Sectorul CIVES
 
 

Dreptul la libera circulatie

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Dreptul la libera circulatie

Mesajde Nica Leon » Joi Iul 20, 2006 6:04 am

Către,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,
În atenţia dlui. preşedinte Asztalos Csaba FerencStimate Domnule Preşedinte,
M-am adresat instituţiei pe care o conduceţi cu speranţa că lupta mea pentru libertatea poporului român, pentru asigurarea drepturilor sale legitime, garantate de Constituţie va fi susţinută şi de oameni ca dumneavoastră, dar şi de ceilalţi membrii ai colegiului.
Cu tristeţe sînt nevoit să constat că, după ce am înfruntat teroarea şi gloanţele regimului dictatorial, pe care l-am răsturnat pentru ca şi cei din actualul colegiu să se bucure şi să se manifeste plenar, în libertate, sînt tot mai des nevoit să mă confruntat frecvent cu vechea mentalitate şi formalismul unor oameni educaţi şi deprinşi cu obiceiurile regimului de tristă amintire.
După toată strădania mea de a vă asigura dreptul de a vă manifesta liber şi drept într-o societate democratică, mă îngrijorează maniera în care a fost abordată problema ridicată de mine în faţa domniilor voastre, prin scrisoarea cu nr. P5830/30.05 2005, ocolită, pentru a nu spune nesocotită, prin Hotărîrea nr. 180 din 05 07 2005, deoarece, din cuprinsul acesteia şi din maniera de redactare a acesteia reiese fără tăgadă că România nu este încă un stat de drept, cu cetăţeni demni, care ar trebui, la 15 ani de la revoluţie, să gîndească şi să se manifeste liber, în conformitate cu prevederile drepturilor fundamentale garantate de Constituţia României.
În loc să se plece, pentru cercetarea sesizării mele, de la prevederile Constituţiei, spreme şi obligatorii, ca şi în vremurile de trristă amintire se cere părerea unor miliţieni corupţi, botezaţi astăzi cu titulatura de poliţişti de frontieră, care vorbesc, în răspunsul lor de: "efectuarea unor verificări amănunţite" suportate doar de cetăţenii oneşti, pentru că cei care participă la activităţi criminale sub directa protecţie a acestora nu au parte de acelaşi tratament amănunţit. Dacă astfel de manifestări "constituie o practică curentă" nu are nici un rost să ne mai întrebăm de ce Preşedintele României acuză corupţia din vămi, care a făcut posibilă dezvoltarea cu frenezie a contrabandei cu fel de fel de produse ce trec prin vămile ţării fără oprelişte, pentru a nu aminti de comerţul cu arme, muniţii, droguri, explozibili şi substanţe periculoase, stare de fapt relatată din plin de presă de-a lungul anilor.
Doar pe vremea dictaturii comuniste cerberii de la frontiera de stat făceau tot ceea ce le stătea în putere pentru a "stabili scopul declarat al călătoriei", încălcînd atunci Decretul 212, pentru ca astăzi să încalce cu nonşalanţă un drept fundamental – dreptul la liberă circulaţie – suprem şi obligatoriu într-un stat de drept, democratic şi suveran, liber şi independent.
Ordonanţa de care se uzează în continuare, pentru a se încerca o oarecare ocolire a acestei crase discriminări, ar fi trebuit de mult să facă obiectul atenţiei dumneavoastră, în calitatea oficială pe care o deţineţi, pentru că, după cum singuri reproduceţi conţinutul art. 1 alin. 1, denotă o totală lipsă de respect faţă de prevederile art. 1 alin. 3 şi 5, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 25 din Constituţie, întrucît demonstrează că cetăţenii României nu sînt egali în drepturi sau în faţa legilor din moment ce invocaţi că" Cetăţienii români care călătoresc, în scopuri particulare, în