Sectorul CIVES
 
 

Guvernul preţuieşte un trădător şi criminalii-comunişti!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Guvernul preţuieşte un trădător şi criminalii-comunişti!

Mesajde Nica Leon » Lun Mar 26, 2007 5:28 pm

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia de Contencios AdministrativDomnule preşedinte,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3 C, ap. 23, sector 2, cod 021791, chem în judecată şi personal la interogatoriu pîrîţii:
- Guvernul României, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1;
- Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741;
pentru ca prin hotărîrea pe care o veţi pronunţa să anulaţi H.G. nr. 900/2003, H.G. nr. 1445/2002, H.G. nr. 1583/2003, H.G.54/2005, H.G. nr. 2 din 2006, H.G. nr. 1614/2006 şi H.G. nr. 33/2007 şi a tuturor actelor subsecvente acestor acte administrative unilaterale nelegale şi discriminatorii şi să recunoaşteţi drepturile pretinse în acţiune.

MOTIVE

În fapt, pentru a ne dovedi că reprezentanţii puterii excecutive sînt încă vaşnici comunişti-criminali, aşa cum a recunoscut recent comunistul – criminal Băsescu Traian, ajuns preşedinte în România, care nu dau doi bani pe prevederile supreme şi obligatorii ale pîngăritei Constituţii a României, nici pe principiile statului de drept, cum se pretinde că ar fi această ţară şi nici pe prevederile unor documente internaţionale, ratificate şi de statul român, în materia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, au impus mai multe acte administrative, cum ar fi H.G. 900/2003, O.u.g. 203/22 12 2005, Legea 406/2001, ca şi alte acte rămase secrete, prin îndîrjirea reprezentanţilor Ministerului de Finanţe, care, în total dispreţ faţă de normele constituţionale şi legale, obligatorii şi pentru pîrîţi, refuză să respecte principiile transparenţei, al cheltuirii eficiente a banului public, principiul unicităţii, principiul egalităţii, încercînd astfel să ascundă de ochii cetăţenilor acte şi acţiuni prin care banul public este risipit în folosul unor infractori, comunişti-criminali privilegiaţi prin acte normative ca şi prin lege.
În total dispreţ faţă de normele constituţionale, care ne garantează că dreptatea şi demnitatea sînt valori supreme şi garantate, care consacră şi principiul egalităţii în drepturi în faţa legii, pîrîţii au adoptat şi emis nedemn, imoral şi nedrept, prin încălcarea prevederilor art. 101 alin. 2 şi art. 107 alin. 2 din Constituţie a României, H. G. 900/2003, act prin care, abuziv, membrii guvernului, crezîndu-se şmecheri şi pe noi proşti, încalcă şi Legea 90/2001 art. 1 şi art. 11 alin. 1 lit. c şi h a, pentru că prin actul atacat, din bani publici, sînt plătite, de fapt, toate cheltuielile familiei numitului Argeşeanu Mihai, aşa zis rege Mihai I, care locuieşte împreună cu toată familia şi aparţinătorii săi în imobilul numit "Palatul Elisabeta".
În mod fals, în încercarea de a "motiva" juridic acest jaf, făcut pe seama bugetului naţional şi în dauna mea ;i a familiei mele, se invocă că actul atacat a fost adoptat "în temeiul art. 107 din Constituţie", fără să precizeze, aşa cum ar fi fost normal şi obligatoriu, într-un stat de drept, la care aliniat s-ar putea încadra respectiva hotărîre pentru a fi considerată că îndeplineşte prevederile constituţionale.
Nu a fost precizat aliniatul de la art. 107 pentru că putea fi încadrat numai la cel de la alin. 2, care prevede că " Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor " – ori pînă astăzi nu există nici o lege care să prevadă obligativitatea ca poporul român să suporte, chiar şi mascat, contravaloarea cheltuielilor de întreţinere şi a huzurului plătit din bani publici, "din veniturile proprii ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a cheltuielilor privind consumul de energie electrică, gaze, apă, canal, telefon, cheltuieli privind bunurile mobile şi cele de personal, precum şi celelalte cheltuieli privind întreţinerea imobilului "Palat Elisabeta", împreună cu anexele, dependinţele şi terenul aferent".
