Sectorul CIVES
 
 

Guvernul nu vrea judecata in cazul ALRO

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Guvernul nu vrea judecata in cazul ALRO

Mesajde Nica Leon » Lun Oct 30, 2006 4:48 pm

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII –a Contencios Administrativ,Doamnă preşedintă,

Am fost neplăcut surprins, pentru a nu spune că am fost de-a dreptul dezamăgit, cînd am aflat că dvs. aţi admis excepţia tardivităţii, invocată de pîrît.
Nu condamn încercările disperate ale pîrîtului, care deşi ştie că a comis un mare jaf, încearcă şi acum tot ceea ce i se permite pentru a ne păcăli, sperînd astfel că va reuşi să-şi ascundă faptele penale de care se face vinovat.
Sînt nevoit însă să vă mărturisesc că îmi este deosebit de greu să pot înţelege, în cazul în care admit că nu au fost făcute presiuni asupra dvs., pentru a da o astfel de decizie, cum poate fi considerată ca fiind legală Hotărîrea Guvernului nr. 1133/2001, act emis cu încălcarea flagrantă a foarte multe articole din Constituţia României, din care amintesc doar de art. 1 alin 3, art. 51, art. 101 alin. 1, art. 107 alin. 2 şi 4 şi art. 150 alin. 1, act care în conformitate cu textul de la art. 107 alin. 4 din Legea fundamentală, supremă şi obligatorie, conform art. 51, nici măcar nu există.
În această situaţie sînt deosebit de curios să aflu cum veţi motiva dvs. o asemenea decizie, în care veţi fi nevoită să demonstraţi cum poate fi legal un act care de fapt şi de drept nici nu există, nici astăzi, nici mîine, nici acum cinci ani şi nici în termenul la care v-aţi raportat, de 6 luni, sau de un an, aşa cum era în Legea 29/1990, pentru că aşa a vrut şi a hotărît poporul român suveran, atunci cînd a votat prevederile Constituţiei.
Vă mărturisesc că la fel de curios voi fi şi atunci cînd veţi fi obligată să definiţi şi să motivaţi, pentru a proba legalitatea H.G. 1133/2001, ce este şi ce înseamnă această nouă categorie, cea de "persoană relevantă" şi cum este reglementat acest nou subiect de drept în dreptul românesc sau în cel roman ori de aiurea.
Aşa fiind, vă amintesc că aveţi obligaţia constituţională şi legală, ca sarcină de serviciu, să înfăptuiţi justiţia, să judecaţi cu dreptate, deci fără părtinire, această cauză, în care v-am sesizat, prin cererea de chemare în judecată, în care am arătat că persoane care nu au nici calitate şi nici un fel de titlu legal de proprietate asupra activelor şi acţiunilor S.C.ALRO S.A., societate comercială românească, construită în timpul dictaturii comuniste prin aportul, munca şi sacrificiul poporului român şi-au permis, în anul 2001, să hotărască în numele şi de la nivelul fotoliilor pe care le-au ocupat în Guvernul României, să înstrăineze un număr important din cantitatea de acţiuni deţinute de stat, nu de guvern, la această proprietate publică inalienabilă, pentru că aşa era prevăzut în art. 135 alin. 5 din Constituţie şi cum mai este încă la art. 136 alin. 4 din terfelita Constituţie a României, aflată în vigoare astăzi.
În cazul în care veţi socoti că dreptatea nu mai este o valoare supremă şi nu mai trebuie să fie garantată în România, contrazicînd prevederile art. 1 alin. 3 din Constituţia nouă sau veche şi, vă veţi prevala de textele nedrepte de la art. 7 alin.7 din Legea 554/2004 sau de art. 5 alin.5 din Legea 29/1990, voi arăta că aceste texte sînt nelegale, ele fiind în vădită contradicţie şi cu cele de la art. 4 din Legea 554/2004, unde scrie că "legalitatea unui act administrativ poate fi cercetată oricînd în cadrul unui proces", neexistînd deci nici un fel de condiţionări sau limitări şi nici o limită de 6 luni – termen impus doar pentru plîngerea prealabilă ori de un an, "de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere" aşa cum era stabilit în Legea 29/1990 .
În cazul în care veţi menţine decizia tardivităţii, veţi mai fi nevoită să motivaţi cum poate deveni legal un act inexistent, care nici după scurgerea termenului de 6 luni, prevăzut de lege pentru o aşa zisă procedură administrativă prealabilă, nu poate şi nici nu are cum să devină legal sau, ca în acest caz să existe cînd el nici nu există, pentru că nu a fost publicat integral, anexa făcînd şi ea parte din respectiva hotărîre.
