Sectorul CIVES
 
 

Presedintelui Bush

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Presedintelui Bush

Mesajde Nica Leon » Vin Iul 21, 2006 6:51 pm

Domnule Preşedinte George Bush,


Am citit discursul pe care Excelenţa Voastră l-a rostit la International Republican Institute from Washinton şi am constatat că situaţia pe care aţi prezentat-o pentru România este mult diferită de cea existentă aici.
Spun acest lucru din poziţia celui care nu a fost niciodată membru al partidului comunist, partid şi sistem împotriva căruia am luptat deschis, asumîndu-mi toate riscurile care decurgeau dintr-o astfel de atitudine.
În perioada 1979 – 1989 am fost unul dintre puţinii români care au avut îndrăzneala de a adresa scrisori critice la adresa politicii dictatorului Nicolae Ceauşescu, unele dintre ele fiind predate la vremea respectivă şi la Ambasada USA, la Bucureşti.
Dar pentru a demonstra şi pentru a arăta cît de slab şi cîtă ură adunaseră românii în perioada comunistă, în ziua de 21 decembrie 1989 am fost cel care, pentru prima dată în 49 de ani, am întrerupt discursul lui Ceauşescu, punînd prin faptele mele pe fugă masele adunate cu forţa, aflate acolo doar pentru a-l aplauda şi aproba. Aşa am declanşat şi apoi condus procesul care a dus la căderea dictaturii comuniste.
Din păcate trebuie să vă informez că România în toţi aceşti 15 ani nu a scăpat de comunişti, de mentalitatea, practicile şi metodele acestora, ei fiind cei care au preluat puterea imediat după revoluţie, prin declanşarea în seara zilei de 22 decembrie 1989 a unei perfide şi sîngeroase contrarevoluţii, în cursul căreia, din ordinul lui Ion Iliescu - fost important membru al conducerii superioare a partidului comunist, ajutat şi de numeroşi generali - agenţi ai GRU şi K.G.B., iar noi, cei care răsturnasem regimul comunist, am fost arestaţi, iar apoi am fost şi sîntem sistematic persecutaţi.
Pentru a nu pierde puterea, comuniştii au preferat atunci să omoare peste 1100 de tineri, alti 4000 fiind răniţi, fără a mai menţiona importantele pagube materiale rezultate şi panica creată prin imventarea unor terorişti inexistenţi, despre care s-a spus la televiziune că ar fi luptat pentru salvarea regimului lui Nicolae Ceauşescu.
De 15 ani România trece prin dificultăţi majore, ca urmare a politicii bestiale duse contra poporului român, prin încălcarea celor mai elementare norme ale statului de drept, ale democraţiei şi libertăţii, politică promovată de comuniştii care au monopolizat puterea prin forţă, miciună, teroare, crime, cît şi prin falsificarea alegerilor şi a adevărului.
De la revoluţie pînă în prezent România a fost permanent condusă de comuniştii, începînd cu Ion Iliescu, care în tinereţe a fost un important agent în serviciile U.R.S.S., pentru a lupta deschis contra ţărilor democratice şi a " canibalilor americani" – aşa cum îi numea el atunci pe reprezentanţii ţării dumneavoastră.
După 1989, contrar Constituţiei României şi ajutat fiind de judecători comunişti, numiţi de el în toate structurile sistemului de justiţie din România, a fost impus ca preşedinte al ţării, timp de trei mandate, după primele două, lăsînd locul pentru un mandat unui alt comunist notoriu Emil Constantinescu. În prezent România este condusă de un alt comunist - infractor Traian Băsescu.
Aceasta este principala cauză pentru care tranziţia în România este atît de lungă şi de dificilă.
Din acest motiv, noi românii, nu putem vorbi că am fi beneficiat de 15 ani de libertate, pentru că o ţară nu poate filiberă atunci cînd comuniştii sînt permanent numiţi şi ocupă cele mai importante şi mai bine plătite funcţii, în timp ce noi, cei cîţiva opozanţi ai sistemului ciumei roşii am fost şi sîntem permanent supraveghiaţi, persecutaţi, denigraţi în sistematice şi permanete campanii în care sîntem insultaţi şi calomniaţi, duse prin mass-media, aflată sub stapînirea şi la discreţia comuniştilor.
