Sectorul CIVES
 
 

Dosar nr. 38954/2005 -privatizarea ilegală a BCR

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Dosar nr. 38954/2005 -privatizarea ilegală a BCR

Mesajde administrator » Vin Mai 19, 2006 9:22 am

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ


Domnule Preşedinte,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pîrîtul Guvernul României cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1 pentru ca prin hotărîrea pe care o veţi pronunţa să hotărîţi, prin sentinţă, anularea Hotărîrii Guvernului nr. 1585 din 11 12 2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 1117/12 12 2005, act inexistent, cît si a tuturor actelor care vor urma şi a tuturor actelor subsecvente care au fost încheiate sau au rezultat a adoptării şi impunerii ilegale a actului atacat, cît şi anularea tuturor efectelor produse de aceasta;
De asemenea, vă rog să obligaţi pîrîtul să-mi plătească şi cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces pentru următoarele motive:

Motivele actiunii:

În fapt primul pîrît a adoptat la data de 11 12 2005 Hotărîrea Guvernului 1585, prin care se aprobă proiectul final al contractului de vînzare – cumpărare a pachetului de acţiuni deţinut de stat la Banca Comercială Română – S.A. nu de guvern, contract prevăzut în anexă*) care face parte integrantă din prezenta hotărîre, dar care contrar prevederilor art. 108 alin. 4 nu se publică, acest act fiind conform Constituţiei inexistent.
Din dorinţa de a ascunde asemenea manopere frauduloase, de ochii opiniei publice, pentru că a fost încălcată obligaţia de a publica hotărîrea integral, în Monitorul Oficial, se menţionează că "Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii".
Prin maniera în care au înţeles să acţioneze reprezentanţii guvernului au încalcat şi următoarele prevederi constituţionale art. 1 alin. 3, art. 4, art. 31 alin 1 şi 2, art.(48) 52, art. (49) 53, art. (51) 54, art. 51, art. (58) 61, art. (101) 102, art. (103 – 82) 104 – 82, art. (107 alin 2 şi 4) 108, art. (134 alin.1, 2 lit. a şi b) 135 alin. 1, 2, 3 şi 5 (136 alin. 1, 2 şi 4) şi art. (150 alin. 1) 154 alin. 1 din Constituţie, dar şi art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 şi art. 24 alin. 5 din Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
Actul atacat încalcă şi prevederile art. 108 alin. 2 din Constituţie întrucît guvernul are dreptul să adopte hotărîri doar pentru organizarea executării legilor nu pentru a aproba proiectul final al contractului de vînzare – cumpărare al pachetului de acţiuni deţinut de stat la B.C.R. S.A..
Va rog sa constatati ca prin adoptarea H.G. 1585/2005 a fost încalcata ordinea publica şi are la baza o cauza ilicita şi imorala pentru un stat de drept, ce aduce atingere patrimoniul statului român şi proprietarului de drept al acestuia – poporul român, motive care justifică constatarea nulitatii absolute a acestui act, cît şi a actelor şi efectelor produse ca urmare a adoptării sale abuzive, publicată trunchiat în Monitorul Oficial nr. 1117/12 12 2005.
În drept, îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1 din Legea nr. 554/2004, art. 1, 2 art. 6, art.13 din Legea 544/2001 şi pe prevederile legale invocate mai sus.
Dovada actiunii o fac cu interogatoriu pîrîtilor şi acte.
Depun actiunea în două exemplare, pentru a se comunica pîrîtului.


Nica Leon 17 12 2005

La Dosar nr. 38954/2005

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3 C, ap. 23, sector 2, cod 021791, depun o cerere completatoare a acţiunii formulate în cauza ce formează obiectul dosarului sus indicat, prin care solicit instanţei ca o dată cu judecarea fondului să constate că Guvernul României, prin acordarea unui procent de 8% din acţiunile deţinute de statul român la Banca Comercială Română S.A. numai angajaţilor acestei bănci şi a membrilor consiliului de administraţie, a încălcat mai multe prevederi constituţionale, respectiv cele prevăzute de art. 16 alin. 1 şi 2, art. 135 alin 1şi 2 lit. b şi f, coroborate cu art. 1 alin. 3 şi 5 şi art. 154 alin. 1 din constituţie.

