Sectorul CIVES
 
 

C.N.V.M. ne fura sub protectia justitiei!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

C.N.V.M. ne fura sub protectia justitiei!

Mesajde Nica Leon » Joi Feb 01, 2007 1:24 pm

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de Contencios Administrativ


Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3 C, ap. 23, sector 2, cod 021791, reclamant în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 10097/2/2006, în termen legal declar recurs împotriva sentinţei civile nr. 3666 din 14 12 2006, pronunţată de această instanţă, motiv pentru care vă rog să trimiteţi dosarul, cu actele sale, la instanţa competentă să judece recursul.

MOTIVE de RECURS

În fapt, am cerut puterii judecătoreşti din România, stat ce pretinde că ar fi de drept, să judece plîngerea mea, formulată împotriva pîrîtului Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – prin preşedinte Anghelache Gabriela.
În loc ca reprezentanta puterii judecătoreşti să îmi dovedească că instanţele din acest stat sînt independente, competente şi se supun numai legii, pentru a face dreptate, dovedit astfel, în practica curentă că respectă şi înfăptuiesc această valoare supremă şi garantată de normele constituţionale prin art. 1 alin.3 raportat la art. 124, instanţă, după cum se poate constata, mi-a anulat dreptul de a fi judecat în ţara căreia eu i-am dăruit libertate, în gloriosul şi însîngeratul Decembrie al anului 1989, cînd am răsturnat regimul criminal – comunist.
Deşi această instanţa a avut decenţa şi bunul simt de a asculta argumentele mele legitime, prin care dovedeam, în temeiul legilor şi a unor acte normative obligatorii şi pentru instanţă, mi-a anulat totuşi cererea, ca netimbrată, încălcînd astfel mai multe norme constituţionale şi legale, prin această manieră anacronică, totalitară, ce aminteşte flagrant cu situaţia din vremea regimului dictaturii comuniste-criminale, în care s-a format şi instruit, după care cu siguranţă regretă, dovadă fiind acest caz în care a reinstaurat cenzura, abuzul şi dispreţul faţă de lege, de deontologie şi de statutul magistraţilor.
Prin anularea a cererii prin care eu investisem instanţa să judece şi să soluţioneze pricina, judecătoarea a reinstaurat cenzura, ce fusese desfiinţată de cei care s-au sacrificat şi au luptat la Revoluţie, situaţie recunoscută chiar şi de art. 30 alin.2 din siluita constituţie a României, demonstrînd astfel că sacrificiul unor tineri eroi şi normele constituţionale, cele ale Convenţiei europene şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată de O.N.U. în 1948 nu valorează în opinia sa nici măcar un dram de recunoştinţă, de atenţie sau de respect.
Prin asemenea practici totalitare, nedemocratice şi contrare prevederilor legale invocate de mine, cînd am stăruit şi arătat că instanţa are obligaţia de serviciu nicidecum privilegiul să-mi refuze judecarea în fond a cauzei şi, prin reimpunerea cenzurii să mă lipsească, persecutîndu-mă din motive politice, de drepturile mele fundamentale, ce îmi sînt garantate de pîngărita constituţie a României şi apărate de legile menţionate, ca şi de prevederile C.p.c. art. 129 cel puţin.
Fără însă să-mi explice ce legătură directă există, într-un stat de drept, între taxele impuse pentru continuarea judecăţii şi Direcţia Venituri Buget Local a Sectorului 4 şi obligaţia sa de serviciu de a judeca toate cauzele – aşa cum imperativ stabileşte chiar Legea 304/2004 "judecătoarea" refuzînd să răspundă sau să gîndească măcar, mi-a anulat cererea ca netimbrată, refuzînd deci să-şi facă datoria şi să-şi respecte menirea sa în această societate, în care poporul român îi plăteşte nemeritat un foarte mare salariu.
Întrucît aceste taxe anacronice eu nu le pot plăti, pentru că aş încălca astfel Legea, normele constituţionale şi prevederile internaţionale în materie, taxe ce sînt impuse şi menţinute încă în vigoare de nişte cretini comunişti-criminali, în slujba cărora se pun şi astăzi, necondiţionat şi josnic, cei mai umili şi mai abjecţi susţinători ai dictaturii bestiale, comuniste, cerberii călăilor vremurilor de tristă amintire, care au apărat cu străşnicie şi dăruire acel sistem inuman, prin instaurarea terorii lagărelor de muncă, a temniţelor de exterminare sau de reeducare, a puşcăriilor politice şi a secţiilor speciale din spitalele de boli mintale, în care cetăţenii oneşti şi patrioţi, ca şi mine, erau aruncaţi de unii judecători, salariaţi care şi acum, după cum se vede, mă persecută pe mine, menţinînd încă status-qvoul impus încă de cei care nu iubesc statul de drept, dreptatea, demnitatea şi libertatea poporului român.
Prin cenzurarea abuzivă a cererii mele de chemare în judecată "judecătoarea" a încălcat astfel drepturile mele constituţionale, prevăzute şi garantate de art. 1 alin 3 şi 5, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 20, art. 21 alin. 1, 2 şi 3, art. 52 alin. 1, 2 şi 3, art. 53, art. 54, art. 57 şi art. 154, care îmi garantează, pe lîngă dreptate şi demnitate, ca valori supreme şi garantate şi accesul liber la justiţie, drept confirmat şi întărit şi de Legea 303/2004 din 28 iunie 2004, republicată, privind statutul magistraţilor, publicată în M. Of. 826/13 09 2005, unde se prevede:

Art. 1. - Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi ….
Art. 4. - (1) Judecătorii şi procurorii sînt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor…

Prea obosită, plictisită sau prea scîrbită să citească şi să mai şi ţină minte asemenea texte legale, obligatorii chiar şi pentru o asemenea lucrătoare în sistemul judiciar, aceasta nu uită însă că, pentru a-şi lua totuşi salariul, trebuie să respecte însă, fără crîcnire, doar prevederile legale care îi convin, dovedind supunere faţă de sistemul ticăloşit pe care îl serveşte şi care o plăteşte bine, tocmai pentru a-şi bate joc şi a compromite această nobilă şi deosebit de importanta activitate, într-un stat de drept, democratic.
Şi pentru a-mi arăta însă că se află încă în tagma judecătorilor, respectă cu sfinţenie numai prevederile art. 91 din Legea 303/2004, singurul de care nu poate să uite, pentru a nu fi pedepsită sau penalizată la salariu, articol în care scrie despre obligaţia să aibă, în timpul şedinţelor de judecată, ţinuta vestimentară corespunzătoare instanţei la care funcţionează.
Dar, celelalte obligaţii la fel de legale, care însă pentru a le respecta se impunea să muncească un pic, nu le respectă, poate şi pentru că este alergică la munca solicitată de profesia pe care şi-a ales-o, dar pe care o prestează din obligaţie, motiv pentru care recurge la metoda cenzurii, cu scopul de a mai scăpa de corvoada de a judeca o cerere legitimă, preferînd să încalce astfel şi Legea nr. 304/2004, republicată, care prevede:

Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.
Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe externe.
Art. 2. - (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
Art. 6. - (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil.
(2) Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit.
Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de ….apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau orice alte criterii discriminatorii.
Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii.
La fel scrie şi în H 387/2005 a C.S.M, dar ce folos, atîta timp cît angajata avea sarcină să nu judece, cu nici un chip, pricina, pe fond şi, pentru că nici nu avea prea mare chef de muncă, a preferat să anuleze cererea pentru a proteja astfel prostia dovedită de conducerea pîrîtului, care a adoptat, după ureche, norme abuzive pe care le consideră lege, prin care şi mie îmi este încălcat flagrant dreptul la proprietate, drept sacru într-un stat de drept, garantat şi prin prevederile art. 44 alin. 1 şi 2 din violata Constituţie a României.
Din păcate, datorită comportamentului său discreţionar şi a refuzului de a-şi face datoria, cu dreptate, instanţa se face vinovată, pe lîngă port ilegal de cap şi de denegare de dreptate, dar pentru că ştie că justiţia în România este încă latrinară, condusă de comunişti-criminali, aşa cum spunea recent chiar şi comunistul-criminal Traian Băsecu, nu are frică că ar avea cine să o controleze şi să o sancţioneze, pentru asemenea practici străvechi, care o "obligă" să făcă un "mic serviciu" unei instituţii de stat, înfiinţată tocmai pentru a apăra interesele unor investitori ca şi mine.
Ca şi cum aceste prevederi legale, obligatorii, nici nu ar fi existat, "judecătoarea" îşi bazează refuzul său, de a judeca cauza pe fond, pe prevederile Legii 146/1997, lege imorală, nedreaptă şi mai veche decît cele trei acte normative arătate mai sus, dar care este singura pe care o preferă şi uită că într-un stat de drept, un asemenea act aflat în contradicţie cu alte legi aflate în vigoare, ar fi trebuit să fie abrogat, cel puţin o dată cu apariţia Legilor 303 şi, 304/2004 şi a Hotărîrii 387/2005, care fiind mai noi, au putere mai mare, ele fiind adoptate tocmai pentru a înlătura nedreptăţile anacronice pe care le instituise respectiva lege şi, nu doar din motive propagandistice sau pentru a-i păcăli pe comisarii şi reprezentanţii U.E.
Din această cauză instanţa mi-a încălcat drepturile fundamentale prevăzute şi garantate şi mie de siluita Constituţie a României, la art. 1 alin 3 şi 5, art. art. 4, art. 16 alin 1 şi 2, art. 20, art. 21 alin 1, 2 şi 3 şi 154 alin.1, încălcînd totodată şi obligaţiile sale de serviciu aşa cum sînt prevăzute de Legea 303 şi 304/2004.
Avînd în vedere aceste prevederi legale, cît şi obligaţia oricărui cetăţean de a respecta întocmai legea, eu sînt pus în situaţia să nu mai înţeleg nimic din ceea ce se întîmplă în justiţia din România, motiv pentru care, în cazul în care şi instanţa de recurs va proceda la fel, mă voi vedea silit să mă adresez instanţelor şi forurilor europene, pentru a afla dacă este moral, legal şi obligatoriu să încalc legile, tratatele internaţionale, morala şi propria-mi conştiinţă, pentru a primi dreptul de a fi judecat, pe fond, în România, ţară căruia eu i-am făcut atîta bine şi care prin titlurile de onoare ce mi-au fost conferite, prevăzute de lege, lege care prevede şi îi obligă pe toţi reprezentanţii autorităţilor să-mi arate cinstire, respect, gratitudine şi recunoştinţă, pe care mi le datorează.
Sentinţa criticată este nelegală şi pentru că instanţa de fond a aplicat selectiv legea, textele de lege reţinute în sentinţa criticată, care au fost reţinute totuşi nu au fost însă şi comentate în vreun fel, fiind nesocotite în mod absolut, deşi se află în vigoare, dar în opinia instanţei, sunt preferate doar prevederile din Legea 146/1997, prin care statul îşi insultă, discriminează şi umileşte cetăţenii, care sînt obligaţi iarăşi să înţeleagă că legea a fost şi încă este doar o barieră.
Mai arăt şi că instanţa are, ca obligaţie de serviciu, să respecte toate legile, cît şi prevederile Hotărîrii nr. 387/22 09 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 958/28 10 2005, act emis de C.S.M. în temeiul Legii 317/2004 şi art. 139 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, în care sînt reglementate expres obligaţiile instanţelor de judecată, la art. 1 alin. 2 şi 3, art 2 alin 1, art. 5 alin. 2 lit. a, b, e, şi g.