Prin acest act reprezentanţii pîrîtului au încercat să ascundă că poporul român, dup[ marea trădare şi după umilinţele suferite 45 de ani a mai fost obligat ilegal să plătească şi toate cheltuielile de întreţinere ale familiei unui individ ce se face vinovat de săvîrşirea crimei de înaltă trădare, faptă comisă în timp de război, cînd aşa zisul rege Mihai I, mareşal în Armata României la acea dată, a complotat cu inamicul împotriva poporului care îl întreţinea şi tolera, iar azi poporul dezonorat şi jefuit de prietenii săi sovietici, mai este obligat să-i suporte, tot din bani publici şi cheltuielile de personal, pe lîngă cheltuielile de întreţinere, situaţie inacceptabilă într-un stat cu adevărat de drept, în care cheltuielile de întreţinere, ale oricărei familii, este suportată numai din banii proprii ai familiei respective şi nu din banii ce provin de la bugetul de stat.
Pentru a dovedi că aşa stau lucrurile voi arăta că nu există nici o lege care să prevadă expres ceva legat de obligativitatea plăţii cheltuielilor de întreţinere de la bugetul de stat sau din bani publici, aşa cum sînt şi banii R.A.A.P.P.S, ce este o instituţie publică, cu capital de stat, care aparţine statului român, în temeiul căreia să se justifice necesitatea adoptării unei asemenea hotărîri a guvernului.
Dar, legal şi constituţional, guvernul nici nu are dreptul şi nu poate aproba efectuarea unor cheltuieli specificate printr-un asemenea act, care angajează banii publici.
Din cauza obiceiurilor, mentalităţilor şi practicilor adînc înrădăcinate în mintea odihnită a comuniştilor aflaţi în Guvernul României, care se cred stăpînii României şi nu doar umilii ei servitori, pentru care primesc şi simbrie, de la popor, reprezentanţii pîrîţilor au inpus şi O.u.g. nr. 203/2005, prin încălcarea art. 1 alin. 3 şi 5, art. 51, art. 61 alin. 1, art. 82 alin. 2, art. 102 alin. 2 şi art. 115 alin. 4 raportat la art. 154 alin. 1din terfelita Constituţie a României, fără să se respecte prevederile expres prevăzute în Legea fundamentală la art. 115, unde scrie:
(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.
(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).
(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.
O.u.g. nr. 203/2005 a fost impusă ilegal de guvern, care, conform principiului separaţiei puterilor în stat nu are şi dreptul de a legifera, drept pe care îl are numai Parlamentul României, în calitatea sa de organ reprezentativ suprem şi unica autoritate legiuitoare a ţării, instituţie fundamentală ocolită însă de pîrîţii ce au emis un asemenea act, fără să existe îndeplinite şi condiţiile supreme şi obligatorii privind adoptarea unei astfel de act, numit ordonanţă de urgenţă, ce poate fi adoptat de guvern numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, iar în cazul în care se adoptă un asemenea act guvernul avînd obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul actului.
O dovadă că acest act este ilegal se află chiar în cuprinsul O.u.g. 203/2005, pentru că nu este motivată nici urgenţa şi nici nu este menţionată situaţia extraordinară, a cărei reglementare nu putea fi "amînată" aşa cum impune terfelita Lege fundamentală.
De asemenea, trebuie remarcat că reprezentanţii guvernului au adoptat O.u.g. nr. 203/2005 la începutul vacanţei parlamentare, motiv pentru care avea obligaţia constituţională să facă demersurile legale pentru ca unica autoritate legiuitoare, dacă s-ar fi justificat într-adevăr existenţa unei situaţii extraordinare, ce impunea urgenţa reglementării, să fi fost convocată, în mod obligatoriu, în cele 5 zile de la depunere, ceea ce nu a fost realizat, cum de altfel nu a fost realizată nici condiţia ca acest act să fie apoi adoptat în procedură de urgenţă, fapt dovedit prin însăşi data apariţiei Legii nr. 162/ 15 05 2006, adică la cca. 5 luni după impunerea ordonanţei zisă de urgenţă, dar fără nici un fel de urgenţă dovedită şi motivată însă temeinic.