Prin încălcarea idealurilor Revoluţiei române din decembrie 1989 şi a art. 1 alin.3 şi 5 din Constituţie autorităţile statului român, în cîrdăşie, mînaţi de interese străine şi potrivnice ţării şi poporului român, dar şi ale mele şi familiei mele, a impus o serie de acte normative, emise cu încălcarea Legii fundamentale, cu scopul de a jefui patrimoniul naţional, cu intenţia de a păgubi poporul român, singurul proprietar de drept al avuţiei naţionale, adus din aceste motive din nou, la sapă de lemn, nevoit să trăiască iarăşi în condiţii mai mult decît precare şi fără speranţa unui trai mai bun.

Astfel, prin acte normative abuzive, contrare spiritului şi literei Constituţiei României salariaţii Băncii Comerciale Române S.A.au primit dreptul de a cumpărarea de acţiuni ale băncii, la valoarea nominală a acestora, pînă la concurenţa limitei de 8 % din capitalul social.

În acest fel sînt discriminaţi ceilalţi cetăţeni ai României, printre care mă număr şi eu, care am participat efectiv şi consistent la formarea şi finanţarea Fondului de Acumulare, existent în vremea dictaturii comuniste, din care s-au finanţat toate obiectivele economice ale României, realizate cu munca şi sacrificiul poporului român, nevoit să trăiască în condiţii umilitoare şi jugnitoare, cînd se justificau astfel de practici prin nevoia de dezvoltare a ţării, iar acum, cînd această societate de interes naţional a devenit foarte profitabilă ea a fost vîndută ilegal la ERSTE Bank. Totodată, aceste privilegii acordate doar anumitor cetăţeni români sînt în totală contradicţie şi cu principiile Legii marii privatizări, unde se prevedea că toţi cetăţenii români, majori, să beneficeze de cele 30 de procente din capitalul social al societăţilor din România.

Avînd în vedere şi prevederile art. 1 alin. 3 şi 5, art. 2, art. 4, art. 16alin 1 şi 2, art. 31 alin. 1 şi 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 57, art. 102, art. 104 raportat la art. 82, art. 108, art. 131, art. 135 alin. 1 şi 2, lit. a, b, d şi f, art. 136 alin. 1, 2 şi 4 şi art 154 alin. 1 din Constituţie, rog instantă să anuleze şi actele normative prin care statul român a fost păgubit, prin conferirea dreptului salariaţilor B.C.R. să cumpere 8% din acţiunile băncii, bun public inalienabil conform art. 136 alin 1, 2 şi 4 din Constituţie, în detrimentul altor cetăţeni care nu au acest drept, fiind astfel discriminaţi.

Nica Leon 28 03 2006

Către,
Tribunalul Bucureşti,
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pîrîtul Guvernul României cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1 şi A.V.A.S. cu sediu în Bucureşti, str. Cpt. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sector 1, pentru ca pe cale de


ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ

să hotărîţi:

Oprirea oricăror demersuri, negocieri şi acţiuni ale pîrîţilor menite să ducă la înstrăinarea sau vînzarea acţiunilor şi activelor Băncii Conerciale Române cu sediul central în Bdul Regina Elisabeta nr. 3 sector 3 ;
Obligarea pîrîţilor să respecte proprietatea publică a statului român, proprietate inalienabilă, din care fac parte şi aceste bunuri care constituie mijloace esenţiale pentru asigurarea, protejarea şi garantarea siguranţei naţionale;
Obligarea pîrîţilor să înceteze iniţierea sau ducerea la îndeplinire a oricărui fel de acte prin care să materializeze şi să concretizeze planul de înstrăinare şi vînzare, în tot sau în parte, de active sau acţiuni de la Banca Comercială Română.

