Sectorul CIVES
 
 

Privilegii platite celor mai odiosi dusmani ai tarii

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Privilegii platite celor mai odiosi dusmani ai tarii

Mesajde Nica Leon » Mie Mar 07, 2007 1:18 pm

Domnule preşedinte,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, reclamant în cauza ce formează dosarul nr. 27409/3/2006, avînd în vedere că prevederile Legii nr. 406/2001 sînt neconstituţionale, anacronice şi imorale, pentru că încalcă nu numai normele Legii fundamentale, dar şi idealurile Revoluţiei române din Decembrie 1989, ca şi principiile ce stau la baza oricărui stat de drept, aşa cum pretinde România că ar fi, formulez următoarea:

EXCEPŢIE de NECOSTITUŢIONALITATE

a Legii nr. 406 din 10 07 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român;

Apreciez că această lege, la care mă voi referi în continuare, prezintă grave vicii de constituţionalitate, asupra cărora am atras atenţia reprezentanţilor guvernului, dar a fost totuşi impusă special pentru a se demonstra că normele constituţionale nu fac nici două parale în faţa voinţei celor care vor să-şi impună voinţa, dornici să păgubească şi bugetul naţional, în dauna demnităţii poporului român.
Legea nr. 406/2001 a fost şi este abuzivă, fiind interesat emisă, pentru a se putea crea cadrul necesar comiterii unei noi sfidări şi încălcări a principiilor statului de drept, a normelor constituţionale care consacră principiul egalităţii în drepturi a tuturor cetăţenilor României, indiferent de funcţiile avute la un moment dat în acest stat, constituind o dovadă clară a oportunismului de stat şi a bunului plac manifestat de cei care se află în funcţii importante în acest stat, care sînt mînaţi de impunerea, prin lege, a unor privilegii nemeritate, ce reprezintă nu numai un afront la adresa cetăţenilor români, dar şi un nou motiv de a fi păgubit bugetul naţional. Acest act a reuşit "performanţa" de a conferi un caracter contrar literei şi spiritului Legii fundamentale, după cum voi argumenta în cele ce urmează:

DISPOZIŢII CONSTITUŢIONALE ÎNCĂLCATE:

Art. 1 alin. (3), care proclamă România stat de drept, în care, printre valorile declarate supreme şi garantate se regăsesc demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi dreptatea reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.;
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.

Art. 4 alin. (2) care prevede că România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială;

Art. 15 alin. (1) şi (2) potrivit căruia cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile.

Art. 16 alin. (1) şi (2) potrivit cărora cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege;

Art. 43 alin.(2) Nivelul de trai
(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege.

Art. 48 Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, prevede (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.

Art. 50 Fidelitatea faţă de ţară
(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.

Art. 51 Respectarea Constituţiei şi a legilor
Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Art. 54 Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.

Art. 58 Rolul şi structura
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.

Art. 80 Rolul Preşedintelui

(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.

Art. 82 Validarea mandatului şi depunerea jurământului
"Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Art. 150 Conflictul temporal de legi
(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.

ARGUMENTE CARE SUSŢIN NECONSTITUŢIONALITATEA ACTULUI ATACAT
Încălcarea art. 1. alin. (3), art. 4 alin. 2, art. 15 alin. 1 şi 2, art. 16 alin. 1şi 2, art. 43 alin.2, art. 48 alin.1, art. 51, art. 54, art. 82 alin. 2, art. 150 alin. 1 din Constituţia României aflată în vigoare la data impunerii Legii nr. 406/2001.

