Sectorul CIVES
 
 

Criminali comunisti protejati de judecatori!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Criminali comunisti protejati de judecatori!

Mesajde Nica Leon » Joi Mai 03, 2007 11:12 am

Către,
Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
Doamnă Procuror General,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, avînd în vedere prevederile art. 131 raportat la art. 1 alin. 2 şi 5 din pîngărita Constituţie a României, a celor din Legea 303/2004 şi din Legea 304/2004, formulez:

PLÎNGERE PENALĂ


Împotriva numiţilor Grecu Gheorghe, judecător la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de Contencios Administrativ, Bogasiu Gabriela, Marin Eugenia, Lazăr Ana Rozalia şi Mărculescu Alexandra, judecători la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Contencios Administrativ, vinovaţi de săvîrşirea infracţiunilor prăvăzute şi pedepsite de art. 246, art. 247, art. 248, art. 2481 , art. 264 ş.a.


MOTIVE


În fapt, cînd am aflat că nomenclaturistul comunist – criminal Iliescu Ion, a semnat ilegal, la data de 15 12 2004, în ultimele zile ale celui de al treilea său mandat la Cotroceni, Decretul nr. 1168/2004, act pe care apoi l-a trimis direct la Monitorul Oficial, pentru a fi publicat, fără a respecta mai multe norme constituţionale, printre care şi cele de la art. 100 alin. 2, faptă care a produs inacceptabile prejudicii morale şi materiale României şi poporului român, am investit "judecătorii" învinuiţi cu judecarea unei cereri, pe care am fost nevoit să o adresez puterii judecătoreşti, ca urmare a constatării comiterii mai multor fapte ce încălcau flagrant prevederile legale şi constituţionale.
În loc ca respectivii judecători să-şi facă datoria şi să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu, aceştia, încălcînd flagrant prevederile art. 129 alin. 5 din C.p.c., pe cele ale Legii 303/2004 din 28 iunie 2004, republicată, privind statutul magistraţilor, publicată în M.Of. 826/13 09 2005, unde se prevede:

Art. 1. - Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi …. (nu a reinstituirii cenzurii, atît de dragă indivizilor care au susţinut sistemul totalitar comunist, cenzură care de la Revoluţie este interzisă în România, conform idealurilor acesteia reflectat şi în art. 30 alin. 2 din siluita Lege fundamentală)
Art. 4. - (1) Judecătorii şi procurorii sînt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor…- care în cazul meu au fost părtinitori, făcîndu-se complici cu nişte infractorii, încălcîndu-mi astfel dreptul de a fi egal, în faţa legii, cu alţii care sînt judecaţi fără nici un fel de plată, în timp ce eu, deşi v-am dăruit libertatea, încercînd în acest fel să creez şi condiţiile necesare ca România să devină efectiv un stat de drept, nu pot beneficia nici acum nici măcar de dreptul fundamental de a fi judecat de puterea judecătorească a acestei ţări, ţară în care mie nu mi se aplică prevederi legale, valabile numai în cazul altor cetăţeni, cu care eu nu mai sînt egal în faţa legii, eu fiind astfel supus discriminării, poate şi pentru a se dovedi valabilitatea proverbului care spune ce înseamnă de fapt facerea de bine la români;
şi Legea nr. 304/2004 republicată, ce prevede:
Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.
Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe extrne.
Art. 2. - (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
Art. 6. - (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil.
(2) Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit.
Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de ….apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau orice alte criterii discriminatorii.
Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii. – deci şi cele care nu plătesc abuzivele, imoralele, anacronicele, nedreptele, neconstituţionalele şi ilegalele taxe de timbru şi timbru judiciar.
Totodată arăt şi că învinuiţii aveau ca obligaţie de serviciu să respecte toate aceste legi, ca şi prevederile Hotărîrii nr. 387/22 09 2005 pentru aprobarea Regulamantului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 958/28 10 2005, act emis (abuziv) de C.S.M., în temeiul Legii 317/2004 şi a art. 139 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, în care sînt reglementate expres obligaţiile instanţelor de judecată, la art. 1 alin. 2 şi 3, art 2 alin 1, art. 5 alin. 2 lit. a, b, e, şi g.
Conform reglementărilor legale de mai sus, instanţa trebuia să-mi asigure dreptul de a fi judecat pe fond neîngrădit şi necondiţionat de plata vreunei taxe şi să înfăptuiască actul de justiţie, în statul român, stat ce pretinde că este unul de drept şi pentru a cărei libertate eu am înfruntat teroarea comunistă şi gloanţele, dăruindu-i astfel şi cadrul necesar recunoaşterii şi respectării drepturilor omului, într-o perioadă în care foarte mulţi judecători îi pupau în fund pe comuniştii criminali care terorizau poporul român şi, pentru a le face şi plăcere mai mîncau şi căcat cu polonicul.
În loc ca învinuiţii să constate gravitatea şi paradoxul cauzei dedusă judecăţii şi să purceadă la judecarea în fond a tuturor capetelor de cerere, pe care să se pronunţe, din dorinţa de a mă persecuta, din motive politice şi pentru trecutul meu de luptă anticomunistă şi antidictatorială, aceştia, abuzînd în serviciu de funcţiile pe care le deţin, mi-au îngrădit atît exerciţiul dreptului de a-mi fi apărată demnitatea – ca valoare supremă şi garantată în societatea românească, confrom art. 1 alin. 3 din siluita Constituţie a României, ca şi cel de a avea acces liber la justiţie şi la un proces echitabil şi corect, dar şi cel prevăzut la art. 52, pentru a nu aminti de dreptate şi de idealurile Revoluţiei române de care ar fi trebuit să beneficiez, conform aceloraşi norme din înjosită Lege fundamentală.
În loc ca aceşti indivizi, ce pretind a fi judecători, să constate că Decretul nr. 1168/2004 a fost emis şi a fost publicat ilegal şi să procedeze la judecarea în fond a tuturor capetelor de cerere, aceştia au preferat să devină veritabili apărători ai faptelor infractorului Iliescu Ion şi a acoliţilor săi, ce sînt făcuţi, prin acest act, revoluţionari, cu încălcarea prevederilor exprese chiar ale proastei, ruşinoasei şi nedreptei legi nr. 341/2004, iar mie îmi resping acţiunea, îngrădindu-mi dreptul de a fi judecat pe fond, în această ţară, încălcîndu-se şi următoarele prevederi legale:
Art. 6. - (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil.
(2) Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit.
Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de ….apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau orice alte criterii discriminatorii.
Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii. – deci şi cele care nu plătesc abuzivele, imoralele, anacronicele, nedreptele, neconstituţionalele şi ilegalele taxe de timbru şi timbru judiciar.
Prin refuzul învinuiţilor de a judeca, pe fond, toate capetelor de cerere pe care le formulasem şi asupra cărora aceştia aveau obligaţia de serviciu de a se pronunţa, pentru a înfăptui actul de justiţie şi a se realiza astfel dreptatea, ca valoare supremă şi garantată, am fost persecutat şi mi-au fost îngrădite drepturile constituţionale şi legale invocate, preferînd însă să îi favorizeze pe autorul decretului şi beneficiarii precari ai drepturilor conferite, prin acest act, unor infractori, situaţie care pune într-o lumină nefavorabilă sistemul judiciar din România, singurul din lume care, prin recurgerea la asemena practici condamnabile în orice stat de drept, recunoaşte, conferă şi acordă unor criminali, ilegalişti, nomenclaturişti-comunişti, hoţi ş.a.m.d. nu numai drepturi, dar şi recunoştinţă, pe care poporul român le-o datorează "legal" şi celor care ar fi trebuit, în mod normal, să fie judecaţi şi condamnaţi.
În acest fel învinuiţii se fac vinovaţi şi de complicitate la jefuirea bugetului de stat al României, pentru că aceştia, prin refuzul de a îşi face datoria şi de a-şi îndeplini întocmai obligaţiile legale de serviciu, au favorizat nişte infractori, care prin intermediul unor relaţii neprincipiale, beneficind de relaţiile unui grup organizat pentru comiterea de infracţiuni, au obţinut recunoaşterea şi obţinerea efectivă a unor drepturi necuvenite, nedatorate şi total nemeritate, consfiinţite astfel şi prin deosebita grijă a celor care au refuzat să judece cauza dosarului nr. 1036/2/2006, atît la fond cît şi la recurs, unde, deşi achitasem taxa abuzivă şi anacronică de timbru şi de timbru judiciar, avînd în vedere şi prevederile art. 118 din Legea nr. 304/2004, judecătorii au refuzat să se pronunţe şi asupra fondului cauzei, deşi solicitasem expres aceasta.
Avînd în vedere cele de mai sus, rog să dispuneţi cercetarea şi trimiterea în judecată a învinuiţilor, ce se fac vinovaţi de săvîrşirea cel puţin a infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 246, art. 247, art. 248, art. 2481 , art. 264 ş.a.
Menţionez că înţeleg să mă constitui parte civilă cu o sumă pe care o voi preciza în faţa instanţelor de judecată.
În drept, prevederile menţionate din Codul penal şi cele din C.p.p. în materie.

Anexez la prezenta copiile sentinţei nr. 812/05 04 2006 şi deciziei nr. 4189/24 11 2006.


Nica Leon 02.05.2007
Ultima oară modificat de Nica Leon pe Mar Sep 25, 2007 9:43 am, modificat 1 dată în total.
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009