Sectorul CIVES
 
 

Jefuirea populaţiei prin listarea la B.V.B. a TRANSGAZ!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Jefuirea populaţiei prin listarea la B.V.B. a TRANSGAZ!

Mesajde Nica Leon » Joi Dec 13, 2007 7:30 pm

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ,
Domnule preşedinte,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl, 3C, ap. 23, sector 2, în calitate de cetăţean român, proprietar în cotă indiviză cu ceilalţi cetăţeni români a proprietăţilor care generic poartă denumirea de proprietăţi ale statului român, chem în judecată şi personal la interogatoriu pîrîţii:
- Guvernul României, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1;
- Ministerul Economiei şi Finanţelor cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cod 010096;
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în Bucureşti, str. Cpt. Alex. Şerbănescu nr. 50, sector 1, cod 014294,
care se fac vinovaţi de adoptarea unor acte de care nu am luat încă cunoştinţă, prin care au decis abuziv să se vîndă ilegal, pe bursă, un pachet de acţiuni deţinute de stat, în calitatea sa de unic acţionar la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" – S.A. (denumită în continuare TRANSGAZ), cu sediul în municipiul Mediaş, str. Unirii nr. 4, jud. Sibiu.
Solicit, totodată, instanţei, ca prin sentinţă, să constate nulitatea absolută a actelor cu ajutorul cărora s-a creat cadrul de aparentă legalitate pentru a fi înstrăinate aceste bunuri proprietate publică inalienabilă, ce aparţin de drept statului român, precum şi anularea tuturor actelor subsecvente care au fost întocmite pentru devalizarea averii statului, respectiv actele de vînzare a pachetului de 1.177.384 acţiuni ale TRANSGAZ.
Să suspende toate actele prin care au fost listate la Bursa de Valori Bucureşti cele 1.177.384 de acţiuni ce aparţin statului la TRANSGAZ pînă la judecarea pe fond a cauzei.
Pentru aceste fapte, dar şi pentru că au refuzat să îmi respecte demnitatea şi drepturile legitime, refuzînd chiar să îmi răspundă la scrisori, vă rog să îi obligaţi prin sentinţă, în solidar, să îmi plătească cheltuielile pe care le voi face cu acest proces, precum şi despăgubiri morale şi materiale.


MOTIVE


În fapt, fără a avea vreun drept de proprietate dovedit printr-un titlu legal de proprietate asupra acestei proprietăţi de stat, denumită TRANSGAZ, pîrîţii au adoptat ilegal mai multe acte, încălcînd astfel următoarele texte supreme şi obligatorii din terfelita Constituţie a României:

Art.1 (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

Art.2 (1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.


Art. 4 (2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.


(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Art. 16 (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.


Art. 102(1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

Art. 108 Actele Guvernului

(1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.

(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.

Art. 136 (2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

Art. 154 (1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.