Înainte de revoluţie, cu toată activitatea mea anticomunistă, trebuie să recunosc că Ceauşescu nu a avut curajul să mă aresteze, dar după revoluţie am fost arestat şi am fost întemniţat de două ori, prima dată şase zile, iar a doua oară peste două luni, fiind eliberat doar după intervenţia fermă a tatălui Excelenţei Voastre, preşedinte al USA în acel timp, gest pentru care şi acum îi sînt recunoscător şi profund îndatorat, motiv pentru care vă rog să-i transmiteţi din partea mea cele mai alese urări de bine, sănătate, viaţă lungă şi fericită, alături de cei dragi.
Intervenţia de atunci a dlui. preşedinte George Bush senior a fost prima şi singura acţiune concretă trimisă mie de lumea democrată, după toată lupta mea pentru libertate, demnitate şi democraţie.
La fel ca şi atunci şi astăzi sînt persecutat din aceleaşi motive politice, toate guvernele de la revoluţie şi pînă acum făcînd tot ce le-a stat în putinţă pentru a mă elimina fizic, pentru a mă întemniţa ori pentru a mă compromite public, pentru a mă lipsi de cele mai elementare mijloace de existenţă, cît şi de drepturile garantate de Constituţia României, dar şi de Carta Universală a Drepturilor Omului.
Şi acum, în mandatul noului guvern, condus de primul ministru Călin Popescu Tăriceanu, la fel ca şi în ultimii 15 ani, toţi cei care au participat direct la uciderea a zeci de mii de români, la întemniţarea abuzivă a sute de mii de români, majoritatea intelectuali, patrioţi şi gospodari, oameni care au fost închişi în temniţe grele, în lagăre de exterminare şi de muncă forţă, toţi condamnaţi pe nedrept să ispăşească milioane de ani de privaţiuni şi muncă forţată, cît şi cei care au maltratat, înfometat şi forţat alte zeci, sute de mii şi chiar milioane de români să fugă din ţară sau să trăiască în umilinţă, îndurînd foamea, frigul, minciuna, nedreptatea şi teroarea comunistă, sînt şi astăzi privilegiaţi, aceştia beneficiind de un deosebit respect şi o permanentă grijă pe care le-o acordă guvernele din România, care şi acum le plăteşte pensii considerabile, care le asigură un trai îndestulat, în timp ce multe milioane de români care au îndurat o viaţă cumplită sînt nevoiţi să trăiască şi în prezent sub limita sărăciei, în miciună, lipsiţi de drepturi, dar permanent persecutaţi.
Aceasta este domnule preşedinte, din păcate, trista şi cruda realitate existentă şi acum în ţara pentru a cărei libertate eu am fost gata să mă sacrific.
Corupţia despre care şi dumneavoastră vorbiţi este omiprezentă tocmai datorită comuniştilor corupţi, care sufocă România şi care nu doresc decît să înşele vigilenţa liderilor ţărilor din lumea liberă, democratică, pentru ca astfel ei să stîngă în cîţiva ani averii pe care cetăţeni din ţările dumneavoastră au reuşit cu greu să le dobîndească, de cele mai multe ori după multe generaţii de muncă susţinută şi imense sacrificii.
Astăzi, România este o feudă aflată la cheremul comuniştilor, protejaţi în acţiunile lor criminale de celelalte instituţii ale statului român, ai căror reprezentanţi au fost şi sînt numiţi şi plătiţi încă prin grija celor ce monopolizează puterea politică, iar strădaniile liderilor ţărilor democratice, care oferă sprijin şi acordă şansele necesare ca şi România să intre în marea familia a ţărilor libere şi democratice, pentru a deveni un stat de drept, sînt privite de aceşti tîlhari cu dispreţ, ei pretinzînd şi chiar manifestîndu-se aici ca şi cum v-ar fi net superiori.
După ce au jefuit România şi i-au distrus economia, după ce au devalizat băncile, umilind poporul, tot ei vă sînt astăzi parteneri egali, pe care îi onoraţi, acceptîndu-i cu prietenie la masa şi în casa dumneavoastră, situaţie care poate crea poporului impresia că se bucură de sprijinul şi acordul dumneavoastră.
Ar mai fi multe de spus despre realităţile din România, dar pentru că nu îmi permit să răpesc prea mult din timpul atît de preţios al Excelenţei Voastre, voi încheia prin a vă mulţumi pentru faptul că manifestaţi aşa de multă grije pentru soarta poporului român, fapt pentru care vă asigur de tot sprijinul meu, iar în cazul în care consideraţi necesar pot să vă pun la dispoziţie dovezile neceasre care vor confirma că, din păcate, aceasta este cruda realitate a ţării mele.
Vă urez mult succes în dificila dumneavoastră activitate, multă sănătare şi fericire dumneavoastre, familiei dumneavoastră şi poporului american.