Termenul de 6 luni a fost introdus în Legea 554/2004, de grupurile de interese aduse la putere pentru a jejui România, pentru a-şi ascunde fărădelegile, ştiind că cei plătiţi de stat-popor să verifice, din oficiu, legalitatea unor asemenea acte, nu o vor face, fiind prea proşti, prea umili şi prea neinteresaţi de ceea ce se întîmplă cu această ţară, termen care să le permită, la o adică, să îl invoce, ca în acest caz, tocmai pentru ca puterea judecătorească să fie împiedicată să cerceteze şi să se pronunţe asupra existenţei actului, iar în cazul în care, să presupunem, ca un exerciţiu de logică, că ar fi existat, să verifice legalitatea şi temeinicia unui asemenea act, prin care reprezentanţii guvernului, deci cei care trebuie să administreze proprietatea publică a statului - poporul român, înstrăinează, prin vînzare, o parte din averea inalienabilă a acestui stat – popor, în acest caz acţiunile deţinute de stat la S.C. ALRO S.A. Slatina.
Cred, de asemenea, că observaţi că eu sînt încă în termen întrucît pînă astăzi nu am primit nici răspuns şi nici actul administrativ pe care l-am solicitat guvernului să mi-l transmită.
Oricum însă, actul a cărei inexistenţă o impune Constituţia, care prevede cît se poate de clar această situaţie, nu poate fi considerat acum ca fiind legal sau nelegal, atîta timp cît acesta nici măcar nu există, întrucît H.G.1133/2001 nu a fost publicată integral, aşa cum pretind prevederile art. 107 alin.4 (108 alin.4), obligaţie care revenea exclusiv autorităţilor publice vinovate.
Întrucît consider că numai într-un stat de tembeli şi de comunişti ar fi posibil să fie înstrăinată o proprietate publică inalienabilă, deţinută de stat şi nu de reprezentanţii Guvernului României –care doar "exercită conducerea administraţiei publice", după cum scrie în art. 101 (102), ca urmare a unor hotărîri, cum sînt cele emise şi aprobate de unii dintre miniştrii executivului român, care ar putea fi legale, numai dacă ar fi fost anulate toate prevederilor constituţionale, supreme şi obligatorii, ce ne impun şi vă impun, pe lîngă dreptate, să ne apăraţi şi demnitatea, dar şi proprietatea publică deţinută de stat, stat care înseamnă, conform DEX, "teritoriul şi populaţia asupra cărora îşi exercită autoritatea această organizaţie; ţară; sau organizaţie administrativ – teritorială stăpînită de poporul român – în cazul nostru.
Tocmai de aceea, noi şi urmaşii, urmaşilor noştri sîntem poporul român, care nu a fost niciodată consultat, ca suveran ce este, prin referendum, atunci cînd s-a decis ilegal, de persoane fără competenţă legală şi fără un titlu de proprietate dovedit, dar care însă au impus şi făcut aşa - zisele privatizări ale unor societăţi, bănci, căi de transport etc. toate bunuri publice inalienabile, înstrăinate astfel ilegal.
Consider, de asemenea, că nici teoria lansată de jefuitorii României, ca praf în ochii proştilor, conform căreia statul român ar fi şi deţinătorul unor bunuri publice cît şi a unor bunuri private, nu este şi nu poate fi adevărată, dreaptă şi valabilă şi pentru că asemenea inepţie este în vădită contradicţie cu definiţia noţiunii de stat, ţară, ori, dacă statul sîntem noi, locuitorii pămîntului ţării acesteia, cei de astăzi, din trecut şi din viitor, cum ar putea cineva, în numele nostru, să poată considera că bunurile statului, realizate şi întreţinute cu bani de la bugetul de stat, ar putea fi doar nişte bunuri private ale statului, aflate numai la discreţia şi la cheremul guvernelor, care însă nu sînt decît conducătorii administraţiei publice şi nu stăpînii acesteia, aşa cum am mai arătat.
Am putea noi, ca indivizi, să avem pe lîngă bunurile proprietate personală pe care le posedăm, numite bunuri private şi alte bunuri private, care aparţin, în cotă indiviză, tuturor membrilor societăţii româneşti, bunuri pe care dacă cineva ar încerca să şi le însuşească şi să le ia acasă, chiar şi pe bucăţi, fără acordul celorlalţi, ar fi imediat considerat hoţ şi ar fi pedepsit de Puterea judecătorească, dar însă asta se întîmplă, bineînţeles, numai dacă hoţul nu este cumva preşedinte, ministru, parlamentar, nomenclaturist, securist sau alogen sau un fel de băgător de seamă sau agent din preajma celor care se află la putere, în România de astăzi.