Contrar acestor prevederi supreme şi obligatorii chiar şi pentru membrii guvernului, cît şi pentru reprezentanţii celorlalţi pîrîţi, încălcînd mai multe principii care stau la baza guvernării statelor de drept, dar şi jurămîntul solemn dat la investitură (art. 82 din terfelita Lege fundamentală), guvernul, care nu este nici stăpînul României şi nici proprietarul de drept al averii românilor şi-a permis să adopte H.G. nr. 334/2000, depăşindu-şi astfel atît rolul său, de putere executivă, deci cea care trebuie să execute întocmai prevederile legilor, cît şi pe cel de conducător general al administraţiei publice şi, nesocotind şi dreptul de a emite hotărîri pentru organizarea executării legilor, ca şi suveranitatea poporului, a adoptat acest act în numele unui grup, ceea ce este interzis de textul constituţional, la art. 2 alin.2, încălcînd şi egalitatea cetăţenilor în faţa legii a desfiinţat, printr-o aşa zisă reorganizare, Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" – S.A. cu sediul central la Mediaş.
Prin adoptarea nelegalei H.G. nr. 334/2000 grupul celor interesaţi să jefuiască definitiv patrimoniul inalienabil al statului român a urmărit scoaterea din proprietatea statului mai multe capacităţi economice şi industriale, componente ce alcătuiau pînă atunci societatea Romgaz, societate de stat, la care unicul acţionar şi deţinător de drept al întregului capital social era numai statul român, care apoi au fost vîndute ilegal unor societăţi de stat, ce aparţin însă unor state străine, încălcînd astfel şi prevederile art. 135 alin. 2 lit b din terfelita Constituţie a României, dar şi semantica limbii oficiale în stat care are o cu totul altă semnificaţie pentru mult invocata "privatizare".
Văzînd că aceste fapte penale au rămas necercetate de cei plătiţi să apere legea şi ordinea constituţională, am adresat pîrîţilor mai multe scrisori, la care, după obiceiul lor dobîndit în epoca dictaturii comuniste-criminale, nu au catadicsit să îmi răspundă.
Dar, prin adoptarea ilegală a H.G. 334/2004 şi a actelor care au dus la vînzarea prin listare la bursă a celor 1.177.384 de acţiuni proprietate de stat inalienabilă, reprezentanţii pîrîţilor au încălcat flagrant chiar şi Legea nr. 90/2001, privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, art. 1 şi art. 11, art. 13, art. 26, art. 34 şi art. 53, motiv mai mult ca suficient pentru ca instanţa de judecată să anuleze aceste acte ilegale, adoptate abuziv, care au făcut posibilă vînzarea ilegală a unui bun public inalienabil.
Prin aceste acte guvernul a încălcat şi dreptul peren dobîndit de poporul român, ca urmare a victoriei Revoluţiei române din Decembrie 1989, drept legiferat prin Legea nr. 58/1991, care chiar din preambul statuează că: "În vederea transferului proprietăţii de stat către sectorul privat, în condiţiile asigurării distribuirii echivalentului a 30 % din capitalul social al societăţilor comerciale către cetăţenii români îndreptăţiţi…" distribuţie care nu a fost realizată nici pînă astăzi, pentru că, spre exemplu, capitalul social deţinut de stat ca unic acţionar nu a fost repartizat în cotă de 30% cetăţenilor îndreptăţiţi ci a fost vîndut ilegal numai celor cu foarte mulţi bani, prin listare la Bursa de Valori Bucureşti.
Prin modul fraudulos în care au procedat reprezentanţii pîrîţilor, au încălcat flagrant drepturile eterne prevăzute la art. 3 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 58/1991.
Cum dreptul de a dobîndi, prin transfer gratuit, de la stat, acţiuni în cotă de 30% din capitalul societăţilor comerciale la care unic acţionar este statul român a fost deja un drept cîştigat, ce nu mai poate fi pierdut şi nu mai poate fi modificat prin legi ulterioare, reprezentanţii statului român aveau şi au obligaţia să repartizeze tuturor cetăţenilor îndreptăţiţi nu numai anumitor salariaţi, cum a fost în cazul celor de la societăţile numite Distrigaz, cota de 30%, iar restul acţiunilor, în cotă de 70% trebuie să rămînă veşnic în patrimoniul statului român, adică în proprietatea şi spre folosul poporului român, care este singurul şi unicul proprietar de drept al acestui pachet de acţiuni, acţiuni care sînt un bun public inalienabil, ce nu pot fi înstrăinate.
În caz contrar, dacă s-ar accepta ideea că reprezentanţii statului, din guvern şi din ministere sau de la A.V.A.S. şi de la alte instituţii ale statului, care sînt numai nişte simpli angajaţi ai poporului român şi nu stăpînii acestuia sau ai patrimoniului naţional, ca administratorii proprietăţilor de stat ar putea vinde bunurile pe care le au în administrare, atunci principiile reflectate şi în prevederile Codului penal privind gestiunea frauduloasă ar deveni caduce, ceea ce ar însemna că orice administrator ar putea să vîndă cînd are chef toate bunurile pe care le are în administrarea sa fără ca cineva să-i mai ceară socoteală.
Aşa fiind, pentru că eu, în calitatea mea de cetăţean român, care înfruntînd multe şi mari pericole şi chiar moartea am reuşit ca prin lupta mea să fac posibilă răsturnarea ruşinoasei şi bestialei dictaturi comuniste-criminale, am fost exclus de la repartizarea cotei ce mi se cuvenea de drept din cota de 30%, cotă ce trebuia să fie repartizată cetăţenilor îndreptăţiţi, eu fiind nu numai desconsiderat, dar chiar şi umilit, pentru că mi-au fost anulate ilegal drepturi ce mi se cuveneau şi mi se cuvin încă prin prevederile supreme ale siluitei Constituţii a României şi prin Lege.
