Sectorul CIVES
 
 

Nu au fost încă înfiinţate statul şi instituţile sale!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Nu au fost încă înfiinţate statul şi instituţile sale!

Mesajde Nica Leon » Mar Mar 14, 2017 2:02 pm

La dosar nr. 5618/3/2017Către,
Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă,


Domnule preşedinte,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, et.4, ap.23, Sector 2, avînd în vedere originalele „obligaţii” pe care vreţi să mi le puneţi, abuziv, în cîrcă, prin comunicarea adresă din 22 02 2017, mult mai înainte de să dovediţi măcar faptul că Tribunalul Bucureşti, ar fi fost vreodată înfiinţat, de drept, pînă astăzi, vă informez nu doar despre cauza Lauder contra Poloniei ci şi de prevederile Convenţiei europene, art. 6.1, ca şi de nespus de originala şi de pîngărita Constituţie a României, supremă şi obligatorie, care prevede la art. 21 accesul liber la justiţie, liber însemnînd, conform DEX următoarele: 2. (Despre oameni) Care are posibilitatea de a acţiona după voinţa sa, de a face sau de a nu face ceva; care nu este supus niciunei constrângeri; slobod. 3. (Despre acțiuni) Care nu este supus unei restricții cu caracter arbitrar.
Văzînd atîtea constrîngeri mai mult decît arbitrare, pe care le-aţi numit obligaţii, vă amintesc şi de obligaţia acestei ne înfiinţate, de drept, instanţe, care avea obligaţia să se fi înfiinţat, pînă astăzi, de drept, doarece, principiile ce stau la baza statelor de drept, ceea ce, desigur, cu asemenea originali absolvenţi ai unor facultăţi de drepţi – subordonaţi încă mentalităţilor, practicilor şi obiceiurilor dobîndite şi tot mereu rostogolite în tembela societate românească, situaţie dovedită plenar, mai nou pînă şi de protocoalele nedrepte, neconstituţionale, secrete, semnate cu serviciile secrete de aşa-zişii reprezentanţi ai României şi cu slugoii din ne înfiinţata, de drept, autoritate judecătorească ori putere judecătorească ori prestatoare de servicii publice, aşa cum este numită instanţa ne înfiinţată încă, de drept, în România – nu de drept, caz în care nu ar fi semnat niciodată astfel de acte ilegale, ascunse ilegal de ochii publicului şi nici nu ar fi inventat obligaţii prin care să încerce să fie încălcate pe faţă prevederile şi drepturile constituţionale, dar şi drepturile garantate şi românilor prin acte internaţionale, superioare prevederilor dreptului intern, drepturi şi prevederi de care vă somez să ţineţi seamă şi pentru că pîrîta are adresă de e-mail, adresă la care puteţi să îi transmiteţi atît cererea de chemare în judecată, cît şi scrisoarea mea, pe care deja o are şi la care mi-a transmis acel nelegal şi total neserios răspuns, anexat de mine la cererea de chemare în judecată, orin adresa electronică pe care o puteţi folosi, spre a îi transmite orice document doriţi, aflat la dosarul cauzei.
Avînd în vedere “obligaţia” neconstituţională întrodusă de nişte tembeli în Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, arăt că aceasta încalcă atît semantica cît şi spriritul prevederilor art. 21 alin. 1,2 şi 3 din năstrujnica şi contradictoria Constituţie a României, codul respectiv nefiind deloc util şi nici necesar soluţionării legale a cauzei, el fiind numai un amănunt total neesenţial, inutil, menit numai să încalce şi prevederile Legii nr. 677/2001, pentru că se ştie că dosarul o dată intrat în arhiva instanţei devine public, iar publicul nu trebuie să ştie C.N.P.-ul meu, motiv pentru care o atare “obligaţie” ilegală şi neconstituţională constituie doar o altă găselniţă, o constrîngere, o îngrădire ridicată în calea accesului liber la justiţie, drept garantat şi prin norma constituţională.
Mai amintesc instanţei că în cazul în care ţine morţiş să afle C.N.P.-ul meu, are la dispoziţie bazele de date pentru care reprezentaţii ilegalişti ai României au plătit sute de milioane de euroi, spre a le fi utile celor care ar avea nevoie de ele, aflaţi în slujba ne înfiinţatului, de drept, stat roman, aşa cum e şi azi cazul României.
Că am dreptul să fiu judecat fără asemenea amănunte neesenţiale, neserioase, neconstituţionale, o dovedeşte chiar şi C.p.c. care la art. 1 Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă prevede, ca obligaţie pentru o instanţă care trebuie să fie înfiinţată, de drept, spre a avea competenţă generală să judece această cauză, aşa:
(1) Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabileşte regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiţiei în materie civilă.
(2) În înfăptuirea justiţiei, instanţele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fundamentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei acesteia.
ART. 3
Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului
(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile. – ceea ce înseamnă că instanţa are obligaţia să judece fondul cauzei şi să pronunţe hotărîrea judecătorească fără ca eu să fiu obligat să îmi dezvălui C.N.P., fiind personal tocmai pentru că îmi este destinat mie, ce am obligaţia legală să îl ţin secret.
ART. 4
