Alternativa '90 . Platformă progam

[profilul/obţiuni fundamentale/program minimal în 19 puncte/principii, 22 puncte]

 

Identitatea şi profilul mişcării

 1. "Alternativa '90" este o mişcare politică ce-şi propune să contribuie la constituirea, apărarea şi consolidarea regimului constituţional parlamentar pluripartidist din România.

2. "Alternativa '90" s-a zămislit prin comunitate de credinţă şi acţiune, în spiritul cuceririlor revoluţiei din decembrie 89 şi ale mişcării protestatare de tineret din ultima decadă a lui ianuarie 1990.

3. "Alternativa '90"0 este deschisă acelor cetăţeni neînregimentaţi partidelor politice istorice şi nou create în lupta pentru cucerirea puterii. Ea doreşte să contribuie la elaborarea şi păstrarea intactă a moralităţii principiilor democratice, care constituie fundamentul juridic al funcţionării noilor mecanisme în stat.

4. "Alternativa '90" cheamă lan acţiune şi afirmare pe cetăţenii conştienţi de comandamentul esenţial al edificării principiilor, structurilor şi mecanismelor, capabile să pună în funcţiune complexul edificiu al unui regim constituţional, parlamentar, pluripartidist, pluridemocrat.

 

Opţiuni fundamentale

"Alternativa '90" consideră actuala etapă de tranziţie atît de importantă şi grea de răspundere, încît doreşte să contribuie la declanşarea unui mare dialog între cetăţenii realmente preocupaţi nu de puterea politică, ci de destinul democratic al ţării. Scopul acestui dialog va fi obţinerea unor seturi de răspunsuri la marile întrebări ale momentului.

 "Alternativa '90" va lansa această acţiune clarificatoare prin enunţarea unor preocupări fundamentale privind:

1. Sistemul electoral ale cărui baze se pun prin legea electorală.

2. Definirea şi opţiunea pentru primul parlament precizat prin alegerile din mai 1990, cu trei variante posibile:

a. Parlament "constituant", pentru statutarea pactului fundamental al naţiunii;

b. Parlament cu dublă misiune succesivă, "constituant", apoi "ordinar";

c. Parlament nou ales, prin convocarea unui la doilea scrutin, pe baza constituţiei adoptate

3. Optimizarea proiectului de constituţie în spiritul dezideratelor Revoluţiei din decembrie '89, al realităţilor societăţii româneşti, al tradiţiilor istorice româneşti pozitive, al preluării creatoare a unor experimente contemporane externe, pentru a realiza sincronismul cu ele şi nu importul de modele.

4. Cunoaşterea şi înţelegerea tendinţelor doctrinare pluripartidiste, pentru a mări şansa de opţiune conştientă la programele partidelor, pentru a detecta filoanele realiste de cele nefondate sau demagogice.

5. Elaborarea de programe minimale succesive, în funcţie de evoluţia politică, în firească şi continuă modificare.

6. Elaborarea platformei program de perspectivă.

 

Program minimal cu următoare scopuri

1. Să evite producerea unei crize în societatea românească, prin apariţia unei scindări artificiale, punînd în opoziţie o parte din populaţie ("activii"), cu o alta ("răbdătorii"), în fond însufleţiţi de aceleaşi idealuri şi speranţe. Considerăm că această confruntare nocivă, a fost produsă de devierea presiunilor pe care le-am exercitat asupra FSN şi de aceea, ne vedem obligaţi să transformăm mişcarea noastră în una clar politică, care să permită dialogul cu guvernul în condiţii civilizate, pentru a nu mai fi puşi în situaţia de a ne confrunta cu concetăţenii noştri în conflicte de stradă.

2. Să polarizeze multitudinea de grupări care au manifestat în luna ianuarie 1990, din dorinţa fermă de libertate, adevăr şi democraţie, într-o mişcare unitară, puternică, legitimă, coerentă, reprezentîndu-ne opţiunile în dialogul de la masa interimară a deciziilor .

