Sectorul CIVES
 
 

Justitia se vinde, nu se face in numele legii!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Justitia se vinde, nu se face in numele legii!

Mesajde Nica Leon » Mar Ian 16, 2007 4:14 pm

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia de Contencios Administrativ
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3 C, ap. 23, sector 2, cod 021791, în termen legal, declar recurs împotriva sentinţei civile nr. 2980 din 15 11 2006, pronunţată în dosarul nr. 6671/2/2006, de această instanţă, motiv pentru care vă rog să trimiteţi dosarul, cu actele sale, la instanţa competentă să judece recursul.

MOTIVE de RECURS

În fapt, am cerut puterii judecătoreşti din România, stat ce pretinde că ar fi de drept, să judece plîngerea mea, formulată împotriva pîrîţilor Popa Nicolae şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În loc ca reprezentanta puterii judecătoreşti să îmi dovedească că instanţele din acest stat sînt independente, competente şi se supun numai legii, pentru a face dreptate, această instanţă, după cum se poate constata, mi-a anulat dreptul de a fi judecat în ţara căreia eu i-am dat libertate, în anul 1989, cînd am răsturnat regimul criminal – comunist şi, pentru că nici măcar nu a dorit să audă şi argumentele mele legale, mi-a anulat cererea, ca netimbrată, încălcînd astfel mai multe norme constituţionale şi legale, prin această manieră totalitară, demnă de regimul dictaturii comuniste-criminale, în care s-a format şi instruit, după care cu siguranţă regretă, dovadă fiind acest caz în care a reinstaurat cenzura, abuzul şi dispreţul faţă de lege şi de statutul magistraţilor.
Prin anularea, încă de la primul termen de judecată, a cererii prin care eu investisem instanţa să judece şi să soluţioneze pricina, judecătoarea a demonstrat că nu dă nici doi bani pe imparţialitatea de care era obligată să dea dovadă, încercind astfel să-şi protejeze colegul pîrît.
Josnicul subterfugiu la care a recurs "judecătoarea" a fost faptul că eu nu am vrut să plătesc o taxă de timbru, în valoare de 4 lei şi o taxă de timbru judiciar de 0,3 lei, taxe pe care le-am contestat şi le contest atîta timp cît România pretinde că este un stat de drept.
Întrucît aceste taxe anacronice eu nu le pot plăti, pentru că aşi încălca astfel Legea şi normele constituţionale, atîta timp cît acestea sînt impuse şi menţinute încă de nişte cretini comunişti-criminali, în slujba cărora se pun şi astăzi, necondiţionat şi josnic, cei mai umili şi mai abjecţi susţinători ai dictaturii bestiale, comuniste, cerberii călăilor vremurilor de tristă amintire, care au apărat cu stăşnicie şi dăruire acel sistem inuman, prin instaurarea terorii lagărelor de muncă, a temniţelor de exterminare sau reeducare, a puşcăriilor politice şi a secţiilor speciale din spitalele de boli mintale, în care cetăţenii oneşti şi patrioţi, ca şi mine, erau aruncaţi de unii judecători, care şi acum mă persecută pe mine.
Prin cenzurarea abuzivă a cererii mele de chemare în judecată "judecătoarea" a încălcat astfel drepturile mele constituţionale, prevăzute şi garantate de art. 1 alin 3 şi 5, art 16 alin. 1 şi 2, art. 20, art. 21 alin. 1, 2 şi 3, art. 52 alin. 1, 2 şi 3, art. 53, art. 54, art. 57 şi art. 154, care îmi garantează, pe lîngă dreptate şi demnitate, ca valori supreme şi garantate şi accesul liber la justiţie, drept confirmat şi întărit şi de Legea 303/2004 din 28 iunie 2004, republicată, privind statutul magistraţilor, publicată în M. Of. 826/13 09 2005, unde se prevede:

Art. 1. - Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi ….
Art. 4. - (1) Judecătorii şi procurorii sînt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor…

