Sectorul CIVES
 
 

Proces pentru recuperarea RAMI DACIA

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Proces pentru recuperarea RAMI DACIA

Mesajde Nica Leon » Joi Dec 13, 2007 6:43 pm

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ,
Domnule preşedinte,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl, 3C, ap. 23, sector 2, în calitate de cetăţean român, deci proprietar de drept în cotă indiviză cu ceilalţi cetăţeni români a proprietăţilor care generic poartă numele de proprietăţi ale statului român, chem în judecată şi personal la interogatoriu pîrîţii:
- Guvernul României, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1;
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în Bucureşti, str. Cpt. Alex. Şerbănescu nr. 50, sector 1, cod 014294,
pentru că se fac vinovaţi de vînzarea ilegală, către Asociaţia Salariaţilor RAMI DACIA, a unicului producător de diamante sintetice din România, societate cu capital integral de stat, bun public inalienabil, dar şi pentru că în dispreţ faţă de prevederile Legii nr. 544/2001 au refuzat să îmi răspundă la solicitarea mea legitimă şi nici nu au anulat H.G. nr. 605/2004, act nelegal, adoptat pentru a da o aparenţă de legitimitate a acestui jaf.
Solicit, totodată şi anularea tuturor actelor subsecvente care au fost întocmite pentru devalizarea averii statului, respectiv actele de vînzare a S.C.RAMI DACIA S.A. numai anumitor cetăţeni, deveniţi astfel mai egali decît alţii, care au fost discriminaţi prin actele emise în acest sens.
Pentru aceste fapte, dar şi pentru că au refuzat să îmi respecte demnitatea şi drepturile legitime, vă rog să îi obligaţi să îmi plătească, prin sentinţă, cheltuielile ce îmi vor fi pricinuite cu acest proces, precum şi despăgubiri morale şi materiale.

MOTIVE

În fapt, fără a avea vreun drept de proprietate dovedit printr-un titlu legal de proprietate asupra acestei proprietăţi de stat, ce poartă numele de S.C.RAMI DACIA S.A., pîrîţii au adoptat ilegal H.G, nr. 605/2004, încălcînd astfel următoarele texte supreme şi obligatorii din terfelita Constituţie a României:

Art.1 (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

Art.2 (1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.


Art. 4 (2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.


(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Art. 16 (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.


Art. 102(1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

Art. 108 Actele Guvernului

(1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.

(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.

Art. 136 (2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

Art. 154 (1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.