MOTIVE

În fapt: reprezentanţii Guvernului României, ca putere executiv - administrativă la nivel central, au jurat, la investitură, să respecte prevederile Constituţiei, aceştia, prin manopere dolosive, au iniţiat un plan în care urmăresc păgubirea patrimoniului inalienabil al statului şi poporului român, prin vînzarea în tot sau înparte a activelor şi acţiunilor Băncii Comerciale Române - B.C.R., care a fost şi este proprietate publică -inalienabilă a statului român şi a poporului român suveran, conform art. (135 alin. 1, 2, 3 şi 5) 136 alin. 1, 2 şi 4 din Constituţia României;
Dacă aceste intenţii se vor materializa nu numai că vom reconfirma teribilele vorbe, îndemnuri şi temeri lăsate nouă moştenire, ca pildă şi luare aminte, de marele poet naţional Mihai EMINESCU, dar vom participa direct, prin îngăduinţă, laşitate şi năpăsare la afectarea profundă a interesului naţional şi a siguranţei naţionale ale României, ţară care vă fi lăsată fără posibilitatea de finanţare a intereselor şi a economiei acestui stat, deci fără băncile cele mai mari şi mai importante, care reprezintă o adevărată temelie, temeinicie şi siguranţă pentru tot sistemul şi mecanismul financiar, iar în caz de nevoie sau primejdie, ce oricînd poate lovi în această zonă a lumii, situată la porţile Orientului, la întretăierea drumurilor comerciale dintre Occident şi Orient, dintre Vestul şi Estul Europei, dar şi în imediata vecinătate a butoiului cu pulbere din Balcani, loc unde deabia s-au stins conflicte militare majore, la care au participat şi s-au confruntat interesele şi armele celor mai mari puteri militare, economice şi politice ale planetei, noi românii vom fi nu numai în mare pericol, dar ne vom trezi şi fără posibilitatea suverană de a acţiona în interesul naţiei noastre, pentru care s-ar putea să fie nevoie, foarte repede şi de mulţi, mulţi bani, obţinuţi avantajos şi fără condiţii militare, politice sau de altă natură, impise de cercuri sau forţe străine de interesul naţional;
Fără a avea vreun titlu de proprietate legal şi abdicînd de la rolul pe care ar trebui să-l aibă orice guvern format din patrioţi, gospodari, buni specialişti şi oameni politici, aceştia, prin încălcarea prevederilor art. 1 alin. 3, art. 4, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 31 alin. 1 şi 2, art. (48) 52, art. (49) 53, art. (51) 54, art. 51, art. (58) 61, art. (101) 102, art. (103 – 82) 104 – 82, art. (107 alin. 2 şi 4) 108, art. (134 alin.1, 2 lit. a şi b) 135 alin. 1, 2, 3 şi 5 (136 alin. 1, 2 şi 4) şi art. (150 alin. 1) 154 alin. 1 din Constituţie, coroborate cu prevederile art. 20 din Legea 15/1990 unde scrie: “capitalul social al societăţilor comerciale… este deţinut integral de statul român sub formă de acţiuni etc” deci nu de Guvernul României sau de vreo comisie; De asemenea, se încalcă şi art. 1, art. 46 lit. a din Legea nr. 58/1991, art. 1, art. 2 lit a şi b (unde scrie de: vînzarea de acţiuni gestionate de F.P.S deci acţiuni proprietate a statului - bunuri inalienabile ) din Legea 83/1997, reprezentanţii Guvernului României au impus abuziv, contrar prevederilor constituţionale şi legale de mai sus, o serie de Hotărîri de Guvern pentu vînzarea unor pachete de acţiuni ale statului român - proprietar de drept, cum ar fi: ( H.G.nr. 1017/2001- inexistentă prin nepublicarea anexei; H.G.nr. 772/2003 unde la art. 2 din anexă este reconfirmat faptul că proprietarul acţiunilor pe care doreau să le vînde este statul român pentru că scrie aşa: “ …vînzarea acţiunilor statului gestionate de A.P.A.P.S.…”; H.G.nr.467/2005; H.G.nr. 760/2005; H.G.nr. 1170/2005= acte neconstituţionale şi ilegale, ce urmau unor alte acte ilegale şi neconstituţionale impuse şi emise de guverne prin încălcarea rolului parlamentului – ca organ reprezentativ suprem a poporului român şi unuică autoritate legiuitoare.