I. Încălcarea art. 1. alin. (3) din Constituţia României:

1.Obiectul de reglementare al Legii 406/2001 aşa cum rezultă din titlul ei, reprezintă o încălcare a prevederilor constituţionale enumerate mai sus, deoarece, prin impunerea acestei legi, nedrept, nedemn, contrar principiilor statului de drept şi idealurilor Revoluţiei, care consfinţea egalitatea cetăţenilor în faţa legilor, fără deosebirile consacrate şi prin Constituţie, ca şi fără privilegiile pe care persoane ce se aflau la putere şi ocupau, chiar dacă anacronic, imoral şi ilegal, funcţii înalte în ierarhia statului, le-au impus, prin recurgerea la aceleaşi metode ticăloase, nedrepte şi imorale şi care au fost verificate permanent în practică, în mult prea îndelungata perioada a dictaturii comuniste, cînd ocupau, de asemenea, poziţii deosebit de importante în ierarhia comunistă şi în stat.
Legea 406/2001 este produsul unor minţi pervertite de comunism, care au înţeles că au dreptul şi le este permis să profite de poziţiile ocupate la un moment dat în structurile de putere ale statului.
Din această cauză, fiind însă nemulţumiţi de performanţele lor reflectate şi în cuantumul pensiilor ce li s-ar fi "cuvenit" prin Legea 19/2000, pentru lunga perioadă în care au chinuit românii, au jefuit ţara şi economia naţională, au distrus şi arestat spiritul acestui umilit şi oprimat popor, dar pentru o asemenea ticăloasă şi păguboasă activitate ei o considerată ca fiind "vechime în muncă" şi solicită şi chiar primesc şi pensii, total nemeritate, în mod normal, în orice ţară liberă şi democratică şi nu ocupată de comunişti – criminali aşa cum este şi în prezent România, pensii asigurate şi plătite de stat, prin sistemul legal de asigurări sociale, al cărui buget a fost păgubit ca urmare a activităţilor criminale ale celor care fac obiectul privilegiilor instituite numai pentru aceştia de Legea 406/2001.
Cum pensiile asigurate de la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru toţi cetăţenii oneşti au fost considerate de aceşti comunişti-criminali ca fiind ruşinoase şi total insuficiente pentru pretenţiile şi obiceiurile lor preţioase şi rafinate, răufăcătorii cu funcţii în stat au propus şi votat pentru şefii lor Legea 406/2001, cu intenţia ca, la rîndul lor şefii să nu-i uite pe ei şi să primească şi să se bucure, de asemenea, de alte privilegii, care să le permită şi lor un trai îndestulat, în dispreţ faţă de traiul umilitor pe care şi-l pot permite ceilalţi pensionari ai ţării, care nu au omorît pe nimeni şi nu au jefuit nimic, ci au muncit onest, în condiţii mai mult decît umilitoare pentru propăşirea acestei ţări.
În aceste condiţii, prin nesocotirea totală a literei şi spiritului Constituţiei României a fost votată şi impusă Legea nr. 406/2001, care nu ţine cont nici de prevederile Legii nr. 19/2000, valabile pentru toţi cetăţenii oneşti şi oprimaţi în acestă ţără.
Legea 406/2001 instituie, în mod nedrept, privilegii numai pentru cei care au avut calitatea de şef al statului român, fără să se ţină seama de litera şi spiritul Constituţiei, de supremaţia şi de normele obligatori impuse de aceasta, impunînd abuziv sintagma de "şef al statului român", sintagmă care nu există însă în cuprinsul Legii fundamentale, care, de altfel, a instituit numai funcţia de Preşedinte al României, prin art. 80 unde scrie că:
(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.
Din aceste texte constituţionale rezultă, fără putinţă de tăgadă, că cel sau cei care au deţinut, pentru maxim două mandate, deci maxim 8 ani, nu 11 ani aşa cum a ocupat ilegal această funcţie comunistul- criminal Iliescu Ion, nu au avut calitatea de "şef al statului" ci doar pe cea de preşedinte, ceea ce este cu totul altceva.