3. Să apere interesele, principiile şi drepturile acestei grupări, cu sete de înnoire profundă, de orice abuz care i-ar îngrădi libertatea de expresie (televiziune, presă, reuniuni, mitinguri organizate). Nu mai dorim să ne trimitem reprezentanţii din stradă, în urma unor manifestaţii obositoare, ci vrem să-i avem permanent la masa tratativelor!

4. Membrii mişcării vor continua să urmărească respectarea drepturilor fundamentale ale omului, modul în care se asigură în practică aceste drepturi, semnalînd abaterile, abuzurile, nedreptăţile, tensiunile, pentru a fi aduse imediat la cunoştinţa guvernului şi consiliului prin intermediul reprezentanţilor noştri. În acelaşi timp, vom milita activ în locurile unde ne desfăşurăm activitatea, pentru apărarea principiilor democratice.

5. Să realizeze un dialog cît mai strîns, extins şi constructiv cu cetăţenii ţării, pentru a aplica poziţia activă, pentru a elimina neînţelegerile perturbatoare, pentru a generaliza înţelegerea principiilor democraţiei reale, pentru a reface unitatea de conştiinţă şi acţiune a celor angajaţi pe baricadele revoluţiei (decembrie '89) şi ale democraţiei (ianuarie '90).

6. Să urmărească corectitudinea desfăşurării interimatului, punerea unor baze corecte pentru viitoarea democraţie multipartidistă.

7. Să contracareze tendinţele de dezinformare şi de manipulare a opiniei publice, de deviaţie faţă de adevăr sau faţă de dorinţele poporului, ale reprezentanţilor din organismele puterii.

8. Să găsească un echilibru dinamic al societăţii româneşti care să permită desfăşurarea proceselor de înnoire a structurilor societăţii; în acest proces vom urmări juxtapunerea dintre tactică şi morală, necesitatea evitării dereglării economice trebuind să fie corelată cu respectarea principiilor dreptăţii, adevărului...şi obligaţia de împlinire a idealurilor Revoluţiei!

9. Se cere demontarea structurii parazitare care a asigurat dezastrul societăţii în numele poftei pentru putere, disimulată pseudodoctrinar în ultimii 45 de ani:

- să reorganizeze conducerea întreprinderilor;

- să trieze personalul din fostul aparat de represiune şi să-l înlocuiască pe cel compromis cu cadre noi, tinere, rezolvînd astfel, o parte din cererile de locuri de muncă; în schimb, necesitatea de braţe de muncă din anumite sectoare, ar putea fi rezolvată prin recalificarea în munci productive a unor membri ai amintitului aparat;

- să înlocuiască persoanele compromise din aparatul de justiţie, care vor avea responsabilitatea arbitrajului legii, cu elemente tinere, necompromise.

10. Să pedepsească vinovaţii în conformitate cu legile ţării, fără a accepta compromisuri sub imperiul ameninţării cu forţa, sau a şantajului politic.

11. Activitatea consiliului şi guvernului va trebui să evite angajarea netă a ţării într-o direcţie sau alta, sau manipularea în acest sens, pînă cînd alegerile vor da legitimitate organismelor de conducere!

 Se vor elimina toate decretele ceauşiste care paralizau activitatea economică şi transformau în calvar viaţa cetăţeanului român; aceasta este o obligaţie a guvernului provizoriu şi nu un merit al său, un capital politic folosit în alegeri.

 Se vor asigura condiţii clare, unitare, ferme, pentru eliminarea din poziţiile de decizie a acelor persoane care şi-au demonstrat imoralitatea în vechiul regim şi deci nu mai pot fi creditate (cel puţin o perioadă de timp) ca bine intenţionate. Numai astfel se creează garanţii reale pentru ca reconstrucţia să nu fie compromisă de inerţia, incompetenţa, orgoliul sau teama de clarificări compromiţătoare ale foştilor conducători. Înlocuirea se va face într-un cadru democratic, pe baza unor principii generale, stabilite de către guvern.

12. Să pareze tendinţa de remarginalizare a tinerei generaţii şi a aspiraţiilor sale. Acceptăm cu recunoştinţă sfaturile, ajutorul sau adeziunea maturităţii, dar dorim ca sprijinul lor să corespundă năzuinţelor noastre de însănătoşire, de renaştere a societăţii româneşti.