Aşa cum prevede suprem şi obligatoriu la alin. 6, ordonanţele de urgenţă nu pot afecta drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de terfelita Constituţie a României, ceea ce acest act chiar o face, pentru că prin prevederile sale afectează atît drepturile ca şi îndatoririle prevăzute de normele constituţionale, pentru ceilalţi cetăţenii, întrucît instituie privilegii numai pentru familia şi aparţinătorii numitului Argeşeanu Mihai, ce-şi zice rege şi, totodată, modifică o lege, cea privind Codul fiscal, iar în acestă situaţie reprezentanţii pîrîtului au legiferat fără drept, ceea ce este inacceptabil într-un stat de drept, în care este respectat principiul separaţiei puterilor în stat, reprezentanţii executivului avînd doar rolul de a executa aplicarea legilor, nu pe cel de a le modifica prin adoptarea propriilor lor acte, drept rezervat numai unicei puteri legiuitoarea ţării, care este Parlamentul României, dar numai după respectarea procedurilor parlamentare.
Un alt act administrativ, în sensul prevăzut de Legea 29/1990 şi de art. 2 lit. c din Legea 554/2004, care încalcă prevederile 1. alin. (3), art. 4 alin. 2, art. 15 alin. 1 şi 2, art. 16 alin. 1şi 2, art. 43 alin.2, art. 48 alin.1, art. 51, art. 54, art. 82 alin. 2, art. 150 alin. 1 din Constituţia României aflată în vigoare la acea dată este şi Legea nr. 406/2001, pentru că prin prevederile sale aceasta instituie privilegii ce amintesc de cele din perioada dictaturii comuniste înfiinţate doar pentru huzurul şi în favoarea unui număr restrîns de indivizi, ce sînt de fapt comunişti-criminali, vinovaţi de sprijinirea dictaturii comuniste şi de distrugerea economiei naţionale, ca şi de alte fapte penale grave, imprescriptibile, pentru care sînt cercetaţi penal, în prezent, de Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Avînd în vedere că cetăţenilor români Constituţia României, aflată în vigoare în 2001, le garanta egalitatea în drepturi, ca şi egalitatea în faţa autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, prin prevederile Legii nr. 406/2001 majoritatea cetăţenilor este discriminată, pentru că de privilegii, prevăzute expres de Legea 406/2001, pot beneficia numai cei care ar fi avut calitatea de şef al statului român.
Contrar acestor prevederi supreme şi obligatorii, privilegiile instituite prin Legea nr. 406/2001 au fost acordate atît trădătorului şi deschizătorului de drumuri slobode pentru armatele invadatoare care au instaurat teroarea comunistă în România, dar care nu a avut niciodată calitatea de şef al statului, ca şi comunistilor-criminali Iliescu Ion şi Constantinescu Emil, persoane care, de asemenea, nu au avut vreodată calitatea de şef al statului român, nici înainte şi nici după apariţia acestei legii, pentru că, nu-i aşa, legea dispune numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că prin reducerea la absurd, dacă respectivii ar fi avut calitatea de şefi ai statului român, ar fi putut benefica, legal şi constituţional, de respectivele privilegii, numai dacă ar fi deţinut această calitate, numai după apariţia legii, adică după data de 10 07 2001, ceea ce nu este cazul.
Aşa fiind, chiar dacă legea nu ar fi încălcat atît de grosolan prevederile Constituţiei, aceasta nu putea fi aplicată decît celor care ar fi avut calitatea de şef al statului român după anul 2001, situaţie în care, prin absurd se afla numai infractorul comunist-criminal Iliescu Ion, aflat însă în timpul celui de al treilea mandat ca preşedinte şi nu ca şef al statului român, ceea ce este o mare şi esenţială diferenţă.