Este binecunoscut, pentru ştiutorii de carte, că această calitate, de şef al statului, au deţinut-o mareşalul Ion Antonescu şi apoi dictatorii comunişti-criminali care au deţinut puterea pînă la Revoluţia română din Decembrie 1989. Comuniştii-criminali care au ajuns să ocupe funcţia de Preşedinte al României şi care astăzi sînt beneficiarii precari ai acestei legi abuzive ce are nr. 406/2001, nu au fost niciodată şefi ai statului, după cum, este bine ştiut că nici un alt beneficiar al privilegiilor oferite, ca urmare a aplicării legii atacate, celui ce îşi zice Mihai I, individ care pentru marea sa trădare de la 23 august 1944 este considerat de alţi proşti şi infractori ca şi el "şef al statului" şi a fost declarat de comuniştii-criminali, care au monopolizat astăzi funcţiile de decizie în România, unul dintre cei care poate să fie profitor al acestei legi neconstituţionale, deşi acest individ nu a fost nici rege constituţional şi nici nu a deţinut vreodată funcţia de şef al statului, funcţie deţinută însă de Mareşalul Ion Antonescu.
Din aceste considerente este evident că Legea 406/2001 încalcă atît principiile statului de drept ca şi dreptatea şi demnitatea oneştilor cetăţeni români, valori despre care se susţine că ar fi supreme şi garantate.
Se încalcă, astfel, articolul 1 alin. (3) care aşează printre valorile fundamentale demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi dreptatea, de care beneficiază doar comuniştii-criminali care beneficiază abuziv de prevederile Legii 406/2001, iar toţi ceilalţi cetăţeni pensionari sînt discriminaţi şi umiliţi, dreptatea fiind total străină pentru aceştia, care deşi au muncit zeci de ani pentru această ţară şi nu au omorît sau jefuit pe nimeni nu beneficiază de privilegiile rezervate numai infractorilor desemnaţi să le primească, arbitrar, de cei care deţin funcţii importante în România.
Impunerea acestui act a urmărit, de fapt, îmbuibarea unor răufăcători, prin încălcarea normelor legale, morale şi a principiilor statului de drept aşa cum se pretinde că ar fi România.
Deşi art. 4 alin. (2) prevede că România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială; - prevederile Legii nr. 406/2001 art. 2 introduc, prin nesocotirea acestui text constituţional deosebiri şi privilegii acordate pe toată perioada vieţii, pentru că au deţinut funcţia de şef al statului şi beneficiază de următoarele drepturi:
a) "folosinţa gratuită a unei locuinţe de protocol, cu destinaţia de locuinţă…, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar" –privilegii de care nu beneficiază nici veteranii de război care au luptat pentru onoarea, suveranitatea, integritatea şi libertatea acestei ţări, nici revoluţionarii care cu preţul vieţii, înfruntînd gloanţele au răsturnat criminala dictatură comunistă şi au dat poporului libertate şi dreptul de a redeveni oameni care să trăiască în democraţie şi demnitate şi nici o altă categorie socială, drepturi rezervate prin această lege numai unui restrîns număr de profitori comunişti criminali ca şi trădătorului Mihai.
b) "o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75%din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu;" – ceea ce reprezintă un nou text neconstituţional instituie o deosebire între ceilalţi cetăţeni şi comuniştii – criminali ca şi aliatul lor Mihai care fără a fi fost vreodată şi şefi ai statului beneficiază de privilegii inimaginabile pentru ceilalţi cetăţeni ai ţarii;
c) "pază şi protecţie, precum şi folosinţa gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de S.P.P." – privilegii de care nu beneficiază nici eroii ţării, nici savanţii şi nici măcar campionii olimpici, mondiali şi europeni la diferite discipline sportive, textul fiind vădit neconstituţional şi pentru că protecţia este asigurată fără plată, ca şi autoturismul cu şofer, plătiţi tot din bani publici ceea ce conferă acestor privilegiaţi un statut ce excede toate prevederile constituţionale care prevăd şi garantează că nimeni nu este mai presus de lege, deci nici foştii preşedinţi ai României şi nici aşa zisul rege Mihai, care nu a fost nici preşedinte şi nici nu a avut vreodată calitatea de şef al statului. Se goleşte de conţinut şi prevederea constituţională care garantează egalitatea în drepturi în faţa legii, fără privilegii sau discriminări, aşa cum este prevăzut la art. 16 alin. 1 şi 2.
