcat atît de grosolan prevederile Constituţiei, aceasta nu putea şi nici nu poate fi aplicată decît celor care ar fi avut inexistenta calitate de şef al statului român, după anul 2001, situaţie în care nu se afla însă nici o persoană aflată în viaţă, iar infractorul comunist-criminal Iliescu Ion, ce deţinea, la data apariţiei abuzive a Legii nr. 406/2001, în temeiul art. 1 alin. 2, numai funcţia de preşedinte, ceea ce nu poate însemna că el ar fi exercitat funcţia de şef al statului, la data publicării legii, lege care, nu-i aşa, dispune numai pentru viitor, iar răufăcătorul aflat în timpul celui de al treilea mandat de preşedinte şi nu de şef al statului român, nu putea şi nu poate beneficia de astfel de privilegii şi pentru că nu a fost şef de stat cu numai preşedinte, ceea ce este o mare şi esenţială deosebire.
Art. 16 alin. (1) şi (2) potrivit cărora cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege; - şi cu toate aceste prevederi supreme şi obligatorii, ceilorlalţi cetăţeni ai ţării, indiferent dacă au fost sau nu persoane relevante în acest stat, nu li se acordă nici privilegiile prevăzute de art. 3, art. 4 alin. 3 şi art. 5 din Legea nr. 406/2001, ceea ce dovedeşte, dacă mai era necesar, că această lege este neconstituţională şi anacronică şi pentru că, în timp ce privilegiaţilor li se plătesc toate cheltuielile necesare vieţii din fonduri publice, prin grija şi din bugetele atribuite ordonatorilor principali de credite, deci din bugetul de stat, adică din buzunarul nostru, a celor care am avut de suferit ca urmare a faptelor criminale ale privilegiaţilor beneficiari ai Legii nedrepte 406/2001, pentru toţi ceilalţi statul, atunci cînd nu le interzice efectiv cumulul pensiei cu salariul de la stat, cuvenit pentru munca prestată, le plăteşte doar pensii de mizerie, încălcîndu-le astfel demnitatea, invocîndu-se perpetu motivul că nu ar fi bani, bani care sînt însă mai mult decît suficienţi, ce sînt însă revărsaţi, ocrotitor, doar spre binele şi spre folosul beneficiarilor comunişti – criminali ai Legii nr. 406/2001.
Cu toate că tuturor cetăţenilor li se garantează, prin Art. 43 alin.(1 şi 2) Nivelul de trai
(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. – prin Legea 406/2001 se inventează o indemnizaţie, plătită în plus numai celor prevăzuţi de această lege, care impune privilegii doar pentru cîţiva şi nu reglementează pentru cei mulţi, cum ar trebui să facă o lege, într-un stat de drept. Astfel, legea criticată acordă, prin punerea lor deasupra celorlalţi cetăţeni şi chiar a Constituţiei, privilegii ne mai întîlnite, nici măcar în ţările cu vastă tradiţie democratică, doar beneficiarilor acestei legi nedrepte, acordate, pe lîngă pensi şi alte venituri realizate din activităţi profesionale şi o indemnizaţie, pentru a le fi astfel asigurat un statut privilegiat, pe lîngă o poziţie unică, de invidiat, cu mult deasupra tuturor celorlalţi cetăţeni, care au fost şi ei în viaţa lor ceva, unii chiar deosebit de utili şi de importanţi, dar care nu sînt socotiţi şi nici puşi deasupra principiilor unui stat de drept şi a normelor constituţionale şi nu beneficiază deci, de nesimţitele privilegii impuse de neconstituţionala Lege 406/2001.
Prin impunerea prevederilor Legii nr. 406/2001 sînt vătămate drepturile celorlalte persoane din România, pentru că acestea nu au acces liber nici măcar la justiţie, deşi şi acest drept le este garantat prin art. 21 din Constituţie, iar dacă sînt nevoiţi să apeleze la nedemna justiţie din această ţară sînt obligaţi să plătească, ca la crucea de piatră, doamnei oarbe şi strîmbe, transformată de aceiaşi comunişti-criminali într-o simplă, umilă şi terfelită prestatoare de servicii publice, decăzută de la statutul de putere judecătorească la cel de servitoare a intereselor privilegiaţilor corupţi şi teribil de bogaţi.