Potrivit normelor constituţionale de la art. 16 alin. (1) şi (2) cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Se mai susţine şi că nimeni nu este mai presus de lege; - dar cu toate aceste prevederi supreme şi obligatorii, ceilalţi cetăţeni ai ţării, indiferent dacă au fost sau nu persoane relevante în acest stat, nu li se acordă nici măcar privilegiile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 406/2001, rezervate numai unor mari şi periculoşi infractori, comunişti-criminali, ceea ce dovedeşte, dacă mai era necesar, că România nu este un stat de drept, că această lege este nu numai imorală şi anacronică, dar şi neconstituţională, pentru că în timp ce privilegiaţilor li se plătesc toate cheltuielile necesare vieţii din fonduri publice, prin grija şi din bugetele repartizate ordonatorilor principali de credite, deci de la bugetul de stat, pentru toţi ceilalţi statul le plăteşte nişte pensii de mizerie, încălcîndu-le astfel principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, dar şi demnitatea, invocîndu-se perpetuu motivul că nu ar fi bani, bani care sînt însă mai mult decît suficienţi şi iresponsabil revărsaţi spre beneficiarii comunişti – criminali ai Legii nr. 406/2001.
Argumentele invocate determină concluzia că avem de-a face cu o lege neconstituţională, în integralitatea sa. Ea consacră un regim privilegiat pentru unii subiecţi de drept, ceea ce atrage discriminarea tuturor celorlalte subiecte de drept aflate într-o situaţie juridică identică sau similară.
În condiţiile în care în fiecare zi auzim că se mai măresc anumite taxe şi impozite, că se inventează noi obligaţii financiare, că se diminuează sursele de venituri, a acorda cîtorva persoane, privilegii ce nu au titlu de despăgubire, dar cărora li se plătesc din bugetul de stat prin bugetele unor ordonatori principali şi secundari de credit fabuloase sume de bani, ţinute permanent ascunse, fiind considerate abuziv ca secrete pentru ceilalţi cetăţeni ai ţării, consider că este o măsură legislativă cu caracter neconstituţional, vădit nedreaptă şi discriminatorie, care nu poate să fie acceptată de puterea judecătorească responsabilă şi competentă într-un stat de drept.
În vreme ce atîţia cetăţeni ai României au fost deportaţi, care au fost supuşi prigoanelor comuniste, care au fost capturaţi şi duşi în prizonierat în îndepărtata Siberie şi în lagăre de muncă doar pentru vina de a fi fost militari ce şi-au făcut datoria la chemarea şi ordinul patriei, locuri de unde nu s-au mai întors niciodată, nenorocindu-şi şi compromiţînd astfel viitorul şi viaţa familiilor rămase acasă, împotriva cărora apoi s-a mai declanşat şi o furibundă prigoană ca şi persecuţii comuniste, iar alţii au fost evacuaţi din casele vîndute ilegal de statul nostru infractor şi hrăpăreţ, care nu au acum bani nici să-şi hrănească familiile, în tot acest timp iniţiatorii actelor atacate şi-au permis să-i ignore pe toţi şi să acorde privilegii nemăsurate, ruşinoase doar celor mai vinovaţi de dezastrul politic, economic şi social al ţării şi al poporului român şi pentru că ei au fost cei care au desemnat prinii miniştrii, totdeauna adevărate monumente de prostie, de incorectitudine şi rea-credinţă, cu excepţia trădătorului Mihai, care pe lîng cumulul celor arătate ar fi trebuit să zacă în închisoare, pentru faptele sale de înaltă trădare şi să i se confişte şi toată averea, dacă nu cumva, drept ar fi fost, să stea alături de Mareşalul Ion Antonescu, cel pe care l-a găsit vinovat de dezastrul ţării, pe care l-a sabotat şi vîndut inamicilor ţării, pentru ca apoi să aprobe condamnarea sa la moarte şi executarea, după un proces regizat de aceiaşi comunişti-criminali şi trădători.
Este cel puţin straniu şi greu de explicat cum este posibil ca Mareşalul Ion Antonescu să fie astăzi considerat de unii vînzători de ţară ca fiind un criminal de război, iar în acelaşi timp cel care îşi zicea atunci rege şi avea tot gradul militar de mareşal să fie protejat de duşmanii României, care i-au mai conferit şi cele mai înalte decoraţii ale acelor state, gratulîndu-l şi cu preţioase şi scumpe daruri, fapte pentru care şi azi, alţi trădători de ţară, alogeni ca şi el, să-i mai şi plătească şi asigure, din buzunarele jefuite ale bietului popor român, privilegii imense, necuvenite, nemeritate şi neconstituţionale.
