Sectorul CIVES
 
 

Dovada complicităţii membrilor Parlamentului European cu cri

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Dovada complicităţii membrilor Parlamentului European cu cri

Mesajde Nica Leon » Lun Dec 31, 2018 4:17 pm

libe-secretariat@ep.europa.eu

Către,
Parlamentul Uniunii Europene – Comisia L.I.B.E.,


În atenţia dlui. preşedinte Claude Moraes

Referitor la cumplita şi crunta realitate românească, ignorată total pînă şi de dl. Stanishev Sergei (S-D) în Proiectul de raport Sergei Stanishev (PE623.658v01-00) referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene (2018/2092(INI)) - act propus fără să aibă în vedere şi încălcarea flagrantă, grosolană, mai mult decît evidentă, a prevederilor Tratatului privind Uniunea Europeană, ca şi a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, de criminalii care se află încă abuziv, nedrept, ilegitim, imoral şi nedemocratic, la putere, în România.

Domnule preşedinte,

Mă numesc Leon Nica, domiciliez în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, et. 4, ap. 23, Sector 2, cod poştal 021791, sînt făuritorul Revoluţiei Române din însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, motiv pentru care sînt şi astăzi pesecutat, după ce am dovedit, prin fapte incontestabile, că sînt împotriva nedreptăţii, a criminalilor, a mincinoşilor şi a dictaturi bestiale impusă de aceştia, în România, după 23 august 1944.
Vă adresez această scrisoare întrucît am văzut recent, că unii membri ai Parlamentului European, ce mi-au dovedit o totală lipsă de respect faţă de dreptate, de adevăr, de drepturile omului, de drepturile garantate cetăţenilor europeni, indiferenţi pînă şi faţă de prevederile aflate în Tratatul privind U.E. şi în Tratatul de Aderare a României la U.E., au propus, au dezbătut şi au aprobat, prin vot, un raport nedrept, neserios şi ruşinos, în favoarea intrării României în spaţiul Schengen, nesocotind şi aşa adevărul, adevăr care mie îmi arată şi că ilegalii reprezentanţi ai României nu au putut niciodată să dovedească, cu acte, care să fi fost adoptate de drept, că ar fi îndeplinit întocmai măcar obligaţia de a pune la dispoziţia cetăţenilor europeni interesaţi actul de înfiinţare, de drept, a statului roman şi actele prin care ar fi fost înfiinţate, de drept, instituţiile fundamentale în orice stat înfiinţat, de drept, acte pe care eu le-am cerut şi pe care le cer încă abuzivelor aşa-zise autorităţi de la Bucureşti, dar şi reprezentanţilor Comisiei Europene, de foarte mult timp, cereri care însă, pînă în prezent, au fost total ignorate, ceea ce îmi dovedeşte cît de puţin contează dreptalea, adevărul, justiţia şi legea în lumea de azi, în ochii tuturor acestor ilegalişti netrebnici şi a complicilor lor din structurile U.E.
Deşi prevederile aflate în Preambului Tratatului privind Uniunea Europeană cît şi cele de la art. 1, art. 2, art 3 alin. 1, 2 şi 3 şi art. 4 alin. 2 şi 3 din acelaşi tratat sînt cît se poate de clare, vă întreb, domnule preşedinte, dacă în opinia dvs. este şi poate fi drept, legal şi moral să fie considerată a fi membră în U.E. o ţară care nu a putut încă să dovedească vreodată existenţa legală a statului român, cu ajutorul vreunei copii a actului său de înfiinţare a aşa-zisului stat român, act inexistent încă, deoarece, nu a fost niciodată adoptat legal un astfel de act, de criminalii care s-au tot aflat constant, nedrept, ilegal şi ilegitim la putere, la Bucureşti, după ocuparea României de trupele invadatoare sovietice?
Deşi aşa este, fără să ţineţi seama de adevăr, aţi trimis Parlamentului European, Raportul din 05 11 2018, act total nedrept, neserios, făcut de complicii criminalilor comunişti, ce încalcă grosolan nu doar A.Q.-isul comunitar şi cel al spaţiului Schengen, dar pînă şi prevederile menţionate mai sus, ceea ce înseamnă, indubitabil, că pot fi membre cu drepturi depline în U.E. numai statele, nu şi ţările, situaţie care face obligatorie, pentru toţi reprezentanţii statelor membre în U.E. să depună, în dosarul în care se află păstrată şi cererea de aderare la U.E. a statelor devenite membre în U.E. şi o copie a actului prin care a fost înfiinţat, de drept, statul respectiv, stat ce este sau ar trebui să fie o instituţie fundamentală, în orice ţară civilizată, democratică, în care dreptatea, adevărul şi drepurile omului sînt într-adevăr valori supreme, unanim respectate şi, deci, garantate, ceea ce nu este încă valabil şi în cazul României.