Răspunsul firesc şi de bun simţ, privind inepţia numită proprietate privată a statului, pe care l-ar da orice specialist, cu frica lui Dumnezeu, ar fi NU.
În orice stat de drept asemenea bunuri, care aparţin tuturor cetăţenilor unei ţări, nu pot fi numite decît bunuri proprietate publică, aşa cum este şi în cazul nostru, dar mai rămîne însă ca şi dvs. să recunoaşteţi acest adevăr, onorată instanţă, în sentinţa motivată pe care o veţi da.
În cazul în care totuşi veţi stărui în a considera că eu, în acest caz, aş fi depăşit vreun termen impus de vreo Lege nedreaptă, dată de tembelii ce jefuiesc încă, nestingheriţi, Aparatul Naţional de Producţie al României, vă reamintesc ce spunea şi Nicolae Labiş, în poezia Moartea Căprioarei, despre lege şi datină, drept pentru care, vă invederez că voi invoca excepţia de neconstituţionalitate, pentru a desfiinţa, la Curtea Constituţională, prevederile legilor pe care le-aţi menţionat, probabil, în motivarea încheierii dvs., în care aţi admis excepţia tardivităţii, ridicată, la plezneală, de tîlharii care sînt disperaţi la gîndul că le vom descoperi fărădelegile.
Nu în ultimul rînd cred că nu ar trebui să uitaţi că eu, deşi sînt o persoană relevantă, fiind cel care v-am dăruit democraţie şi v-am relevat beneficiile libertăţii, cît şi drepturile civile şi politice de care aţi fost lipsiţi în toată perioada dictaturii comuniste, ca urmare a faptelor mele deosebite, pentru care, prin Legea 42/1990 şi apoi prin Legea 341/2004, toţi îmi datoraţi cinstire, gratitudine, respect şi recunoştinţă.
Cu toate că am solicitat, imediat după ce am aflat de actul inexistent incriminat, să mi se transmită o copie a anexei la H.G. 1133/2001, membrii Guvernului României, vechi şi actual, fără să-mi explice ce ar mai fi trebuit să mai fac eu, după toate faptele bune pe care le făcusem deja pentru binele şi fericirea acestei ţari şi pentru popor său, ca şi eu să pot deveni o persoană, cel puţin la fel de "relevanta" ca şi cei care au avut privilegiul de a primi şi citi anexa solicitată, mi-au refuzat mie acest drept fundamental, inalienabil, garantat de prevederile constituţionale la art. 31 alin.1şi 2, fără ca pînă astăzi să-mi fi explicat măcar, pentru ce merite „excepţionale” au fost considerate „relevante” cei care au avut privilegiul să citească textul anexei la H.G.1133/2001, merite pe care eu nu le-aşi fi avut.
De asemenea, vă amintesc că nu aveţi dreptul şi nu puteţi ţine cont de astfel de excepţii, dacă doriţi să vă onoraţi statutul, menirea, profesia şi numele, întrucît sînteţi obligată şi de art. 21 alin 1, 2 şi 3 din Constituţia din 1991, dar şi din pîngărita "Lege fundamentală" de astăzi, precum şi de Legile 303 şi 304/2004, de Hotărîrea C.S.M. nr. 387/2005, cît şi de art. 129 alin. 5 din C.p.c., să judecaţi cauza şi în fond şi, să faceţi dreptate, atît mie, cît şi acestui popor desconsiderat, umilit şi jefuit.
În încheiere îmi permit să anexez la prezenta un extras din DEX – editat de Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan al Academiei Române, în care se află definiţiile noţiunilor la care a apelat şi legiuitorul şi pe care dvs., pentru unele dintre ele, va trebui să le motivaţi şi în drept, în cazul în care vă veţi hotărî să revoluţionaţi dreptul românesc, prin acceptarea şi impunerea, prin sentinţă, a unui nou subiect de drept – cel de persoană relevantă - pe lîngă deja clasicele şi definitele persoane fizice şi persoane juridice.
Cu speranţa că, după tot sacrificiul meu, asumat şi pentru binele şi libertatea şi a familiei dvs, nu mă veţi dezamăgi şi vă veţi alătura luptei şi strădaniei mele şi mă veţi ajuta pentru a reuşi să facem ca această ţară, năpăstuită şi acum de comunişti şi jefuită de tîlhari, să devină un stat de drept, vă urez mult succes în activitate şi spor în toate.


Nica Leon 27.10.2006
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009