Avînd în vedere că reprezentanţii Guvernului României şi membrii Comisiei pentru privatizarea Băncii Comerciale Române sînt foarte grăbiţi în planul lor de a duce la îndeplinire vînzare a acţiunilor B.C.R., proprietate publică inalienabilă, fapt dovedit în data de 11 12 2005 cînd s-a reunit guvernul, deşi era duminică, pentru a adopta o nouă hotărîre prin care au aprobat proiectul final al contractului de vînzare – cumpărare a pachetului de acţiuni deţinut de stat la B.C.R. Dorinţa de a vinde ilegal peste 68% din acţiunile proprietate a statului la B.C.R., în condiţii mai mult decît dubioase, cît şi anunţul primului ministru care afirma duminică, la televiziune, că doreşte ca respectivul contract să fie semnat pînă la data de 21 12 2005 dovedeşte pripa şi urgenţa, motiv pentru care, rog instanţa să pronunţe pe cale de ordonanţă preşedinţială o hotărîre prin care să oprească orice acţiune prin care se urmăreşte vînzarea acţiunilor sau activelor, în tot sau în parte, pe care statul român le are la B.C.R.
O altă dovadă a încercării de a frauda şi deci a păgubi cît mai repede statul român - proprietarul de drept al pachetului de acţiuni de la B.C.R. o constituie şi faptul că guvernul se întîlneşte în şedinţă duninică 11 decembrie şi adoptă H.G. 1585, act ce contravine prevederilor art. 108 alin. 2 din Constituţie şi care, deşi este publict în Monitorul Oficial nr. 1117/12 12 2005 abia în data de 12 12 2005 hotărîrea este intitulată H.G. 1585 din 11 decembrie 2005.
O altă gravă încălcare a drepturilor cetăţenilor români o constituie şi decizia de a nu fi adusă la cunoştinţa opiniei publice sau a celor interesaţi conţinutul anexei acestei hotărîri, parte integrantă din hotărîre, care nu este publicată – fiind deci inexistentă, încălcîndu-se astfel obligaţia constituţională prevăzută la art. 108 alin. 4 coroborată cu art 31 alin. 1 şi 2 din Constituţie, motivîndu-se nepublicarea anexei astfel: " Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii", încălîndu-se şi prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 şi art. 6 alin 1 şi 2, art. 15 lit. b din Legea nr. 182/2002 privind informaţiile clasificate.
Pentru aceste motive rog Puterea Judecătorească să hotărască de îndată luarea unei astfel de măsuri urgente pentru a opri orice încercare de vînzare a pachetului de acţiuni deţinut de stat la B.C.R. pentru că altfel, vor fi puse în mare pericol proprietatea publică a statului şi păstrarea dreptului de proprietate a statului român pe care le are acum la Banca Comercială Română, cea mai mare bancă de stat din România.
Prin neluarea măsurii urgente pe care o cer instanţei, pierderile materiale, financiare şi de imagine pentru statul român – ce pretinde că ar fi de drept, ar putea să fie, în cazul în care contractul de vînzare – cumpărare de acţiuni va fi semnat în cinci zile aşa cu prevede art. 2 din H.G. 1585, ceea ce va duce la pagube deosebit de mari, extrem de greu de recuperat după această acţiune periculoasă şi extrem de păguboasă pentru România şi pentru poporul său.
În drept îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile art. 581 C. proc. civ. (modificat de art. 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 138/2000).
În dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pîrîtului, care urmează a fi citat cu aceasta menţiune, de probă cu cercetare locală şi acte.
Depun prezenta cerere în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat pîrîtului.


Nica Leon
administrator
Site Admin
 
Mesaje: 482
Membru din: Dum Oct 31, 2004 4:14 pm

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009