Dar, avînd în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 554/2004, rog instanţa să judece cu precădere şi să constate nelegalitatea H.G. nr 334/2000, act aprobat în anul 2000, despre a cărui existenţă eu am aflat de puţin timp şi, ţinînd cont de afirmaţia prin care se pretinde că România este un stat de drept, în care drepturile omului, dreptatea şi demnitatea cetăţenilor ar trebui să reprezinte valori supreme garantate, cunoscînd şi practica nedreaptă a unor instanţe, care şi-au uitat menirea şi pretind că un act administrativ ar putea deveni legal, deci drept, dacă nu a fost contestat într-un termen de şase luni, anulîndu-se astfel filozofia dreptului, fiind golite de conţinut şi normele supreme şi obligatorii ale textelor constituţionale.
De asemena invoc şi rog instanţa să cerceteze, să judece şi să se pronunţe cu precădere asupra excepţiei de nelegalitate a H.G. 334/2000 precum şi asupra nelegalităţii tuturor actelor subsecvente acesteia, prin care au fost decise vînzarea acţiunilor societăţilor de stat desprinse din Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" – S.A., dar şi a celorlalte acte care au stat la baza listării la bursă, pentru a fi vîndute cele 1.177 384 acţiuni ce aparţin de drept statului român.
Găsesc că este greşită interpretarea abuzivă pe care o dau unele instanţe care vor să inducă ideea falsă că un act administrativ unilateral normativ sau individual ar putea fi drept şi poate deveni legal numai pentru că a trecut termenul de contestare de 6 luni sau de un an. Un act nelegal nu poate deveni legal decît într-un stat pîngărit de comunişti tembeli şi criminali, neştiutori de carte, avînd în vedere că ceea ce este nedrept nu poate devini drept nici peste o mie de ani, iar dreptatea - ca valoare supremă şi garantată ajunge astfel un simplu moft, la cheremul unora care pentru a nu înfăptui actul de justiţie spre a-şi împlini menirea în societate, se ascunzînd după termene, uitînd de prevederile supreme de la art. 154 alin.1 din pîngărita Lege fundamentală.
Cum procesul de listare la bursă a acţiunilor TRANSGAZ cît şi vînzarea acestora a fost şi este un act profund ilegal şi nedrept, consider că ar fi just ca instanţa să aibă în vedere că numai la tembeli şi la comuniştii-criminali drepturile cîştigate ca şi cele expres garantate de siluita Constituţie a României, cum ar fi dreptul de a dobîndi dreptate, demnitate, ca şi dreptul la egalitate sau cel de proprietate ar putea fi nule pentru că reprezentanţii unor instituţii de stat, plătiţi să apere terfelita Lege fundamentală, dreptatea şi Legea, nu şi-au făcut datoria, refuzînd să anuleze actele nelegale atacate în cauză, chiar şi atunci cînd le-am cerut expres, în scris, să facă acest lucru.
Avînd în vedere cele de mai sus, cît şi susţinerea prin care se pretinde că România este un stat de drept, rog instanţa să anuleze toate actele atacate şi să oblige, prin sentinţă, Guvernul României să procedeze, de îndată, la repartizarea cotei de 30% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" – S.A. tuturor cetăţenilor îndreptăţiţi, cît şi mie, care nu ştiu cum se face de tot mereu sînt persecutat tocmai din cauza luptei mele împotriva dictaturii-comuniste-criminale, pentru aflarea adevărului şi pentru restabilirea dreptăţii.
De asemenea, rog instanţa să oblige pîrîţii să depună la dosar toate actele care au stat la baza adoptării actelor a căror suspendare şi anulare am cerut-o prin prezenta acţiune, ca şi actele subsecvente acesteia, printre care şi actele care au stat la baza deciziei listării acţiunilor TRANSGAZ la Bursa de Valori Bucureşti, cît şi cele prin care s-a aprobat vînzarea acţiunilor proprietate inalienabilă de stat.
Nu în ultimul rînd, avînd în vedere şi faptul că nu mi-a fost respectat dreptul de proprietate publică şi nici dreptul recunoscut prin Lege, drept deja cîştigat, de a primi cota parte ce mi s-ar fi cuvenit prin repartizarea cotei de 30% din capitalul social al societăţilor desprinse din Societatea Naţională de Gaze Naturale " Romgaz" S.A., ca şi faptul că voi fi nevoit să cheltuiesc alte sume de bani pe parcursul acestui proces, cît şi prejudiciul material şi moral ce mi-a fost produs ca urmare a desconsiderării mele, a refuzului de a mi se repartiza ceea ce mi se cuvenea de drept şi a zdruncinării încrederii mele în valorile şi principiile ce ar fi trebuit să stea la baza guvernării oricărui stat de drept, dar şi pentru că mi-a fost încălcată demnitatea, drepturile omului şi dreptatea, rog instanţa ca prin sentinţă să oblige pîrîţii, în solidar, să îmi repare paguba morală şi materială cauzată ca urmare a actelor nelegale pe care le-au emis.
În drept, prevederile Legii nr. 554/2004 şi legile menţionate mai sus.
Anexez copia scrisorilor adresate pîrîţilor, prin care fac dovada îndeplinirii procedurii prealabile.


Nica Leon 11.12.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 10 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009