Contrar acestor prevederi supreme şi obligatorii chiar şi pentru membrii guvernului, care au încălcat mai multe principii ce stau la baza guvernării statelor de drept, ca şi jurămîntul solemn dat la investitură (art. 82 din terfelita Lege fundamentală), guvernul care nu este nici stăpînul României şi nici proprietarul de drept al averii românilor şi-a permis să adopte H.G. nr. 605/2004, depăşind astfel atît rolul său, de putere executivă, deci cea care trebuie să execute întocmai prevederile legilor, cît şi pe cel de conducător general al administraţiei publice şi, nesocotind şi dreptul de a emite hotărîri pentru organizarea executării legilor, ca şi suveranitatea poporului, a adoptat acest act în numele unui grup, ceea ce este interzis de textul constituţional, la art. 2 alin.2, procedeu care încalcă atît suveranitatea ce aparţine cetăţenilor ca şi egalitatea acestora în faţa legii.
Prin adoptarea nelegalei H.G. nr. 605/2004 grupul celor interesaţi să jefuiască patrimoniul inalienabil al statului român a privilegiat însă miliţienii din Ministerul de Interne, în cadrul căruia se afla şi această societate de stat, numită RAMI DACIA S.A., care au fost împroprietăriţi ilegal cu un bun comun, inalienabil, fiindu-le vîndute numai lor, pentru că aveau calitatea de salariat, calitate pe care o mai aveau însă la momentul ilegalei vînzări şi alte cca. 5 milioane de cetăţeni români, acţiunile deţinute de stat la respectiva societate, salariaţii societăţii fiind astfel privilegiaţi, iar ceilalţi vădit prejudiciaţi.
Văzînd că aceste fapte penale au rămas necercetate de cei plătiţi să apere legea şi ordinea constituţională, am adresat pîrîţilor mai multe scrisori, la care, după obiceiul lor dobîndit în epoca dictaturii comuniste-criminale, nu au catadicsit să îmi răspundă.
Dar, prin adoptarea ilegală a H.G. 605/2004 reprezentanţii pîrîţilor au încălcat flagrant chiar Legea nr. 90/2001, privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, art. 1 şi art. 11, art. 13, art. 26, art. 34 şi art. 53, ceea ce constituie un element în plus, suficient pentru ca instanţa de judecată să anuleze acest act ilegal, adoptat abuziv, care a făcut posibilă vînzarea ilegală a unui bun public inalienabil numai unor cetăţeni români, privilegiaţi astfel sub pretextul că ar fi salariaţii societăţii, adică angajaţii statului care este proprietarul de drept, stat care conform definiţiei reprezintă organizaţia creată de locuitorii ce deţin un anumit teritoriu.
Prin acest act guvernul a încălcat şi dreptul peren dobîndit de poporul român, ca urmare a victoriei Revoluţiei române din Decembrie 1989, drept legiferat prin Legea nr. 58/1991, care chiar din preambul se statuează că: "În vederea transferului proprietăţii de stat către sectorul privat, în condiţiile asigurării distribuirii echivalentului a 30 % din capitalul social al societăţilor comerciale către cetăţenii români îndreptăţiţi…" distribuţie care nu a fost realizată nici pînă astăzi, pentru că, spre exemplu, capitalul social deţinut de stat ca unic acţionar nu a fost repartizat în cotă de 30% cetăţenilor îndreptăţiţi ci a fost vîndut ilegal numai salariaţilor societăţii respective.
Prin modul fraudulos în care au procedat reprezentanţii pîrîtului, au încălcat flagrant drepturile eterne prevăzute la art. 3 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 58/1991.
Cum dreptul de a dobîndi, prin transfer gratuit, de la stat, acţiuni în cotă de 30% din capitalul societăţilor comerciale la care unic acţionar este statul român a fost deja un drept cîştigat, ce nu mai poate fi pierdut şi nu mai poate fi modificat prin legi ulterioare, reprezentanţii statului român aveau şi au obligaţia să repartizeze tuturor cetăţenilor îndreptăţiţi, nu numai salariaţilor S.C.RAMI DACIA S.A, cota de 30%, iar restul acţiunilor, în cotă de 70% trebuie să rămînă veşnic în patrimoniul statului român, adică în proprietatea şi spre folosul poporului român, care este singurul şi unicul proprietar de drept al acestui pachet de acţiuni, acţiuni care sunt indubitabil un bun public inalienabil.
În caz contrar, dacă s-ar accepta ideea că reprezentanţii statului, din guvern şi din ministere sau de la A.V.A.S. şi de la alte instituţii ale statului, care sînt numai simpli angajaţi ai poporului român şi nu stăpînii săi sau ai patrimoniului naţional, ca administratorii acestor proprietăţi de stat, ar putea vinde bunurile pe care le administrează, atunci principiile reflectate şi în prevederile Codului penal privind gestiunea frauduloasă ar deveni caduce, ceea ce ar însemna că orice administrator ar putea să vîndă cînd are chef toate bunurile pe care le are în administrare.
