Sectorul CIVES
 
 

Cerere anulare alegeri şi de obligare a B.E.C.!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Cerere anulare alegeri şi de obligare a B.E.C.!

Mesajde Nica Leon » Vin Ian 20, 2017 4:55 pm

Către,
Tribulalul Bucureşti-Secţia Contencios Administrativ,


Domnule preşedinte,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, sc. 1, et. 4, ap. 23, sector 2, în calitate de reclamant, chem în judecată pe pîrîţii Biriou Electoral Central, cu sediul declarat în Strada Eugeniu Carada Nr. 1, Sector 3, Bucureşti, pentru ca prin hotărîrea pe care o veţi pronunţa să dispuneţi obligarea pîrîtului să respecte întocmai prevederile Legii nr. 544/2001, art. 1 şi art. 2 lit. b şi să îmi transmită/comunice, pe orice fel de suport doreşte, copiile actelor publice pe care le-am cerut în scris reprezentanţilor B.E.C., la data de 14 12 2016, conform scrisorii pe care o anexez la prezenta, la care nu am primi nici un răspuns pînă la data acestei cereri de chemare în judecată.
Totodată, avînd în vedere şi prevederile art. 22 alin. 2, vă rog să obligaţi pîrîtul să îmi plătească suma de 200.000 de euro, cu titlul de daune morale, precum şi cheltuielile care îmi vor fi pricinuite de acest proces.
Motive:
În fapt, văzînd prevederile constituţionale, Tratatele de Aderare a României la U.E., Convenţia europeană, juristrpudenţa C.E.D.O. cît şi realitatea românească, care mie îmi arăta că o persoană care nu s-a aflat niciodată, de drept, în funcţia de prim-ministru, în ne înfiinţatul, de drept, Guvern al României, fixase, cu de la sine putere, neconstituţional şi profund nedrept, data de 11 12 2016 pentru ţinerea unei mascarade nedrepte, nule de drept, pe care a numit-o alegeri, am scris şi am trimis, prin e-mail, la adresa electronică a pîrîtului, scrisoarea anexată la prezenta, prin care i-am cerut să îmi transmită, pe ce fel de format va dori, copiile unor acte publice, rezultate din activitatea pîrîtului sau a celor care, abiziv, total nedrept, împuterniciseră B.E.C. să joace un asemenea nedrept, păgubos şi extrem de ruşinos rol, în România, cum sînt:
a. copia actului prin care a fost înfiinţat, de drept, Biroul Electoral Central;
b. copia actului prin care a fost înfiinţată, de drept, instituţia numită Preşedintele României;
c. copia actului prin care a fost înfiinţată, de drept, instituţia numită Parlamentul României;
d. copia actului prin care a fost înfiinţată instituţia numită Guvernul României;
e. copia actului prin care a fost înfiinţată, de drept, instituţia numită Monitorul Oficial;
f. copia actului prin care a fost impusă, fără aprobarea românilor, prin încălcarea flagrantă a prevederilor constituţionale, supreme şi obligatorii, obligaţia care le impune candidaţilor, care vor să participe la alegeri, să strîngă un număr de semnături, fără de care li se respinge candidatura;
g. copia actului prin care Biroul Electoral Central şi membrii acestuia au primit dreptul de a fi mai suverani decît toţi ceilalţi românii, care au drept de vot, în România, pentru a decide membrii B.E.C., în locul românilor, cine vor primi mandate de deputaţi şi de senatori, în cadrul procesului de redistribuire a mandatelor, activitate aflată în curs;
h. copia actului care a impus ca unii candidaţi să primească mandatul de deputat sau de senator cu mai puţine voturi decît este cerut de norma de reprezentare, stabilită pentru toţi ceilalţi candidaţi la aceste aşa-zise alegeri;
i. ţinînd seama de prevederile năstruşnicei şi terfelitei Constituţii a României, aflate la ART. 37 Dreptul de a fi ales, unde e scris că:

(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României.
prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, vă rog să îmi transmiteţi copia actului care să nu fi căzut deja sub incidenţa art. 154 alin. 1, menţionat mai sus, prin care, încălcîndu-se flagrant, grosolan, prevederile textului constituţional de mai sus, a fost introduse de nişte nimeni, cu apucături infracţionale, totalitare, un prag electoral de 5%, prag de care numai unii sînt obligaţi să ţină seama, în timp ce alţii, privilegiaţii, primesc de la dvs., total neconstituţional, nedrept, imoral, anacronic, ilegitim şi nedemocratic, mandate, cu toate că au fost votaţi de numai cîţiva participanţi la mascarada care a fost organizată abuziv, total nedrept, neconstituţional, imoral, anacronic şi ilegitim la data de 11 12 2016, numită vot doar de tembeli;
j. copia actului prin care membri B.E.C. şi membrii săi au primit dreptul să nu mai ţină seama ori să anuleze sau să ignore efectiv prevederile constituţionale de la art. 16, care prevăd aşa:
Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
- prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, vă rog să îmi transmiteţi copia actului care să nu fi căzut deja sub incidenţa art. 154 alin. 1, din care să rezulte că cei care au fost lăsaţi să voteze, în timpul circului ce a avut loc la data de 11 12 2016, numit vot de idioţi, ar fi deţinut cetăţenia statului roman, stat ne înfiinţat încă, de drept, precum şi copia actului prin care membrii B.E.C. au primit dreptul să valideze aceste alegeri fără să fii fost respectat principiul constituţional al egalităţii participanţilor la vot;
k. copia actului care împuterniceşte B.E.C. şi pe membri săi să nu respecte întocmai prevederile normei constituţionale de la art. 2, unde scrie aşa:
Suveranitatea

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
- prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, vă rog să îmi transmiteţi copia actului care să nu fi căzut deja sub incidenţa art. 154 alin. 1, prin care aţi primit dreptul de a repartiza mandate, în cadrul operaţiunii numită redistribuire mandate, fără să respectaţi întocmai voinţa românilor suverani, care au decis, la Referendumul din anul 2009, că ei vor ca Parlamentul României să aibă o singură cameră şi să aibă un număr de 300 de parlamentari;
l. văzînd prevederile textului constituţional de la art. 62 Alegerea Camerelor

(1)Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale.
- prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, vă rog să îmi transmiteţi copia actului care să nu fi căzut deja sub incidenţa art. 154 alin. 1, prin care aţi primit dreptul de a repartiza mandate, în cadrul operaţiunii numită redistribuire mandate, fără să respectaţi întocmai voinţa românilor suverani, care au decis, cu ocazia aprobării năstruşnicei şi înjositei Constituţii a României, act în care scrie foarte clar aşa: “Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale” – deci nu candidaţi, aşa cum s-a făcut însă, abuziv, total neconstituţional, în data de 11 12 2016, cînd nu au fost votate camere, aşa cum prevede expres şi teribil de clar, chiar şi pentru proşti, originala şi nesocotita Lege fundamentală;
m. văzînd prevederile textului constituţional de la art. 62 Alegerea Camerelor, alin.3, unde e scris aşa:

(3) Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării.
- prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, vă rog să îmi transmiteţi copia actului care să nu fi căzut deja sub incidenţa art. 154 alin. 1, prin care aţi primit dreptul de a repartiza mandate, în cadrul operaţiunii numită redistribuire mandate, fără să respectaţi întocmai voinţa românilor suverani, care au decis, la Referendumul din anul 2003, de aprobare prin w.c.-uri, prin cîrciumi, prin pieţe, prin gări ş.a.m.d., a neserioasei şi teribil de dispreţuită Constituţii a României, ca “Numărul deputaţilor şi al senatorilor”, stabilit de un Parlament înfiinţat, de drept, să fie stabilt, prin lege electorală, în raport cu populaţia ţării, în timp ce numărul de mandate pentru anul 2016 nu a fost stability conform legii, act în care să fi fost menţionat şi numărul exact al populaţiei ţării, la data de 11 12 2016, aşa cum expres a prevăzut norma constituţională la art. 62 alin. 3;
n. văzînd prevederile textului constituţional de la art. 63 unde scrie că:
Durata mandatului

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la încetarea acestora.
(2) Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.
(3) Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea Preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri.
- prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, vă rog să îmi transmiteţi copia actului care să nu fi căzut deja sub incidenţa art. 154 alin. 1, prin care membrii B.E.C. ar fi primit dreptul de a repartiza mandate, în cadrul operaţiunii numită redistribuire mandate, fără să respectaţi întocmai prevederile clare de mai sus, în care nu se aminţeşte deloc despre candidaţi, care să fii fost aleşi;
o. avînd în vedere textul constituţional de la art. 57
Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.

- prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, vă rog să îmi transmiteţi copia actului care să nu fi căzut deja sub incidenţa art. 154 alin. 1, prin care membrii B.E.C. ar fi primit dreptul de a repartiza mandate în cadrul operaţiunii numită redistribuire mandate, fără să respectaţi întocmai prevederile constituţionale aflate mai sus şi fără să vă fi dovadit în vreun fel bună credinţă a membrilor B.E.C. şi fără să fi primit, în mod expres, dreptul constituţional de a le încălca românilor drepturile lor constituţionale, printre care şi pe cel de a avea dreptul de a alege liber, adică numai în cunoştinţă de cauză, doar după ce au fost bine şi corect informaţi despre identitatea, activitatea şi despre antecedentele penale şi fiscale, ca şi despre modul cum şi-au dobîndit averea cei care le cer votul, dar şi faptele lor făcute pînă atunci pentru binele ţării şi al populaţiei sale;
p. avînd în vedere de mai sus, cît şi realitatea românească, care mie îmi spune că nici astăzi românii nu au o lege electorală constituţională, vă rog să îmi transmiteţi copia actului prin care B.E.C. şi membrii săi au primit dreptul să conidere că mascarada penală, ce a fost stabilită să se producă la data de 11 12 2016, de un prim-ministru care nu s-a aflat, constituţional, nici o clipă într-o astfel de funcţie, într-un Guvern al României care să fii fost înfiinţat, de drept, ar fi fost dreaptă şi legală.
În loc ca membrii pîrîtului B.E.C. să fii respectat întocmai prevederile art. 31 alin. 1 şi pe cele din Legea nr. 544/2001, aceştia au preferat să mă ignore, să îmi încalce efectiv drepturile constituţionale, garantate şi mie, dar şi drepturile legale, preferînd, astfel, să reînfiinţeze, evident, fără drept, cenzura, care este interzisă însă în România, prin prevederea constituţională de la art. 30 alin. 2 şi au refuzat să îmi transmită copiile actelor pe care le cerusem pîrîtului.
În urma refuzului nejustificat, neconstituţional şi ilegitim al reprezentanţilor pîrîtului eu am fost desconsiderat, mi s-au încălcat flagrant drepturile, fiind nevoit să constat că nişte pretinşi jidecători, membrii ai B.E.C., au pus la putere nişte ilegalişti, pentru a ocupa scaunele ne înfiinţatului, de drept, Parlament al României, ceea ce nu poate fi nici drept, nici legitim, nici democratic, nici moral şi mici de acceptat într-o ţară care se pretinde a fi membră a U.E., motive pentru care rog instanţa de judecată să oblige pîrîtul ca în temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 să oblige pîrîtul să îmi transmit, pe ce fel de format doreşte, copiile tuturor actelor pe care I le-am cerut prin scrisoarea din data de 14 12 2016 şi, totodată, în temeiul art. 22 alin. 2 din Legea nr. 544/2001, să îj obligaţi pe pîrît să îmi plătească suma de 200.000 de euro, cu titlul de daune morale, precum şi cheltuielile care îmi vor fi pricinuite de acest proces.
Totodată, rog instanţa să constate, prin sentinţă, că nu a fost înfiinţat încă de drept, statul român, nici instituţiile fundamentale într-un adevărat stat, cum ar fi: Parlamentul României, Preşedintele României, Guvernul României, ministerele, Biroul Electoral Central, Autoritatea Electorală Permanentă, Monitorul Oficial şi, pe cale de consecinţă, să anuleze alegerile, precum şi consecinţele lor, impuse de persoane fără calitate legală, pentru data de 11 12 2016, precum şi să anuleze şi Procesul Verbal înregistrat sub nr. 1 Bis/RF/BEC/SCD/2016 din data de 15 12 2016, emis de pîrît.
În dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de înscrisuri.
În drept, prevederile arătate mai sus şi cele din C.P.C.

Anexez la prezenta scrisoarea pe care am transmis-o, prin e-mail, prîrîtului, la data de 14 12 2016.

Nica Leon
Reclamant 20.01.2017
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009