Legea nr. 406/2001 este nedreaptă, deci neconstituţională şi pentru că a vătămat toate persoanele din această ţară, care nu au acces la alte programe prevăzute, tot prin lege, acestora fiindu-le tot mereu trîntită în nas eterna scuză, a lipsei banilor, motiv pentru care sînt nevoite să suporte o viaţă plină de amaruri şi de chin, aşa cum spune poetul şi nu un trai decent, aşa cum este prevăzut la art. 43 alin. 1 din Constituţie.
Că Legea nr. 406/2001 este neconstituţională cred că nu mai este un secret pentru nici un om sănătos mintal, iar cei care au impus-o nu pot fi consideraţi a fi serioşi şi competenţi şi pentru că atunci cînd au vîrît-o repede, pe gîtul sistemului de drept din România, nu au respectat măcar un pic din prevederile Art. 50 Fidelitatea faţă de ţară
(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.
Impunerea prevederilor acestei legi a fost făcută în total dispreţ şi cu deplină indiferenţă şi faţă de normelor art. 51 Respectarea Constituţiei şi a legilor
Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Art. 54 Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. – prevedere ceea ce nu a fost nici o clipă respectată cînd a fost promulgată o asemenea lege, care îi conferea nemeritat, dar în modul cel mai direct posibil unui spurcat de comunist-criminal, “cercetat” de 20 de ani şi permanent doar inculpat pentru crimele pe care le-a ordonat după ce a pus la cale şi a declanşat contrarevoluţia din decembrie 1989 şi, mai apoi, mineriadele din 1990 şi 1991, acuzat deocamdată pentru comiterea unor fapte penale deosebit de grave, nedemne chiar şi pentru un privilegiat care îşi autoacordă asemenea privilegii nemeritate şi necuvenite, privilegii pe care nici măcar preşedinţii statelor occidentale, prospere, nu şi le pot îngădui şi nici aproba singuri, cum s-a făcut în România.
Aşadar, atît titlul Legii nr. 406/2001, cît şi dispoziţiile sale fac referire numai la persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, calitate pe care însă nu a avut-o nici unul dintre actualii beneficiari ai acestei legi şi pentru că, nici unul dintre textele constituţionale nu conferă o asemenea calitate celui care deţine sau a deţinut funcţia de Preşedinte al României. Dacă ar fi să căutăm în normele constituţionale cine ar putea fi considerat că ar avea calitatea de şef al statului român, acesta, neîndoielnic, ar putea fi acordată numai parlamentului, pentru că numai această instituţie fundamentală, într-un stat democratic, este declarat a fi organ reprezentativ suprem şi unică autoritate legiuitoare a ţării, fiind instituţia cu cea mai mare putere, ce este abilitată să modifice atît Constituţia şi să aprobe celelalte acte cu putere de lege, obligatorii pentru celelalte puteri din stat, pe care să le controleze, în cadrul controlului parlamentar, iar cînd este cazul să le şi suspende sau să le demită, atunci cînd consideră necesar, drept prevăzut la art. 58 Rolul şi structura
(2) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.

Cu toate acestea, nici chiar perlamentului nu-i este îngăduit, de normele constituţionale, să înfrîngă litera şi spiritul Constituţiei României şi să adopte Legea 406/2001, act impus în mod nedrept, ce înfiinţează atît funcţia cît şi calitatea de şef al statului român doar de dragul instituiriiunui regim privilegialt numai pentru cîţiva, doar pentru cei care, deşi nu au avut vreodată legal funcţia şi calitatea de şef al statului român, au provocat, prin activitatea lor, cînd au deţinut numai funcţia de Preşedinte al României, crime, răniri a mii şi mii de persoane, toţi locuitori de drept ai României, ca şi imense pagube materiale, cum este cazul criminalilor comunişti Iliescu Ion şi Constantinescu Emil, infractori din rîndul cărora face parte şi trădătorul Argeşeanu Mihai, ce se crede încă rege.
În pofida şi prin încălcarea prevederilor obligatori impuse de norma constituţională, legea criticată înfiinţează, prin adăugare la Constituţie, funcţia abuzivă de "şef al statului român", ca şi calitatea de şef al statului, care nu există însă în cuprinsul Legii fundamentale, ce a instituit numai funcţia de Preşedinte al României, prin art. 80 unde scrie că:
(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) "Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate." - de unde rezultă, fără putinţă de interpretare sau de tăgadă, că preşedintele nu a fost şi nici nu poate fi şef al statului român, pentru că şi el este supus voinţei şi deciziilor parlamentului, suprem şi unic, căruia îi prezintă mesaje, pe care îl consultă, cînd nu îşi exercită funcţia de mediator între puterile statului şi căruia este obligat să-i prezinte rapoarte, să-i ceară totdeauna acordul pentru a putea întreprinde legal acţiunile pe care le are în vedere, prevăzute în Constituţie, dar şi să promulge legile, chiar şi în cazul în care preşedintele le consideră a fi contrare viziunilor sale.