13. Să organizeze centre de colectare a sesizărilor cetăţenilor, privind încălcările principiilor democratice; să le aducă la cunoştinţa forurilor competente şi să urmărească rezolvarea lor, ca rezultat al dialogului purtat.

14. Oficializarea mişcării noastre, nu va antrena renunţarea la activismul ei: sîntem ferm hotărîţi să ne apărăm idealurile, în mod public, civilizat dar explicit.

15. Refuzînd orice manifestare de "expansiune electorală", sîntem conştienţi că putem fi plasaţi în opoziţie, ipostază de pe care vom exercita presiuni pentru apărarea intereselor alegătorilor noştri şi implicit, a principiilor la care au aderat.

16. Statutăm obligaţia tuturor liderilor şi reprezentanţilor partidului nostru, de a ceda locul altora, noi, după maxim patru ani; aceasta trebuie să fie garanţia irigării cu idei noi, a evitării formării unei "aristocraţii", a transformării activităţii politice în meserie, perturbînd intolerabil atît sănătatea partidului, cît şi activitatea ştiinţifică sau culturală a membrilor săi.

17. Propunem dubla conducere a fiecărei colectivităţi productive: forul sindical, reprezentînd interesele majorităţii şi comisia tehnică, reprezentînd opinia specialiştilor. Nici-o măsură nu va putea fi luată dacă unul din cele două eşaloane se împotriveşte.

18. Bazîndu-se pe fireasca dezorientare a cetăţeanului român, vor exista grupuri, grăbite să profite de această situaţie; un exemplu, este vehicularea ideii că ne confruntăm cu un vid de capacitate de conducere, care nu poate fi rezolvat decît prin apelul la "experienţa vechilor noştri strategi comunişti, sau a profesioniştilor formaţi în străinătate". Acest afront, adus în primul rînd intelighenţiei româneşti, bazat pe lipsa ei de incisivitate politică şi de popularitate, impune o reacţie energică, constructivă şi unitară.

19. Influenţarea opiniei publice, educarea ei în scopul eliberării de complexe şi reflexe perimate şi instituirea cît mai grabnică a unei independenţe de gîndire, a unei maturităţi bazate pe cunoaştere şi bun simţ.

 

Principii pentru program de perspectivă

1.Principiul fundamental al realismului

 Alternativa noastră, nu consideră că cineva poate, sau are dreptul, la ora actuală, să propună soluţii globale marilor probleme pe care le ridică renaşterea societăţii româneşti, fără a parcurge în prealabil, etapele naturale a analizei riguroase a situaţiei actuale, sintezei rezultatelor şi prospectării posibilităţilor de soluţionare. Numai după aceea se poate trece la elaborarea unor tactici operative , consultînd toate punctele de vedere şi toate modelele pe care le oferă experienţa istorică.

 Pe de altă parte, susţinem necesitatea absolută a salvării societăţii româneşti din starea gravă în care a adus-o cancerul organizării "comuniste", schimbarea profundă, din rădăcină, a sistemului social artificial, bazat pe dominaţie, manipulare şi teroare, care a deraiat evoluţia normală a naţiunii.

 2. Principiul analizei aprofundate.

 Înainte de a trece la reconstrucţie, trebuie parcurse etape de analiză în cadrul unor organisme specializate pe problemele:

 - situaţia exactă a economiei ţării;

- situaţia socială, intelectuală şi morală a populaţiei;

- dorinţele, necesităţile şi disponibilităţile cetăţenilor cu diverse preocupări;

- modelele de organizare care şi-au demonstrat valoarea; se va analiza posibilitatea adaptărilor la specificul românesc, astfel încît să-şi conserve eficacitatea în condiţiile particulare ale sistemului societăţii noastre;

- posibilitatea valorificării experienţei şi bogăţiei spirituale româneşti.