Aşa fiind, faţă de motivele arătate mai sus, în temeiul Legii 29/26.03.20071990 şi a art. 4 din Legea 554/2004 invoc atît excepţia nelegalităţii H.G. 900/2003, iar în temeiul art.9 din Legea 29/1990 şi art. 14 din legea contenciosului administrativ din 2004, pentru prevenirea păgubirii bugetului de stat, din care sînt plătite regulat sumele stabilite prin actele şi legile sus arătate, rog instanţa să dispună suspendarea executării actului administrativ atacat pînă la judecarea în fond a cauzei.
Mai arăt instanţei că eu, deşi sînt cel care în urma luptei mele, contra dictaturii comuniste – criminale şi a regimului totalitar, fiind recunoscut ca unul dintre puţinii dizidenţi din România, de Raportul Tismăneanu, fiind şi cel care prin întreruperea discursului dictatorului comunist-criminal şi prin spargerea mitingului organizat în data de 21 12 1989, am declanşat Revoluţia română din Decembrie 1989, pe care am organizat-o şi am condus-o la victorie, fapte pentru care mi-a fost acordat de Comisia parlamentară a Legii 42/1990 Certificatul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei, iar apoi, mi-a fost conferit şi titlul de onoare prevăzut la art. 93 alin. 1 lit. a din Constituţia României, cu toate aceste faptele deosebite, în urma cărora poporul român a obţinut libertate, democraţie şi dreptul de a deveni oameni şi cetăţeni, în pofida acestor evidenţe şi a prevederilor imperative ale Legii nr. 42/1990 şi Legii nr. 341/2004, eu, pentru că nu am omorît pe nimeni, nu am jefuit nimic şi nu am comis nici o tradare sau altă faptă penală, nu beneficiez de nici un fel de drept şi nici măcar nu îmi sînt plătite, din bani publici nici telefonul, nici electricitatea şi nici cheltuielile de întreţinere a apartamentului în care locuieşte familia mea, cheltuieli plătite însă din bani publici pentru mai mulţi comunişti-criminali ca şi pentru trădătorul Argeşeanu Mihai ca şi pentru familia sa, dar şi pentru aparţinătorii acestuia.
Unul dintre aparţinători, numitul Duda Radu, făcut colonel în Armata Română la apelul de noapte, fără nici un fel de merite, în afară de a fi avut legătură cu activităţile fostei securităţi, acum, prin fentarea legilor şi a regulamentelor militare, prin H.G. nr. 1445/2002, H.G. nr. 1583/2003, H.G.54/2005, H.G. nr. 2 din 2006, H.G. nr. 1614/2006 şi H.G. nr. 33/2007 este privilegiat de reprezentanţii guvernului, care îl gratulează iresponsabil, inutil, netransparent şi neeficient cu sume uriaşe de bani publici necuveniţi.
Pentru toate aceste motive, în vederea curmării jefuirii bugetului de stat , pentru stoparea producerii altor pagube iminente rog instanţa să suspende executarea acestor acte administrative unilaterale cu caracter normativ şi apoi să le anuleze.
În cazul în care se va considera că este cazul ca respectivele acte să fie anulate, atunci rog instanţa să constate că eu am avut funcţia de şef al statului român, în timpul Revoluţiei române din Decembrie 1989 şi, ca atare să dispună să mi se plătească mie drepturile care sunt acum acordate ilegal şi imoral unor criminali comunişti şi trădătorului Argeşeanu Mihai, indivizi care nu au avut niciodată calitatea de şef al statului român.
În drept, Legea 29/1990, Legea 554/2004, Legea 24/2000, Legea 90/2001, Legea 303 şi 304/2004, Hotărîrea 387/2005 a C.S.M. şi prevederile Codului de procedură penală.
Depun acţiunea în trei exemplare şi copiile actelor atacate.Nica Leon 26 03 2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009