Din aceste texte constituţionale rezultă, fără putinţă de tăgadă, că cel sau cei care au deţinut, pentru maxim două mandate, deci maxim 8 ani şi nu 11 ani, aşa cum a avut-o ilegal comunistul-criminal Iliescu Ion, nu au avut nici “funcţia de şef al statului” român şi nici "calitatea de şef al statului", ci doar pe cea de preşedinte, ceea ce este o mare deosebire.
Este binecunoscut, pentru ştiutorii de carte, că această calitate, de şef al statului, au deţinut-o mareşalul Ion Antonescu şi apoi dictatorii comunişti-criminali, care au avut toată puterea, pînă la Revoluţia română din Decembrie 1989, situaţie inacceptabilă pentru noi, revoluţionarii, care am curmat definitiv acestă poziţie intolerabilă, într-un stat de drept.
Comuniştii-criminali care au ajuns să ocupe funcţia de Preşedinte al României şi care astăzi sînt beneficiarii precari ai acestei legi abuzive, cu nr. 406/2001, nu au fost niciodată şefi ai statului, după cum, ar fi trebuit să fie bine ştiut că nici un alt beneficiar al privilegiilor oferite şi acum, în plină criză ecomomică, prevăzute de această lege şi celui ce îşi zice Mihai I, doar pentru marea sa trădare de la 23 august 1944, nu poate şi nu trebuie a fi considerat, în afara altor proşti şi infractori ca şi el "şef al statului" sau că ar fi avut şi “calitatea de şef al statului român”, deoarece, acest handicapat penal a fost însă declarat aşa numai de comuniştii-criminali, în semn de peren dispreţ, manifestat plenar faţă de tragedia ce a decimat sever încercatul popor român. În acordarea unor asemena privilegii nesimţite şi neruşinate Pentru trădarea sa, cei mai abjecţi locuitori ai ţării în asigură acum privilegii ce încalcă litera şi spiritul Constituţiei României, făcîndu-se că nu ştiu ca răufăcătorului duşman al naţiei în fuseseră conferite atît cea mai înaltă decoraţie sovietică, avioane, maşini şi alte avantaje materiale. Pentru trădare şi crime, pentru dezastrul în care a aruncat poporul român, acum, tot criminalii-comunişti, ce au monopolizat iarăşi funcţiile de decizie în România, au impus ca unul dintre cei care poate să fie profitor al acestei legi neconstituţionale să fie şi acest individ, ce nu a fost însă niciodată nici rege constituţional şi nici nu a avut vreodată, legal, funcţia de şef al statului, funcţie avută, în timpul războiului, numai de Mareşalul Ion Antonescu.
Prin impunerea Legii nr. 406/2001 cei care au făcut-o nu au respectat nici o iotă din prevederile aflate la art. 82 Validarea mandatului şi depunerea jurământului
"Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! – motiv pentru care nici nu o să-i ajute Dumnezeu, ci îi va pedepsi aspru, putînd fi judecaţi chiar şi în această viaţă de ceilalţi cetăţeni ai României, atît de oprimaţi, de batjocoriţi şi de îndoiţi astăzi sub puterea abuzivă a celor care şi-au acordat şi primesc nemeritat privilegiile prevăzute în Legea 406/2001.
Avînd în vedere cele de mai sus, dacă această ţară ar fi fost un stat de drept, democratic, Legea nr. 406/2001 nu ar fi fost niciodată transpusă în practică şi pentru că ea se încadrează perfect în prevederile art. 150 Conflictul temporal de legi
(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii. – pentru că se află în totală contradicţie cu prezenta Constituţie, după cum am arătat mai sus.

CONCLUZII
Argumentele invocate determină ferm concluzia că avem de-a face cu o lege neconstituţională, în integralitatea sa, întrucît acest act îşi permite, fără acordul expres al poporului suveran, manifestat prin referendum, să adauge la textul constituţional funcţii şi calităţi neprevăzute în Constituţia României, dar şi să consacre un regim privilegiat, numai cîtorva subiecţi de drept, ceea ce atrage discriminarea tuturor celorlalte subiecte de drept aflate într-o situaţie juridică identică sau similară, cărora le este garantată egalitatea în drepturi.