Aşa fiind, în cazul României a fost grosolan şi fraudulos încălcat pînă şi Tratatul privind Uniunea Europeană, deoarece, nici pînă azi nu există încă nici un act, adoptat de drept, prin care să fi fost înfiinţată, de drept, instituţia numită stat, în România, dar nici acte adoptate de drept, prin care să fi fost înfiinţate şi celelalte instituţii fundamentale în statele de drept înfiinţate, cum ar fi: parlamentul, funcţia Preşedintele României, guvernul, ministerele, parchetele, instanţele de judecată şi aşa-zisul sistem de justiţie, curtea constituţională, banca naţională, poliţia, jandarmeria etc., instituţii care nu există încă, de drept, în România, pentru că nu au fost încă înfiinţate, prin legi, aşa cum ar fi fost normal şi drept în această parte a lumii.
Aşa fiind, vă întreb, de asemenea, domnule preşedinte, ce valoare poate să aibă raportul comisiei L.I.B.E. şi votul dat în susţinerea lui de cei 514 iresponsabili, cărora le-au fost total indiferente toate realităţile prezentate de mine mai sus şi pe care aveau obligaţia să le fi cunoscut întocmai mai înainte de a ne arăta, prin votul lor iresponsabil, neserios şi nedrept, cît de ageami pot fi, în anul 2018, unii dintre reprezentanţii Parlamentului European?
Avînd în vedere crunta realitate, care mie îmi arată că România, atîta timp cît nu va putea proba, prin actul de înfiinţare a statului roman, act care să fie adoptat de drept, nu poate sta şi nu va putea sta, de drept, în rîndul statelor membre în U.E., state care sper să îşi poată dovedi statalitatea, la rîndul lor, cu acte de înfiinţare, acte care să fi fost adoptate de drept, de reprezentanţii legitimi ai respectivelor ţări, nu poate fi acceptată să fie admisă în spaţiul Schengen, întrucît nu e stat şi nici nu are înfiinţate, prin acte adoptate de drept, nici una dintre instituţiile fundamentale, printre care şi mult trîmbiţata justiţie, instituţie inexistentă încă, în România, prin ne înfiinţare (deşi o asemenea obligaţie este prevăzută pînă şi în art. 6.1 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului), fiind, deci, foarte departe de condiţiile şi de valorile menţionate plenar atît în Preambulul Tratatului privind U.E. cît şi în Tratatul privind Aderarea României la U.E.
Aşa fiind, vă rog, totodată, domnule preşedinte, să dispuneţi să fie adusă la cunoştinţa celor din Comisia L.I.B.E. cît şi celor 514 neserioşi, care au votat aiurea raportul privind aderarea României la spaţiul Schengen, această scrisoare, care reflectă întocmai cumplita şi crunta realitate românească, dar şi situaţia jenantă în care se află astăzi pînă şi Parlamentul European şi din vina membrilor Comisiei L.I.B.E. şi, de asemenea, să îmi fie transmise copiile actelor de înfiinare, adoptate de drept, ale celorlalte state care sînt astăzi membre cu drepturi depline în Uniunea Europeană, acte care să confirme că ele şi-ar fi înfiinţat, de drept, instituţia numită stat, pentru a îşi putea dovedi aşa statalitatea şi dreptul de a deveni şi de a fi apoi membre, cu drepturi depline, în U.E.
Văzînd şi prevederile Regulamentului Comisiei L.I.B.E., în care scrie că:
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
1. protecția, pe teritoriul Uniunii, a drepturilor cetățenilor, a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, inclusiv protecția minorităților, astfel cum sunt enunțate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
2. măsurile necesare pentru combaterea oricăror forme de discriminare, altele decât cele fondate pe gen, sau cele care se produc la locul de muncă şi pe piaţa forţei de muncă;
4. aplicarea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, respectând totodată principiile subsidiarității și proporționalității, în special:
(a) măsurile privind intrarea și circulația persoanelor, politica privind azilul și migrația,