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
În materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul părţilor.
CAPITOLUL II
Principiile fundamentale ale procesului civil
ART. 5
Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor
(1) Judecătorii au îndatorirea să primească şi să soluţioneze orice cerere de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.
(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.
După ce am văzut că aţi pretins că aş avea „obligaţia” să cumpăr justiţie de la dvs., recurgînd la obiceiul curvelor, ce pretind plata, cu anticipaţie, a serviciului, deşi nu am văzut nicăieri, în lumea civilizată, în care statele sînt de drept, nu la întîmplare, ilegal, de izbelişte, cum e şi astăzi cazul României şi cum o dovedeşte pe deplin şi această cauză, ca o putere sau o autoritate a statului să perceapă taxe pentru a îşi îndeplini obligaţiile constituţionale pe care le are faţă de cetăţeni, mai ales că toate cheltuielile necesare îndeplinirii obligaţiilor pe care le au “autorităţile” faţă de cetăţenii care nu au dreptul să îşi facă dreptate singuri, sînt plătite de la bugetul de stat, adevăr aflat şi în art. 131 din Legea nr. 304/2004, unde scrie aşa:
(1) Activitatea instanțelor și parchetelor este finanțată de la bugetul de stat. - pe care am convingerea că purtătoarea sau purtătorul de robă ce pretinde că ar fi instanţă, în această cauză, ar trebui să înceapă să o citească începînd chiar de la preambul, pe care am convingerea, după ce i-am citit comunicarea, că îi este total străină.
Dar, pentru că a ţinut morţiş, după ce am înfruntat bestiala dictatură criminală, gloanţele şi moartea, numai din dorinţa de a le dărui idioţilor, ce se mîndresc tare că ar fi români, libertate, drepturi şi democraţie, să îşi arate recunoştinţă după mai mult de 45 de ani de teroare criminală, comunistă, prin a institui obligaţia nedreaptă, ce încălcă însă atît actele internaţionale, dar şi dreptatea şi prevederile constituţionale, supreme şi obligatorii, arăt că nu a fost încă înfiinţată, de drept, nici pînă astăzi, nici Banca Naţională a României, motiv pentru care nu am cum să fiu obligat să folosesc o menedă ne înfiinţată, de drept, aşa cum este şi astăzi leul, caz în care ne înfiinţata, de drept, instanţă de la ne înfiinţatul, de drept, Tribulal Bucureşti, nu are dreptul să mă îndemne să folosesc bancnotele illegal ilegalele bancnote emise de o băncă ne înfiinţată, încă, de drept, situaţie ilegală, ruşinoasă, pe care instanţa are obligaţia să o constate, întrucît nu a fost înfiinţată legal, dar şi că nu a fost încă înregistrată în registrele persoanelor juridice de drept public, fiind o instituţie lovită de nulitate, motive pentru care îi cer ne înfiinţatei, de drept, instanţe de judecată, căreia îi sînt pe deplin aplicabile prevederile din Codul Civil de mai jos, să constate că Banca Naţională a Românie nu a îndeplinit întocmai toate aceste pevederi legale, să declare nulitatea sa şi se desemneze lichidatori, aşa cum are obligaţia de serviciu să procedeze, conform prevederilor art. 198 alin. 1 şi 2 din Codul civil.
ART. 191
Persoana juridică de drept public
(1) Persoanele juridice de drept public se înfiinţează prin lege.
ART. 192
Regimul juridic aplicabil
Persoanele juridice legal înfiinţate se supun dispoziţiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum şi celor cuprinse în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel.
ART. 196
Cauzele de nulitate
(1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatată sau, după caz, declarată de instanţa judecătorească numai atunci când:
a) lipseşte actul de înfiinţare sau nu a fost încheiat în forma autentică în situaţiile anume prevăzute de lege;
(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) lit. a), c) - g) se sancţionează cu nulitatea absolută.
ART. 198
Efectele nulităţii
(1) De la data la care hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulităţii a devenit definitivă, persoana juridică încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare.
(2) Prin hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulităţii se numesc şi lichidatorii.
Aşa fiind şi avînd în vedere toate celelalte “obligaţii” pe care această ne înfiinţată, de drept, instasnţă de judecată a vrut să mi le pună mie în sarcină, în mod vădit abuziv, arăt că aşa-zisele legi pe care le-a avut în vedere că nu a fost încă înfiinţat, de drept, nici Parlamentul României, dar şi că nu au fost niciodată în vigoare, avînd în vedere că ele impuneau măsuri care anulau dreptatea, drepturile şi libertăţile constituţionale, pentru că aşa stă scris la art. 154 alin. 1 din contradictoria şi terfelita Constituţie a României, situaţie întărită chiar şi de Codul Civil, unde scrie:
ART. 6
Aplicarea în timp a legii civile
(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare.
Faţă de toate cele de mai sus, avînd în vedere şi importanţa cauzei, vă rog să îmi comunicaţi, cît mai curînd posibil, termenul de judecată.

Nica Leon,
Reclamant. 14.03.2017
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009