Aşa fiind, pentru că eu, în calitatea mea de cetăţean român, care, înfruntînd pericole mari şi chiar moartea am reuşit ca prin lupta mea să fie posibilă răsturnarea ruşinoasei şi bestialei dictaturi comuniste-criminale, am fost exclus de la repartizarea cotei ce mi se cuvenea de drept din cota de 30%, cotă ce trebuia să fie repartizată cetăţenilor îndreptăţiţi, am fost nu numai desconsiderat şi umilit, dar mi-au fost anulate ilegal drepturi civile ce mi se cuveneau şi mi se cuvin prin prevederile supreme ale siluitei Constituţii a României şi prin Lege.
Dar, avînd în vedere că H.G. 605/2004 este un act aprobat în anul 2004, despre a cărui existenţă eu am aflat acum cîteva luni şi ţinînd cont de afirmaţia prin care se pretinde că România este un stat de drept, în care drepturile omului, dreptatea şi demnitatea cetăţenilor reprezintă valori supreme şi sînt garantate, cunoscînd şi practica nedreaptă a unor instanţe, care şi-au uitat menirea şi pretind că un act administrativ ar putea deveni legal, deci drept, dacă nu a fost contestat într-un termen de şase luni, fiind încălcată astfel filozofia dreptului şi golită de conţinut normele supreme şi obligatorii ale textelor constituţionale, invoc şi rog instanţa să cerceteze, să judece şi să se pronunţe cu precădere asupra excepţiei de ne legalitate a H.G. 605/2004 şi a tuturor actelor subsecvente acesteia, prin care s-a decis să fie vîndute acţiunile acestei societăţi de stat în mod ilegal, în temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 554/2004.
Consider că este o greşeală interpretarea abuzivă pe care o dau unele instanţe care vor să inducă ideea că un act administrativ unilateral normativ sau individual ar putea fi drept dacă a trecut termenul de contestare de 6 luni sau de un an, avînd în vedere că ceea ce este nedrept nu poate deveni drept nici peste o mie de ani, iar dreptatea, ca valoare supremă şi garantată ar fi numai un simplu moft, la cheremul unora care pentru a nu înfăptui actul de justiţie, spre a-şi împlini menirea în societate, se ascund după termene, uitînd de prevederile supreme de la art. 154 alin.1 din pîngărita Lege fundamentală.
Cum vînzarea S.C.RAMI DACIA S.A. a fost un act ilegal, profund nedrept, consider că ar fi just ca instanţa să aibă în vedere că numai la tembeli şi la comuniştii-criminali drepturile cîştigate ca şi cele expres garantate de siluita Constituţie a României, cum ar fi dreptul la dreptate, demnitate, la egalitate ca şi cel la proprietate ar putea deveni nule pentru că cei în drept, plătiţi să apere terfelita Lege fundamentală, dreptatea şi Legea, nu şi-au făcut datoria nici cînd au emis actele nelegale atacate în cauză şi nici cînd eu le-am cerut expres, în scris, să anuleye actele atacate în cauză.
Avînd în vedere cele de mai sus, cît şi susţinerea prin care se pretinde că România este un stat de drept, rog instanţa să anuleze toate actele care au fost folosite pentru a fi vîndută societatea de stat şi să oblige, prin sentinţă, Guvernul României să procedeze, de îndată, la repartizarea cotei de 30% din capitalul social al S.C.RAMI DACIA S.A. tuturor cetăţenilor îndreptăţiţi, dar şi mie, care nu ştiu cum se face că tot mereu sînt persecutat tocmai din cauza luptei mele împotriva dictaturii - comuniste-criminale, pentru aflarea dreptăţii.
Totodată, cer instanţei ca în urma anulării acestui jaf provocat patrimoniului de stat, să hotărască, prin sentinţă, să fie returnată proprietăţii de stat cota de 70% din acţiunile deja vîndute fără drept, ilegal de reprezentanţii statului ce ar fi trebuit să administreze această proprietate comună şi nu să o risipească.
De asemenea, rog instanţa să oblige pîrîţii să depună la dosar toate actele care au stat la baza adoptării H.G. 605/2004 precum şi actele subsecvente acesteia, printre care se numără şi contractul de vînzare a acţiunilor societăţii.
Nu în ultimul rînd, avînd în vedere şi faptul că am fost persecutat din motive politice şi nu mi-a fost respectat dreptul de proprietate publică şi nici dreptul de a primi cota parte ce mi s-ar fi cuvenit prin repartizarea cotei de 30% din capitalul social al acestei societăţi, ca şi faptul că voi fi nevoit să cheltuiesc alte sume de bani pe parcursul acestui proces, dar şi prejudiciul material şi moral ce mi-a fost produs ca urmare a desconsiderării mele, a refuzului de a mi se repartiza ceea ce mi se cuvenea de drept şi a zdruncinării încrederii mele în valorile şi principiile ce ar fi trebuit să stea la baza guvernării oricărui stat de drept, dar şi pentru că mi-a fost grav afectate demnitatea, drepturile omului şi dreptatea, rog instanţa ca prin sentinţă să oblige pîrîţii, în solidar, să îmi repare paguba morală şi materială cauzată ca urmare a acţiunilor lor nelegale.
În drep prevederile Legii nr. 554/2004 şi legile menţionate mai sus.
Anexez copia scrisorilor adresate pîrîţilor, prin care fac dovada îndeplinirii procedurii prealabile.


Nica Leon 11.12.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009