statele …., trebuie să prezinte la ieşirea din ţară:"pentru că ceilalţi, nu-i aşa, care au în buzunar un paşaport de altă culoare, nu mai trebuie, ei fiind supra cetăţeni, cu mult deasupra Constituţiei şi Legii. Dacă prevederea de la lit. a poate fi acceptată, fiind vorba de protejarea cetăţeanului care ar putea suferi un accident sau o boală pe teritoriul altei ţări, la care noi românii nu contribuim la formarea bugetului pentru asigurarea sănătăţii ţării respective, nu acelaşi lucru se poate spune despre conţinutul aflat la litera b, pe care o reproduceţi în textul hotărîrii 180, care îngrădeşte dreptul la liberă circulaţie din moment ce se prevede obligativitatea posedării şi prezentării la frontieră a " biletului de călătorie dus-întors", cetăţenii români ne mai avînd dreptul să-şi organizeze călătoriile în străinătate, după fantezia sau bunul lor plac, ca oameni liberi, locuitori ai planetei aflată acum în Mileniul III.
De-a dreptul insultătoare sînt însă prevederile de la lit. c, reguli impuse abuziv pentru care, pînă acum, dacă ţineaţi la blazonul dumneavoastră şi la imaginea instituţiei pe care o conduceţi, aţi fi acţionat demult pentru ca acestea să fie abrogate, ele fiind o dovadă a nesocotirii Constituţiei şi un afront direct faţă de limba oficială de stat, comis de analfabeţii şcoliţi la vestitul Fane babanu sau strecuraţi prin şcoali din cauza UTC-ul, UASCR-ul sau datorită funcţiei avută de babacul nomenclaturist, pentru că numai astfel au putut fi adoptate asemenea prevederi care nesocotesc definiţia noţiunii liber, explicată în DEX tuturor ştiutorilor de carte sau celor cu un dram de bun simţ şi interes.
Pentru că după litera c, în hotărîrea 180 continuaţi cu sintagmele "În drept, amalizînd situaţia creată şi faptele reţinute în acest caz considerăm următoarele:"
trebuie să vă întreb despre care drept vorbiţi. De DREPTUL unei ţări suverane, populată cu cetăţeni, nu cu umbrele umile şi temătoare ale unor locuitori umili, nici nu poate fi vorba, atîta timp cît nu aţi cunoscut sau nu aţi vrut să ţineţi cont de următoarele prevederi existente şi astăzi în Constituţia României, întinată prin fraudele de la aşa zisul referendum, trucat la data de 18 – 19 octombrie 2003, unde se prevede:
Art. 1 (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Acesta fiind argumentul pentru care nu pot să înţeleg motivaţia dvs. prin care doriţi să acreditaţi ideea că noi am fi o colonie sau un stat vasal pentru că susţineţi: "În acest context, avînd în vedere cerinţele statelor membre ale spaţiului Schengen…" state democrate cu care sîntem parteneri egali şi care nu ne pot trata, dacă sîntem demni, ca pe supuşi, pentru că s-ar încălca astfel Carta ONU, Convenţia pentru Drepturile Civile şi Politice ale ONU, Carta Drepturilor Omului adoptată de ONU în 1949, dar şi Cinvenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ratificată şi de România în 1994.
Restul frazei nu îl mai reprodul pentru că este ruşinos, condamnabil şi scandaluos să confundaţi cetăţenii României cu "traficanţii de persoane" de care ar trebui să se ocupe alte instituţii, care pînă în prezent I-a încurajat, consiliat şi protejat contra cost.
Contrar celor susţinute de cei care au votat în favoare şi şi-au pus semnătura pe Hotărîrea nr. 180/05 07 2005, consider că aceste practici nu sînt justificate şi pentru că nu ne aflăm în niciuna din situaţiile excepţionale arătate cît se poate de clar în art 53 şi, pentru că nu aţi ţinut cont de textele constituţionale pe care le reproduc mai jos:

ARTICOLUL 1
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

ARTICOLUL 16
Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

ARTICOLUL 53
Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.


ARTICOLUL 154
Conflictul temporal de legi

(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.
(2) Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislaţiei cu prezenta Constituţie şi va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.

susţinînd la punctul 1 din hotărîre că: "fapta prezentată de petent nu constituie faptă de discriminare" şi aţi decis injust şi nedemn să "clasaţi dosarul" mai înainte de a ţine cont şi de aceste prevederi constituţionale, ce ar trebui să primeze într-un stat de drept, democratic şi suveran, vă rog să reanalizaţi sesizarea mea, înregistrată la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării sub nr. P5830/30.05.2005, pentru a-mi demonstra că astăzi nu mai sînt singurul care luptă, ca în timpul dictaturii comuniste, pentru binele, libertatea şi drepturile acestui popor atît de oropsit şi rătăcit şi că acum, dumneavoastră, vă bateţi cu toate forţele, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor poporului român eliberat de eroii lui decembrie 1989 de teroarea ciumei roşii.


Al dumneavoastră binefăcător,

Nica Leon 06.09.2005

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ


Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pîrîţii Ministerul Finanţelor Publice, cu sediu în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741 şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu sediu în Bucureşti, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cod 010873, pentru ca prin hotărîrea pe care o veţi pronunţa să constataţi nelegalitatea taxei impusă prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 593/1998, încasată mie în baza unui act ilegal numit "Bon cu Valoare Fixă" pentru un serviciu inexistent, deci neprestat de Compania Naţională de Autostrăzi Naţionale din România *Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa*Agenţia Control Încasare Giurgeni – Vadu Oii;
Anularea Ordinului nr. 1702/12 10 2005 publicat în M.Of. nr. 942/2005, act ilegal, emis abuziv, cu încălcarea art. 139 alin 1 din constituţie, cu ajutorul căruia toţi cei care folosesc podurile reţelei naţionale de drumuri sînt obligaţi să plătească taxe, pentru servicii inexistente, fiind astfel îngrădit dreptul fundamental garantat cetăţenilor români - la liberă circulaţie, pe bunurile publice, construite prin contribuţia şi munca contribuabililor români;
Totodată, vă rog, ca prin sentinţă, să hotărîţi desfiinţarea taxei impusă ilegal pentru "trecere poduri dunărene", obligînd pîrîtul să-mi restituie banii incasaţi abuziv şi să-mi plătească suma de 7.500 (75.000.000) lei cu titlu de daune morale.