Prea plictisită şi prea scîrbită să citească şi să mai şi ţină minte asemenea texte legale, obligatorii chiar şi pentru o asemenea lucrătoare în sistemul judiciar, care nu uită însă că, pentru a-şi lua totuşi salariul, trebuie să dovedească supunere sistemului ticăloşit pe care îl serveşte şi care o plăteşte, tocmai pentru a-şi bate joc şi a compromite această nobilă şi deosebit de importanta activitate, într-un stat de drept, democratic.
Şi pentru a-mi arăta însă că se află încă în tagma judecătorilor, respectă cu sfinţenie numai prevederile art. 91 din Legea 303/2004, singurul de care nu poate să uite, pentru a nu fi pedepsită sau penalizată la salariu, unde scrie despre obligaţia să aibă, în timpul şedinţelor de judecată, ţinuta vestimentară corespunzătoare instanţei la care funcţionează.
Dar, această lucrătoare cu gura, ce nu "funcţionează", pentru că este alergică la munca şi la profesia pe care o prestează, din obligaţie şi, plină de greaţă, a recurs la o astfel de metodă cu scopul de a mai scăpa de corvoada de a judeca o cerere legitimă, încălcînd astfel şi Legea nr. 304/2004, republicată, care prevede:

Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.
Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe extrne.
Art. 2. - (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
Art. 6. - (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil.
(2) Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit.
Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de ….apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau orice alte criterii discriminatorii.
Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii.
La fel scrie şi în H 387/2005 a C.S.M, dar ce folos, atîta timp cît angajata avea sarcină să nu judece, cu nici un chip, pricina, pe fond şi, pentru că nici nu avea prea mare chef de muncă, a preferat să se face vinovată, pe lîngă port ilegal de cap şi de denegare de dreptate, dar, pentru că ştie că justiţia în România este latrinară, fiind condusă de comunişti-criminali, aşa cum spunea recent chiar Preşedintele României, Traian Băsescu, nu are frică că ar avea cine să o controleze şi să o sancţioneze, pentru asemenea practici străvechi care o "obligă" să facă un "mic serviciu" unui coleg, atîta timp cît a purtat uniforma instanţei respective în care a nedreptăţit totuşi o persoană relevantă, care a înfruntat gloanţele pentru a dărui libertate, demnitate, dreptate şi democraţie acestui năpăstuit, jefuit şi mult prea umil popor, pentru că am considerat că acesta ar avea dreptul să cunoască beneficiile unui stat de drept.
Ca şi cum aceste prevederi legale, obligatorii, nici nu ar fi existat, "judecătoarea" îşi bazează refuzul său, de a judeca cauza pe fond, pe prevederile Legii 146/1997, lege mai veche decît cele trei acte normative aratate mai sus, singura pe care probabil o mai ştie, din vremea cît era mai tînără, "lege" care, într-un stat de drept, ar fi trebuit să fie abrogată, cel puţin o dată cu apariţia Legilor 303 şi, 304/2004 şi a Hotărîrii 387/2005, care fiind mai noi, au putere mai mare, ele fiind adoptate tocmai pentru a înlătura nedreptăţile anacronice pe care le instituise respectiva lege şi, nu doar din motive propagandistice sau pentru a-i păcăli pe comisarii şi reprezentanţii U.E.
Dar "judecătoarea" nici nu a vrut să fie măcar consemnată şi susţinerea mea, în sala de judecată şi nici nu a vrut să îmi răspundă la întrebarea pe care i-am adresat-o în public, cînd i-am cerut să îmi explice care este legătura dintre justiţie, dreptate şi Direcţia de Venituri a Bugetului Local al Sectorului 4, cel care încasează taxa de timbru ce mi-a fost impusă mie abuziv, acum în Mileniul III.
Din această cauză instanţa mi-a încălcat drepturile fundamentale prevăzute şi garantate şi mie de siluita Constituţie a României, la art. 1 alin 3 şi 5, art. art. 4, art. 16 alin 1 şi 2, art. 20, art. 21 alin 1, 2 şi 3 şi 154 alin.1, încălcînd totodată şi obligaţiile sale de serviciu aşa cum sînt prevăzute de Legea 303 şi 304/2004.