În condiţiile în care în fiecare zi auzim că economia se prăbuşeşte, că sporesc continu numărul şomerilor şi al falimentelor, că se măresc preţurile, taxele şi impozitele concomitent cu reducerea salariilor şi a pensiilor, că se diminuează surse de venituri, menţinerea abuzivă în vigoare a prevederilor Legii nr. 406/2001 constituie o practică abuzivă, nedreaptă, ce sporeşte neîncrederea celor care îşi văd ruinată viaţa din cauza condiţiilor mizere în care statul român îi obligă să trăiască, după o viaţă de muncă utilă, depusă în folosul şi pentru propăşirea ţării, iar tinerii sînt nevoiţi să părăsească aceast stat blestemat, care oferă şi asigură încă, numai criminalilor-comunişti şi acoliţilor lor, drepturi de care nu beneficiază însă şi ceilalţi locuitori.
A acorda, numai cîtorva persoane, prin lege, privilegii neruşinate, ce nu au titlu de despăgubire, doar celor cărora li se plătesc din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori secundari de credit, fabuloase sume de bani, sume ţinute permanent la secret, deoarece sînt mereu considerate abuziv a fi secrete, sume ascunse strjnic de ochii şi de urechile celorlalţi cetăţeni ai ţării, consider că este o măsură cel puţin jenantă, condamnabilă, iar legea respectivă, care le impune, reprezintă numai un act legislativ cu caracter neconstituţional, care nu poate să fie acceptat.
Sînt atîţia cetăţeni ai României care au fost deportaţi, torturaţi în temniţele comuniştilor, care au fost ucişi sau şi-au pierdut cei mai frumoşi ani în închisori şi în lagăre de exterminare, unde au fost sistematic supuşi privaţiunilor de tot felul şi prigoanelor comuniste, a căror familii au fost evacuate din casele lor, ce mai apoi au fost vîndute ilegal, de statul nostru tîlhar şi hrăpăreţ, oameni ce au ajuns acum să nu aibă bani nici să-şi hrănească decent familiile sau să-şi oblojească sănătatea, în timp ce iniţiatorii nedreptei Legi nr. 406/2001 şi-au permis să-i ignore pe toţi şi să acorde privilegii nemăsurate numai celor mai vinovaţi de dezastrul politic, economic şi social al ţării şi al poporului român şi pentru că, tot ei au fost cei care au desemnat primii miniştrii, totdeauna adevărate monumente de incorectitudine, rea-credinţă şi incompetenţă.
În afara moralei, face parte, între beneficiarii nedemni ai foloaselor necuvenite, impuse prin Legea nr. 406/2001 şi trădătorul Argeşeanu Mihai, care ar fi trebuit, dacă România ar fi fost un stat de drept şi nu unul uzurpat de criminali-comunişti, să zacă în închisoare, pentru crima sa de înaltă trădare, concomitent cu confiscarea toată a avereii furată din România, deşi drept ar fi fost să fie pus alături de cel pe care l-a găsit vinovat de dezastrul ţării, în timpul războiului, pe care l-a sabotat şi vîndut inamicilor ţării, pentru ca apoi să aibă ticăloşia de a aproba şi condamnarea sa la moarte şi executarea, după un proces regizat de aceiaşi comunişti-criminali şi trădători.
Este cel puţin straniu şi greu de explicat cum este posibil ca Mareşalul Ion Antonescu să poată fi considerat şi astăzi a fi un criminal de război, timp în care cel care îşi zicea atunci şi acum rege, ce avea atunci tot gradul de mareşal, să fie decorat de duşmanii României, care i-au conferit şi cele mai înalte decoraţii ale acelor state, dar l-au şi gratulat şi cu preţioase şi scumpe daruri, fapte pentru care şi azi, alţi alogeni, vînzători de ţară ca şi el, să-i mai şi plătească şi să îi asigure, tot din buzunarele jefuite ale bietului popor român, privilegii imense, necuvenite, nemeritate, neconstituţionale, pe lîngă împroprietărirea cu peste 12.800 de hectare de pădure şi cu pămîntul ţării, udat de sîngele celor pe care el i-a trădat şi vîndut, în cel mai abject mod.
Faţă de cele de mai sus solicit, în principal, judecătorilor Curţii Constituţionale să declare neconstituţională legea în integralitatea ei.
În subsidiar, în condiţiile în care Curtea Constituţională va respinge această cerere, solicit acesteia să declare neconstituţionale dispoziţiile din lege care adaugă şi care încalca sau anulează normele constituţionale evocate.


Nica Leon 15.04.2010
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot] şi 33 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009