MOTIVE

În fapt: la data de 21 09 2005 mă deplasam cu autoturismul personal la un seminar internaţional, organizat la Tulcea, la care am întîrziat pentru că imediat după ce am trecut peste podul de la Dunăre Giurgeni- Vadu Oii, drumul mi-a fost barat cu bariere montate abuziv, acţionate din gheretele instalate pe carosabil, loc unde eşti lăsat să treci doar după ce plăteşti 5 (50.000) lei pentru un serviciu inexistent, neprestat, sumă impusă prin Ordinul Miniterului de Finanţe nr. 593/1998, ordin care nu există în realitate, deşi este folosit ca temei legal, înscris pe marginea bonului dat în schimbul banilor.
Prin blocarea drumului cu gherete şi bariere mi-au fost încălcate drepturi fundamentale,am fost unilit şi obligat, contrar voinţei mele să mă opresc, să pierd timp, să-mi fac nervi cu angajaţii statului care, mi-au încălcat astfel dreptul fundamental garantat prin Constituţie la art.1 alin 3 şi 5 şi art. 25, art. 56 alin.3 şi care m-au obligat să plătesc un serviciu inexistent, numit abuziv "tarif pentru trecere poduri dunărene", poduri proprietate publică, construite de întreprinderi de stat cu fonduri de la bugetul de stat, buget la care şi eu am contribuit consistent. Prin astfel de practici comuniste, impuse de comunişti în timpul dictaturii, dar care sînt menţinute şi astăzi de comuniştii aflaţi la putere în originala democraţie românească, cetăţeanul român este umilit şi jefuit, fiindu-i încălcate şi drepturile constituţionale şi pe cele de proprietar de drept al reţelei de drumuri naţionale, proprietate publică inalienabilă.
La fel s-a întîmplat şi la întoarcerea spre casă, drept pentru care am cerut în scrisoarea din data de 04 10 2005, adresată Ministerului de Finanţe, căruia îi comunicam că am fost obligat să plătesc pentru un serviciu inexistent, nesolicitat de mine, dar pentru care am fost totuşi nevoit să achit 10 (100.000) lei, arătînd şi că O.M.F.P. nr. 593/1998 este nu numai ilegal, dar şi inexistent, acesta neputînd fi găsit în Monotorul Oficial, pe pagina electronică a Ministerului Finanţelor Publice sau pe alte pagini similare, specializate în prezentarea actelor normative în vigoare.
În loc să primesc un răspuns legal, la data de 04 01 2006 îmi este adresată scrisoarea nr. 24/RP/3434/15 12 2005 de la Ministerul Transporturilor, în care nu se pomeneşte nimic despre cele sesizate de mine, iar în loc să constate că au impus ilegal şi a perceput taxe de la cetăţenii României prin încălcarea art. 25, art. 56 şi art 139 din Constituţie, sînt informat despre obiectul de activitate al CN ANDR S.A., ceea ce nu are legătură cu cele arătate de mine şi, ca în filmele cu proşti, crezîndu-se şmecheri, încep să bată cîmpii printr-o precizare tîmpită, în care mi se explică principiul european (loc unde nu au fost şi nu sînt comuniştii la putere), prevedere care însă îmi dă mie dreptate, în totalitate, pentru că:
1. "utilizatorul plăteşte pentru ce foloseşte" ori eu nu am solicitat şi nu am folosit nici un serviciu, trecerea peste pod fiind făcută de mine, la volanul propriei maşini, cu carburantul plătit de mine, maşină care a mers pe un drum naţional, proprietate publică, realizat prin munca şi contribuţia întregului popor român;
2. Uitînd că România ar trebui să fie un stat de drept, care are propria constituţie şi legile sale, ca stat suveran şi independent, reprezentanţii M.T..C.T. vorbesc apoi de prevederile din Decizia 62/1999/CE a Parlamentului European privind taxarea autovehiculelor de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri" ori eu nu sînt marfă decît, poate, în mintea lor bolnavă, a ticăloşilor iresponsabili şi hrăpăreţi care impun astfel de taxe botezate "tarife", iar Dacia mea nu este autovehicul de marfă;
3. Cum România se chinuie încă să intre în Uniunea Europeană la 01 01 2007, expozeul despre "Totuşi, statele membre pot…" nu are nici o relevanţă sau implicaţie legală care să ne privească sau să ne oblige pe noi românii şi pentru că, în statele membre ale U.E. nimeni nu plăteşte vreo taxă atunci cînd utilizează drumurile de stat, proprietate publică şi la ei, doar că acolo este respectată cu sfinţenie şi perfect întreţinută. De plătit se plăteşte doat taxa pentru autostrăzile construite doar din fonduri private cît şi de cele agabaritice, care necesită adaptări suplimentare pentru efectuarea respectivului transport!