Din cele arătate mai sus se poate reţine, fără echivoc, că Legea nr. 406/2001 este neconstituţională, dar pentru a arăta şi reaua intenţie pe lîngă abuzul pe care l-au avut în vedere iniţiatorii acestui ruşinos şi arbitrar act relev şi modul fraudulos în care au fost aplicate în practică prevederile legii criticate, în sensul că au fost încălcate flagrant şi prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) potrivit căruia cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile.
Contrar acestor prevederi supreme şi obligatorii, privilegiile instituite prin Legea nr. 406/2001 au fost acordate atît trădătorului şi deschizătorului de drumuri libere pentru instaurarea terorii comuniste în România ca şi comunistului-criminal Constantinescu Emil, persoane care nici nu au avut vreodată calitatea de şef al statului român după apariţia legii, pentru că, nu-i aşa, legea dispune numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că, prin reducerea la absurd, dacă respectivii ar fi avut calitatea de şefi ai statului român, ar fi putut benefica legal şi constituţional de respectivele privilegii numai dacă ar fi deţinut respectiva calitate după apariţia legii, adică după data de 10 072001, ceea ce nu este cazul.
Aşa fiind, chiar dacă legea nu ar fi încălcat atît de grosolan prevederile Constituţiei, aceasta nu putea fi aplicată decît celor care ar fi avut calitatea de şef al statului român după anul 2001, situaţie în care se afla numai infractorul comunist-criminal Iliescu Ion, aflat însă în timpul celui de al treilea mandat de preşedinte nu de şef al statului român, ceea ce este o mare şi esenţială diferenţă.
Art. 16 alin. (1) şi (2) potrivit cărora cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege; - şi cu toate aceste prevederi supreme şi obligatorii ceilalţi cetăţeni ai ţării, indiferent dacă au fost sau nu persoane relevante în acest stat nu li se acordă nici privilegiile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 406/2001, ceea ce dovedeşte, dacă mai era necesar, că această lege este neconstituţională şi anacronică şi pentru că în timp ce privilegiaţilor li se plătesc toate cheltuielile necesare vieţii din fonduri publice, prin grija şi din bugetele atribuite ordonatorilor principali de credite, deci din bugetul de stat, pentru toţi ceilalţi statul îi menţine şi le plăteşte pensii de mizerie, încălcîndu-le astfel demnitatea, pe motiv perpetuu că nu ar fi bani, bani care sînt însă mai mult decît suficienţi, ce sînt revărsaţi ocrotitor peste beneficiarii comunişti – criminali ai Legii nr. 406/2001.
Deşi cetăţenilor li se garantează prin Art. 43 alin.(2) Nivelul de trai
(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. – prin Legea 406/2001 beneficiarilor săi li se acordă, prin punerea lor deasupra celorlalţi cetăţeni şi chiar a Constituţiei, privilegii ne mai întîlnite nici măcar în ţările cu tradiţie democratică, beneficiarilor legii fiindu-le acordate pe lîngă pensi şi alte venituri realizate din activităţi profesionale, acordîndu-le astfel o poziţie unică, de invidiat, deasupra tuturor celorlalţi cetăţeni care au fost şi ei în viaţa lor ceva, unii chiar deosebit de importanţi pentru ţară, dar care nu sînt deasupra principiilor unui stat de drept şi a normelor constituţionale.
Prin impunerea prevederilor Legii nr. 406/2001 sînt vătămate drepturile celorlalte persoane din România, pentru că acestea nu au acces liber nici măcar la justiţie, deşi şi acest drept le este garantat prin art. 21 din Constituţie, iar dacă sînt nevoiţi să apeleze la nedemna justiţie din această ţară sînt obligaţi să plătească, ca la crucea de piatră, doamnei oarbe şi strîmbe, transformată de aceiaşi comunişti-criminali într-o simplă, umilă şi terfelită prestatoare de servicii publice, decăzută astfel din puterea judecătorească care ar fi trebuit să fie. şi Art. 48 Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, prevede (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.
Legea nr. 406/2001 este neconstituţională şi pentru că a vătămat toate persoanele din această ţară, care nu au acces la alte programe prevăzute, tot prin lege, fiindu-le mereu trîntită în nas eterna scuză, a lipsei de bani, motiv pentru care sînt nevoite să suporte o viaţă plină de amaruri şi de chin, aşa cum spune poetul şi nu un trai decent, aşa cum este prevăzut la art. 43 alin. 1 din Constituţie.