(c) măsurile privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, inclusiv în materie de terorism, și măsurile de fond și de procedură legate de dezvoltarea unei abordări mai coerente a dreptului penal la nivelul Uniunii;
6. constatarea unui risc evident de încălcare gravă, de către un stat membru, a principiilor comune statelor membre. – vă întreb, domnule preşedinte, ce vă lipseşte dvs. pentru a putea să înţelegeţi că eu sînt încă persecutat tocmai pentru că mi-am permis obrăznicia de a lupta deschis împotriva bestialului sistem criminal, comunist, totalitar, sistem pe care am reuşit să îl răstorn de la putere în mai puţin de 24 de ore, fapt unic în lume?
De asemenea, vă întreb care este motivul sau motivele pentru care nu aţi făcut absolut nimic pentru a îmi apăra mie, dar şi celorlalţi români, drepturile şi libertăţile prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană, ca şi pe cele prevăzute în Convenţia europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi chiar în Regulamentul Comisiei L.I.B.E., menţionat mai sus şi, de asemenea, ce aţi făcut dvs. efectiv pentru ca şi eu să beneficiez neîngrădit de prevederile aflate la punctele 1, 2, 3 şi 4 lit. a din Regulamentul Comisiei L.I.B.E.?
Văzînd prevederile de la pct.4 lit.c din Regulament, vă întreb şi vă rog să îmi răspundeţi, cum ar putea să coopereze poliţiile statelor membre, care îşi pot dovedi sau şi-au dovedit deja statalitatea, prin acte adoptate de drept, de reprezentanţii aleşi democratic ai statelor membre în U.E., cu ne înfiinţata, de drept, Poliţie Română, braţ înarmat al criminalilor comunişti, care se face încă vinovată de împuşcarea, torturarea şi de arestarea, fără drept, a milioane de români atît în timpul bestialei dictaturi criminale, comuniste cît şi în timpul Revoluţiei române, din însîngeratul Decembrie 1989, crime continuate fără pic de ruşine chiar şi în timpul contrarevoluţiei, dar şi la mineriade, poliţiştii fiind şi astăzi o categorie privilegiată, aflată cu mult deasupra “legii” şi a ordinii de drept, ce nu sînt cercetaţi şi condamnaţi penal, deşi se fac vinovaţi de comiterea a milioane de crime contra umanităţi, fapte necercetate însă, pînă în prezent şi pentru că nu au fost înfiinţate nici parchetele, nici instanţele de judecată, nici mult trîmbiţatul sistem de justiţie şi nici măcar autoritatea judecătorească, menţionată însă în capitolul VI din nula de drept Constituţie a României, ţară în care toate legile sînt şi azi nule de drept, pentru că ele au fost impuse de nişte criminali comunişti, ce s-au cocoţat la putere numai prin crime, putere pe care au deţinut-o mereu nedrept, ilegitim, nedemocratic şi ruşinos, ceea ce nu poate fi nici drept şi nici de acceptat de reprezentanţii unor naţiuni ce se pretend a fi civilizate şi democratice.
Aşa fiind cumplita şi crunta realitate românească, vă întreb, totodată, domnule preşedinte, ce v-a oprit să înţelegeţi exact semnificaţia prevederilor de la pct. 6 din Regulamentul Comisiei L.I.B.E.?
Sau prin atitudinea dvs. indiferentă, complice, aţi vrut să ne arătaţi nouă, celor însetaţi de dreptate, că legile, principiile şi regulile societăţilor ce se laudă că ar fi normale şi civilizate, vă produc încă mult prea multă greaţă, motiv pentru care le-aţi nesocotit total în cazul României, protejîndu-i, astfel, doar pe criminalii care îmi încalcă şi mie drepturile şi libertăţile, prin indiferenţa lor totală şi faţă de A.Q-isul comunitar?
O fi drept să procedaţi aşa?
Totodată, avînd în vedere titulatura acestei Comisiei L.I.B.E, cît şi prevederile art. 4 pct. a şi c, chestiuni ce ţin de domeniul afacerilor interne, vă rog să îmi comunicaţi motivele pentru care eu nu am dreptul nici astăzi să primesc acte de identitate care să emane de la un stat care să fi fost înfiinţat, de drept, stat care să aibă un minister al afacerilor interne care să fi fost înfiinţat prin lege, lege care să fie adoptată de un parlament legal înfiinţat, ceea ce nu este nici pe departe cazul României?
Întrucît aveţi şi obligaţia să asiguraţi pe deplin cadrul legislativ necesar, care să facă posibile “…aplicarea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție …”, vă întreb de ce acceptaţi ca şi astăzi să fie desfiinţată, terfelită şi anulată efectiv dreptatea şi dreptul la un process echitabil, în faţa unei instanţe de judecată care să fi fost înfiinţată prin lege, în U.E., cu ajutorul prevederilor impuse nedrept la art. 35 alin. 1 şi 4 şi art. 37 alin. 1 din Convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor Omului, ceea ce anulează efectiv mai multe prevederi din această convenţie, fiind astfel încălcate drepturile cetăţenilor europenii, precum şi dreptatea?
Spre o corectă edificare asupra acestui subiect, vă arăt că această neserioasă şi profund nedreaptă Curte a refuzat efectiv să judece cauzele unor români care au invocat inexistenţa instanţelor de judecată naţionale, în România, ţară care nu are acte de înfiinţare prin care să poată dovedi că ar fi fost înfiinţate, de drept, instanţele de judecată din România, ceea ce încalcă flagrant şi dreptul prevăzut la art. 6.1 din Convenţie, ca şi convenţia, în general.
Cu speranţa că această scrisoare nu va rămâne fără răspuns, scrisoare ce vă atrage atenţia asupra neîndepliniri AQ-isului comunitar,în cazul R¤omâniei, vă urez toate cele bune.
Aştept, cu nerăbdare răspunsurile Excelenţei Voastre, precum şi copiile actelor solicitate.

Cu stimă,
Leon Nica
Persecutat din motive politice. 16.12.2018
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009