Nici referirea la OUG 84/2003 nu are nici o legătură cu taxarea ilegală şi îngrădirea
dreptului la liberă circulaţie ce mi-a fost încălcat.
Pentru a demonstra dispreţul faţă de cetăţean şi faţă de principiile statului de drept, în răspuns MTCT spune că "Tarifele alicate pentru trecerea podului de la Gurgeni sînt stabilite prin hotărîri ale consiliului de administraţie al C.N.A.N.D.R. S.A." instituţie publică care nu este însă proprietar al sistemului de drumuri naţionale ci doar un simplu administrator, în numele statului, companie ale cărei hotărîri ar trebui să vizeze numai activitatea internă, fără a se încălca drepturi şi libertăţi fundamentale, fără a afecta atributele proprietăţii publice, hotărîre care însă nu este anexată la răspuns, pentru că eu cred că nici nu există.
În final se recunoaşte involuntar că taxa la data cînd eu am fost obligat să o plătesc era ilegală, ei încercînd totuşi să mă convingă că a trebuit să o plătesc pentru că cei de la M.T.C.T gîndesc cu premeditare şi invocă data de 20 12 2005, cînd a fost dat un alt ordin ilegal nr. 1702/2005 al ministrului comunist care a participat şi la aducerea la Bucureşti, în iunie 1990, a minerilor şi care acum, crezîndu-se stăpînul absolut al reţelei de drumuri naţionale, a emis O.M.T.C.T nr.1702/2005 publicat de astă dată în M.Of. nr. 942/21 10 2005.
Şi motivaţia din finalul răspunsului este la fel de aberantă, deoarece, noi, contribuabilii români, participăm prin taxe şi impozite la formarea bugetului de stat al României, buget la care se mai adună abuziv, tot pentru intreţinerea drumurilor, alte trei taxe de drum aplicate asupra combustibililor şi lubrifianţilor, pe lîngă ilegala şi ruşinoasa rovinietă, taxe ce încalcă constituţia şi sărăcesc buzunarul jefuit de guvernele ilegale din această ţară bîntuită şi tîlhărită de comunişti.
De asemenea, mai arăt că bonurile care mi-au fost eliberate în schimbul banilor plătiţi sînt ilegale, iar cei care le-au pus în circulaţie au încălcat şi prevederile art. 1 alin. 2 din H.G. nr. 831/1997, pentru că au folosit, după termenul prevăzut de 1 04 1998, formulare cu regim special, neconforme, deci ilegale.
Pentru aceste motive vă rog, ca prin sentinţă, să constataţi inexistenţa O.M.F.P.nr. 593/1998 şi să obligaţi, în solidar Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să-mi returneze suma încasată ilegal şi percepută ca serviciu denumit abuziv "trecere poduri dunărene" şi să-mi plătească suma de 7.500 (75.000.000)lei cu titlu de daune morale.
Totodată, solicit ca prin sentinţa pe care o veţi pronunţa să constataţi că cetăţenii României au dreptul să circule neîngradit pe toată reţeaua de autostrăzi, şosele şi drumuri naţionale, drept garantat de art. 25 din Constituţie şi, ca urmare, să anulaţi şi Ordinului nr. 1170/12 10 2005 poblicat în M.Of. nr. 942/2005, act prin care este îngrădit dreptul cetăţenilor români la liberă circulaţie pe toată reţeaua naţională de şosele şi drumuri, care fac parte din patrimoniul naţional, bunuri publice construite prin contribuţia şi munca contribuabililor români, act prin care ne este insultată inteligenţa, pentru că impune "tarife" (care înseamnă conform DEX tot taxe) pentru servicii neefectuate, fapt imposibil de altfel şi pentru că M.T.C.T sau instituţiile subordonate acestuia sînt instituţii publice şi nu agenţi economici, prestatori de servicii;
În drept: prevederile invocate mai sus cît şi: prevederile Legii 554/2004, art. 1, art. 4, art. 10 alin. 1, art. 11 alin. 4, art. 13 alin. 1, art. 14 alin. 1 şi 2, Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice unde se prevede:
Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
pct. 40. taxă - sumă plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituţie publică sau un serviciu public;
Prevederile Constituţiei României mai sus invocate.
Legea de organizare a M.T.C.T. nr. 412/2004 art. 1 pct. 22; Ordonanţa nr. 43/1997 art. 3 lit.a, art. 4 lit. a, art. 6 alin.1, art. 20, art. 41, Legea nr. 413/2002 art. 3 lit.a, art. 6 alin.1.
Anexez la prezenta copia răspunsului Ministerului de Finanţe şi copia răspunsului de la M.T.C.T.
Anexez copia bonurilor prin care dovedesc încălcarea drepturilor constituţionale şi abuzul suferit


Nica Leon 24 01 2006
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 19 vizitatori

<<< Piata Universitatii 2009