Că Legea nr. 406/2001 este neconstituţională cred că nu mai este un secret pentru nici un om sănătos mintal, dar nu că cei care au impus-o ar putea fi consideraţi ca serioşi şi competenţi şi care, atunci cînd au vîrît-o repede pe gîtul sistemului de drept din România, ar fi respectat măcar un pic din prevederile Art. 50 Fidelitatea faţă de ţară
(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.

Impunerea prevederilor acestei legi a fost făcută în total dispreţ şi cu deplină indiferenţă faţă de normelor art. 51 Respectarea Constituţiei şi a legilor
Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Art. 54 Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. – ceea ce nu a fost nici o clipă respectat cînd a fost promulgată o asemenea lege, care îi conferea nemeritat, dar în modul cel mai direct posibil unui spurcat de comunist-criminal, inculpat pînă acum în cel puţin trei dosare penale, acuzat pentru comiterea unor fapte penale deosebit de grave, nedemne chiar şi pentru un privilegiat care îşi auto acordă asemenea drepturi, pe care nici măcar preşedinţii statelor Occidentale prospere nu şi le pot îngădui şi nici aproba singuri.
Aşadar, atît denumirea Legii nr. 406/2001, cît şi dispoziţiile sale fac referire numai la persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, calitate pe care nu a avut-o nici unul dintre actualii beneficiari ai acestei legi şi pentru că, nici unul dintre textele constituţionale nu conferă o asemenea calitate celui care deţine sau a deţinut funcţia de Preşedinte al României. Dacă ar fi să căutăm în normele constituţionale cine ar putea fi considerat că ar avea calitatea de şef al statului român, acesta neîndoielnic ar putea fi numai parlamentul, pentru că numai această instituţie fundamentală într-un stat democratic este suprem şi unic, ce are cea mai mare putere, el fiind îndreptăţit atît să controleze şi să hotărască normele cu putere de lege, obligatorii pentru celelalte puteri din stat, ca şi să le controleze, în cadrul controlului parlamentar, der şi să le suspende sau să le demită, atunci cînd consideră aceasta, ceea ce este prevăzut la art. 58 Rolul şi structura
(2) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.

Legea 406/2001 instituie, în mod nedrept, privilegii numai pentru cei care au avut calitatea de şef al statului român, fără să se ţină seama de litera şi spiritul Constituţiei, de supremaţia şi de normele obligatori impuse de aceasta, instituind abuziv sintagma de "şef al statului român", sintagmă care nu există însă în cuprinsul Legii fundamentale, care, de altfel, a instituit numai funcţia de Preşedinte al României, prin art. 80 unde scrie că:
(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) "Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate." - de unde rezultă fără putinţă de interpretare sau de tăgadă că preşedintele nu a fost şi nici nu poate fi şef al statului român, pentru că şi eu este supus voinţei parlamentului suprem şi unic, căruia îi prezintă mesaje, pe care îl consultă, cînd nu mediază între puterile statului şi căruia este obligat să-i ceară totdeauna acordul pentru a putea întreprinde legal acţiunile pe care le are în vedere.
Din aceste texte constituţionale rezultă, fără putinţă de tăgadă, că cel sau cei care au deţinut, pentru maxim două mandate, deci maxim 8 ani, nu 11 ani aşa cum a ocupat ilegal această funcţie comunistul- criminal Iliescu Ion, nu au avut calitatea de "şef al statului" ci doar pe cea de preşedinte, ceea ce este cu totul altceva.
Este binecunoscut, pentru ştiutorii de carte, că această calitate, de şef al statului, au deţinut-o mareşalul Ion Antonescu şi apoi dictatorii comunişti-criminali care au deţinut puterea pînă la Revoluţia română din Decembrie 1989. Comuniştii-criminali care au ajuns să ocupe funcţia de Preşedinte al României şi care astăzi sînt beneficiarii precari ai acestei legi abuzive ce are nr. 406/2001, nu au fost niciodată şefi ai statului, după cum, este bine ştiut că nici un alt beneficiar al privilegiilor oferite, ca urmare a aplicării legii atacate, celui ce îşi zice Mihai I, individ care pentru marea sa trădare de la 23 august 1944 este considerat de alţi proşti şi infractori ca şi el "şef al statului" şi a fost declarat de comuniştii-criminali, care au monopolizat astăzi funcţiile de decizie în România, unul dintre cei care poate să fie profitor al acestei legi neconstituţionale, deşi acest individ nu a fost nici rege constituţional şi nici nu a deţinut vreodată funcţia de şef al statului, funcţie deţinută însă de Mareşalul Ion Antonescu.
Prin impunerea Legii nr. 406/2001 cei care au făcut-o nu au respectat nici o iotă din prevederile aflate la art. 82 Validarea mandatului şi depunerea jurământului
"Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! – motiv pentru care nici nu o să-i ajute Dumnezeu, dar vor fi şi pedepsiţi şi aspru judecaţi de ceilalţi cetăţeni ai României, atît de oprimaţi, de batjocoriţi şi îndoiţi astăzi sub puterea abuzivă a celor care şi-au acordat şi primesc nemeritat privilegiile prevăzute în Legea 406/2001.
Avînd în vedere cele de mai sus, dacă această ţară ar fi fost un stat de drept, democratic, Legea nr. 406/2001 nu ar fi fost niciodată transpusă în practică şi pentru că ea se încadrează perfect în prevederile art. 150 Conflictul temporal de legi
(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii. – pentru că se află în totală contradicţie cu prezenta Constituţie, după cum am arătat mai sus.