Avînd în vedere aceste prevederi legale, cît şi obligaţia oricărui cetăţean de a respecta întocmai legea, eu sînt pus în situaţia să nu mai înţeleg nimic din ceea ce se întîmplă în justiţia din România, motiv pentru care, în cazul în care şi instanţa de recurs va proceda la fel, să mă adresez instanţelor şi forurilor europene, pentru a afla dacă este moral, legal şi obligatorii să încalc legile, tratatele internaţionale, morala şi propria conştiinţă, pentru a primi dreptul de a fi judecat, pe fond, în această ţară.
Sentinţa criticată este nelegală şi pentru că instanţa de fond a aplicat selectiv legea, cele indicate de mine neauzindu-le, poate şi pentru că nu le cunoaşte, preferînd doar art. 91 şi pe cele din Legea 146/1997, prin care statul îşi discriminează cetăţenii.
Mai arăt şi că instanţa are, ca obligaţie de serviciu, să respecte toate legile, cît şi prevederile Hotărîrii nr. 387/22 09 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 958/28 10 2005, act emis de C.S.M. în temeiul Legii 317/2004 şi art. 139 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, în care sînt reglementate expres obligaţiile instanţelor de judecată, la art. 1 alin. 2 şi 3, art 2 alin 1, art. 5 alin. 2 lit. a, b, e, şi g.
De asemenea, amintesc instanţei ceea ce spunea odată, cineva inteligent: "Dreptul este în egală măsură tehnica şi artă (a binelui şi a echităţii – "jus est ars boni et aequi"), principiu de direcţie, de coeziune socială ce dă societăţii caracterul de definit şi coerenţă, ansamblul regulilor asigurate şi garantate de către stat şi care au ca scop organizarea şi disciplinarea comportamentului uman în principalele relaţii din societate, într-un climat specific manifestării coexistenţei libertăţilor, apărării drepturilor esenţiale ale omului şi statornicirii spiritului de dreptate".
Conform celor de mai sus, atît de adevărate cît şi în baza reglementărilor legale de mai sus, rog instanţa de recurs să-mi asigure dreptul neîngrădit şi necondiţionat de plata vreunei taxe şi, să înfăptuiască actului de justiţie în statul român, stat ce pretinde că este unul de drept şi pentru a cărei libertate eu am înfruntat teroarea comunistă şi gloanţele, aşa cum am mai arătat, din dorinţa de a-i dărui astfel şi cadrul necesar recunoaşterii şi respectării drepturilor omului.
În cazul în care veţi considera că nu puteţi să judecaţi cauza, să înfăptuiţi actul de justiţie neîngrădit şi necondiţionat şi, veţi stărui ca eu să achit taxele abuzive de timbru, taxe neconstituţionale, vă rog ca mai înainte de orice alte discuţii, să vă pronunţaţi asupra prezentei cereri, prin încheiere motivată, pe care intenţionez apoi să o traduc şi să o trimit celor 700 de euro parlamentari, dar şi celorlalte instituţii europene, pentru a le întări convingerea că, în România, justiţia nu este o putere a statului de drept, după cum stă scris în art. 1 alin. 4 din Constituţie:
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale - ci doar un simplu prestator de servicii publice, servicii efectuate numai contra cost, similar cu cel al prestatorilor de servicii publice care se ocupă de gunoaie sau haznale, care prestează servicii, doar contra cost şi care, desigur, nici nu au dreptul, legal, să cerceteze şi să se pronunţe, prin hotărîri motivate, asupra legalităţii sau constituţionalităţii actelor celorlalte puteri ale statului, aşa cum au dreptul adevăraţii magistraţi, într-un stat de drept.
De asemenea, rog instanţa să motiveze în încheiere ce legătură are dreptatea şi demnitatea ca valori supreme garantate de pîngărita Constituţie a României la art. 1 alin. 3, cu idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, înfăptuirea actului de justiţie în mod nediscriminatoriu, prevederile art. 6 din convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu bugetul primăriei unui sector unde ar trebui să intre respectiva sumă fixată abuziv de instanţă.
Totodată atrag atenţia instanţei, în modul cel mai ferm, că în cazul în care va refuza să judece această cauză şi îşi va permite să contribuie la persecutarea mea, din motive politice, prin anularea cererii mele de chemare în judecată, voi declanşa un adevărat război împotriva sa şi a sistemului din care face parte şi, pe lîngă formularea unor plîngeri la C.S.M., voi face atît plîngere penală pentru săvîrşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice şi persoanelor, pentru abuz de funcţie şi pentru denegare de dreptate, dar o voi chema şi în judecată şi pentru că a reinstaurat cenzura, interzisă prin normele constituţionale, pentru a-mi recupera astfel prejudiciul material şi a-mi repara onoarea şi demnitatea din propriul său buzunar, dar de această dată la Curtea de Justiţie Europeană.
Cu speranţa că judecătorii din România mai figurează încă în schema Ministerului Justiţiei şi nu şi la cel al finanţelor publice (unde ar fi fost perceptori), dar şi că lupta mea pentru realizarea statului de drept nu este una singulară şi ridicolă, vă urez mult succes în activitate şi multă minte.


Nica Leon 11 01 2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009