De asemenea, amintesc instanţei ceea ce spunea odată, cineva inteligent: "Dreptul este în egală măsură tehnica şi artă (a binelui şi a echităţii – "jus est ars boni et aequi"), principiu de direcţie, de coeziune socială ce dă societăţii caracterul de definit şi coerenţă, ansamblul regulilor asigurate şi garantate de către stat şi care au ca scop organizarea şi disciplinarea comportamentului uman în principalele relaţii din societate, într-un climat specific manifestării coexistenţei libertăţilor, apărării drepturilor esenţiale ale omului şi statornicirii spiritului de dreptate".
Conform celor de mai sus, atît de adevărate şi atît de necesare încă în societatea românească aflată acum în Mileniul III, şi în baza reglementărilor legale de mai sus, rog instanţa de recurs să-mi asigure dreptul neîngrădit şi necondiţionat de plata vreunei taxe şi, să înfăptuiască actului de justiţie în statul român, stat ce pretinde că este unul de drept, pentru a cărei libertate eu am înfruntat teroarea comunistă şi gloanţele, aşa cum am mai arătat, din dorinţa de a-i dărui astfel şi cadrul necesar recunoaşterii şi respectării drepturilor omului.
În cazul în care veţi considera că nu puteţi să judecaţi cauza, să înfăptuiţi actul de justiţie neîngrădit şi necondiţionat şi veţi stărui ca eu să achit taxele abuzive de timbru, taxe neconstituţionale, vă rog ca mai înainte de orice alte discuţii, să vă pronunţaţi asupra prezentei cereri, prin încheiere motivată, ne uitînd să menţionaţi care este legătura între dreptate, demnitate, respectarea legii, a normelor constituţionale, a tratatelor internaţionale în materia drepturilor omului în înfăptuirea actului de justiţie în România şi Consiliul Local Sector 2 - Direcţia Venituri Buget Local, pentru că intenţionez să o traduc şi să o trimit celor 700 de euro - parlamentari, dar şi celorlalte instituţii europene, pentru a le întări convingerea că, în România, justiţia nu este o putere a statului de drept, după cum stă scris în art. 1 alin. 4 din Constituţie:
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale - ci doar un simplu prestator de servicii publice, servicii efectuate numai contra cost, similar cu cel al prestatorilor de servicii publice care se ocupă de gunoaie sau cu golirea haznalelor, indivizi care prestează servicii doar contra cost şi care, desigur, nici nu au dreptul legal să cerceteze şi să se pronunţe, prin hotărîri motivate, asupra legalităţii sau constituţionalităţii actelor adoptate de celelalte puteri ale statului, aşa cum au dreptul adevăraţii magistraţi, într-un stat de drept.
De asemenea, rog instanţa să motiveze în încheiere ce legătură are dreptatea şi demnitatea ca valori supreme garantate de pîngărita Constituţie a României la art. 1 alin. 3, cu idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, înfăptuirea actului de justiţie în mod nediscriminatoriu, prevederile art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu bugetul primăriei unui sector unde ar trebui să intre sumă fixată abuziv şi anacronic de instanţă.
Totodată atrag atenţia instanţei, în modul cel mai ferm, că în cazul în care va refuza să judece această cauză şi îşi va permite să contribuie la persecutarea mea, din motive politice, prin anularea cererii mele de chemare în judecată, voi declanşa un adevărat război împotriva sa şi a sistemului din care face parte şi, pe lîngă formularea unor plîngeri la C.S.M., voi face şi plîngere penală pentru săvîrşirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice şi persoanelor, pentru abuz de funcţie şi pentru denegare de dreptate şi o voi chema şi în judecată şi pentru că a reinstaurat cenzura, interzisă prin normele constituţionale, pentru a-mi recupera astfel prejudiciul material şi pentru a-mi repara onoarea şi demnitatea, din propriul său buzunar, dar de această dată vom fi judecaţi la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.
Cu speranţa că nu toţi judecătorii din România figurează şi în schema Ministerului Justiţiei, dar şi pe cea a Ministerului Finanţelor Publice (unde ar fi fost doar perceptori), dar şi că lupta mea pentru realizarea statului de drept nu este una singulară şi ridicolă, vă urez mult succes în activitate şi multă minte, pentru a vă înţelege rolul şi menirea, semnificaţia dreptăţii şi a unui act de justiţie.
În drept, prevederile art. 304 alin. 7, 8 şi 9.


Nica Leon 01 02 2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009