CONCLUZII
Argumentele invocate determină concluzia că avem de-a face cu o lege neconstituţională, în integralitatea sa. Ea consacră un regim privilegiat pentru unii subiecţi de drept, ceea ce atrage discriminarea tuturor celorlalte subiecte de drept aflate într-o situaţie juridică identică sau similară.
În condiţiile în care în fiecare zi auzim că se mai măresc anumite taxe şi impozite, se inventează noi obligaţii financiare, se diminuează surse de venituri, a acorda, cîtorva persoane, privilegii ce nu au titlu de despăgubire, dar cărora li se plătesc din bugetul de stat prin bugetele unor ordonatori secundari de credit fabuloase sumă de bani, ţinute permanent ascunse, fiind considerate abuziv ca secrete pentru ceilalţi cetăţeni ai ţării, consider că este o măsură legislativă cu caracter neconstituţional, care nu poate să fie acceptată. Sînt atîţia cetăţeni ai României care au fost deportaţi, care au fost supuşi prigoanelor comuniste, care au fost evacuaţi din casele vîndute ilegal de statul nostru infractor şi hrăpăreţ, care nu au bani nici să-şi hrănească familiile, în timp ce iniţiatorii şi-au permis să-i ignore pe toţi şi să acorde privilegii nemăsurate doar celor mai vinovaţi de dezastrul politic, economic şi social al ţării şi al poporului român şi pentru că ei au fost cei care au desemnat primii miniştrii, totdeauna adevărate monumente de incorectitudine, rea-credinţă şi incompetenţă, bineînţeles cu excepţia trădătorului Mihai, care ar fi trebuit să zacă în închisoare, pentru faptele sale de înaltă trădare şi să i se confişte toată averea, dacă nu cumva drept era să stea alături cu cel pe care l-a găsit vinovat de dezastrul ţării, pe care l-a sabotat şi vîndut inamicilor ţării, pentru ca apoi să aprobe condamnarea sa la moarte şi executarea, după un proces regizat de aceiaşi comunişti-criminali şi trădători.
Este cel puţin straniu şi greu de explicat cum este posibil ca Mareşalul Ion Antonescu să poată fi considerat un criminal de război, în timp ce cel care îşi zicea atunci rege, ce avea tot gradul de mareşal, să fie decorat de duşmanii României, care i-au conferit şi cele mai înalte decoraţii ale acelor state, dar l-au şi gratulat şi cu preţioase şi alte scumpe daruri, fapte pentru care şi azi, alţi vînzători de ţară alogeni ca şi el, să-i mai şi plătească şi să îi asigure, tot din buzunarele jefuite ale bietului popor român, privilegii imense, necuvenite, nemeritate şi neconstituţionale.
De aceea, în principal solicit instanţei să declare neconstituţională legea în integralitatea ei. În subsidiar, în condiţiile în care Curtea Constituţională va respinge această cerere, solicit acesteia să declare neconstituţionale dispoziţiile din lege care intră în conflict cu normele constituţionale evocate.


Nica Leon 01.03.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009