Nica LeonDear Mr. President George Bush,I read the speech of Your Excellency said on International Republican Institute from Washington D.C. and I understood that the situation about Romania which you presented is much different than is it really here locally.
I say this thing from the point of view of a never Communist Party Member and always an open fighter against communism, for democracy assuming all risks from this attitude.
During 1979 – 1989 I was one of the Romanian who tried to address critical letters for the Nicolae Ceausescu ‘ s politics and one of these letters I gave to US Embassy at Bucuresti.
But for support these arguments and to show you the weakness and hate of Romanian People during the communist period, in the day of 21st of December 1989 I was the first in 49 years, who try to disturb the Ceausescu’s speech and through my facts, all the people were running, because they were forced to the meeting to approve and to acclaim. So I begun the process who involves the decadence of communist dictator.
Unfortunately, I ought to inform you that Romania in the last 15 years was under the communists, with their mentality, practices and methods. They take the power after the Revolution through the a bloody Counter Revolution in the night of 22nd of December 1989 form the order of Ion Iliescu – ex member of Communist Party rulers, helped by the generals – secret agents of GRU and KGB, and us, who turned off the communist regime, we were arrested and persecuted.
For keeping the power the communists preferred to kill above 1100 young men, and bounded 4000, without mention the material damages resulted from general panic of inexistent terrorists, announced at the national television that they are fighting for the salvation of Nicolae Ceausescu regime.
By 15 years Romania has major difficulties and the bestial politic against Romanian people through the violation of elementary rights of state, of democracy and freedom, politics promoted by communists monopolizing the power through force, lies, terror, murder, and election and true falsification.

From the Revolution and present Romania was ruled by communists, first Ion Iliescu, a younger important agent in services of Soviet Union, for fighting against democratic countries and “American Cannibals” – so expressed he the representations of your country.
After 1989, against the Romanian Constitution and helped by communist judges named by him in all Justice system from Romania, it was inputted as president of the country for 3 mandates, after 2 mandates was inputted another notorious communist – Emil Constantinescu. In present Romania is ruled by another legally-communist Traian Basescu. That is the main problem of the transition is so difficult and long last.

From this reason, we, Romanians didn’t benefits by 15 years of freedom, because a country cannot be free when the communist are always named and occupy the most important and best paid places, meanwhile, we, the anti-communists and red plague, were persecuted and spies , denies in systematic campaigns where we were injuries through mass media occupied by the communists.

Before Revolution with my all anticommunist activity, I must recognize that Ceausescu didn’t has the courage to arrest me, but after Revolution I was arrested and jailed many times, first time 6 days, second time 2 months, and I had been liberated by the intervention of Your Excellency Father, George Bush sr, president of U.S. in this time.
For this reason , I will always be graceful and obliged and I ask you to transmit Him all the wishes of joy, health and happiness together the all family.
His intervention was the first and lonely action sent me by democratic world, after my fight for democracy, dignity and freedom.
Today I am still persecuted by political reasons, all the governments trying my physical termination, for jailing or public compromising , by eliminating all my rights granted by Romanian Constitution and Human Rights Universal Charta.
And now, the new government ruled by prime minister Calin Popescu Tăriceanu, the same as in last 15 years, all participants of thousands of Romanian killing, forced jailing of hundred of thousand, in majority, intellectual people, patriots and workers, people who were sent to hard security jails and extermination camps, all condemned not right for millions of privates and forced works, maltreating, hungering, and running from the country or to endure the hungry, lies, injustice and communist terror.
This is Mr. President , unfortunately, the crude and sad reality and now in the country where I was ready to sacrifice.
The corruption about you spoke is presently everywhere, because of the communists, which suffocated Romania and wish to trick the vigilance of free democratic countries leaders in a few years has accumulate many treasures and citizens from your country try very hard to accumulate these kind of treasures by many generations of hard working and sacrifices.
Today Romania is a feudal of communists regime, protected in their criminal acts by the other Romanian state institutions, of which representatives were named and paid by those who monopolize the political power and the efforts of democratic countries which offer support and give a chance to Romania to enter in great family of democratic and free countries for becoming a right state.
After the stealing of the Romania and destroying of the economy, after banks devaluation, humiliating the people, they are also equal partners of yours, which you honor them, accepting them to your table and house, situation which seems to show the Romanian people you support and agree them.

There are lot of things to speak about Romania’ realities, but I am not allowed to kidnap from Your Excellency precious time, I finished with thanks for the cares for the Romanian People’s faith , that is why I support you with all the evidences which confirm this crude reality of my country.
I wish you many luck in your hard mission and activity, many health and happiness for You, Your Family and American People.


Nica Leon
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009