3. Principiul coerenţei sistemice (sintezei de sincronizare)

 Pe baza rezultatelor analizei, se va trece la alcătuirea unor scheme generale care să propună soluţii, doar avînd în vedere societatea în ansamblu, respectînd conexiunile sale sistemice. Numai astfel de "planuri" pot fi acceptate ca bază de pornire pentru procesul găsirii soluţiilor, deschis schimburilor de strategie pe care le va impune contactul permanent cu realitatea. Refuzăm tratarea viitorului societăţii româneşti în stilul caracteristic dictaturii ("planuri directoare"), sau al aventurismului politic (lozinci de maximă atractivitate).

4. Principiul convieţuirii profesionalismului cu democraţia

 Deciziile care produc mutaţii în evoluţia societăţii pot fi luate numai în urma unui acord între:

- specialişti (evitîndu-se ca masele, dezinformate, să ia decizii greşite în numele principiului majorităţii);

- nespecialişti, implicaţi de decizie (evitîndu-se impunerea opiniei calificate în mod dictatorial, transformarea ei într-o sentinţă).

5. Principiul informării eficace şi al dialogului permanent

 Pentru a se evita transformarea echilibrului într-o dictatură a majorităţii sau a elitei, este esenţial procesul de informare corectă şi clară, şi de întreţinere a unui dialog permanent, pentru exprimarea punctelor de vedere. Vom sprijini activ încercarea de înţelegere prin dialog, ca pe o cale principală de rezolvare a tensiunilor societăţii.

6. Principiul rezolvării din mers ( a echilibrului dinamic)

 Procesul de stabilire a strategiei optime de evoluţie a societăţii trebuie să fie viu, neformal, neînchistat în structuri statice. Propunem găsirea unui model dinamic de organizare, capabil să evolueze împreună cu viaţa societăţii, în ritmul alert specific societăţii moderne. Deciziile trebuie confruntate necontenit cu reacţiile pe care le produc, fiind operate imediat modificări în consecinţă. Enormul organism al societăţii nu poate fi încorsetat în planuri rigide; conducerea trebuie să fie flexibilă, să corecteze deviaţiile perturbatoare, să sprijine tendinţele cu efecte pozitive, veghind la păstrarea unui echilibru.

7. Principiul libertăţii coerente

 Se va elibera iniţiativa particulară, dar se vor conserva şi pîrghii de armonizare a tendinţelor individuale. Se vor pune la punct strategii de echilibrare a tendinţelor antagonice ( fireşti în orice societate neîngheţată într-o tiranie), a căror manifestare nestăpînită poate produce crize grave. Pentru conservarea unei coerenţe a sistemului economic naţional, se vor prefera metodele moderne, bazate pe folosirea calculatorului în locul birocraţiei generatoare de corupţie.

8. Principiul conlucrării între cetăţenii cu diverse preocupări

 Se va contracara tendinţa de dezbinare artificială între cetăţenii angrenaţi în diferite activităţi, urmărită cu perfidie de fostul regim. Vom lupta pentru conştientizarea inexistenţei unei linii ferme de demarcaţie , scindînd societatea în "pături" şi "clase" - noţiuni perimate într-o societate modernă. Definim activitatea productivă ca acea activitate care aduce folos existenţei omeneşti. În această optică, cooperarea dintre "intelectualitate" şi "poporul muncitor", trebuie considerată ca o colaborare între două moduri de a munci.

9. Principiul primatului moralei asupra tacticii

 Scopul nu scuză mijloacele. Mijloacele şi scopul trebuie să facă un tot armonios, să se justifice reciproc. Sensurile şi legităţile naturale ale activităţii politice trebuie respectate cu stricteţe în cadrul valorilor etice(coordonarea înţeleaptă a unei colectivităţi complexe nu trebuie să fie paravanul cuceririi puterii de către o anumită grupare, doritoare de privilegii). Vom lupta împotriva unor astfel de tendinţe, considerîndu-ne obligaţi, în primul rînd , la onorarea acestor principii prin exemplul propriei noastre activităţi.

10. Principiul organizării multipolare a societăţii

 Orice încercare de unificare a opiniei publice este o ameninţare la adresa libertăţii noastre, o faţă neştiinţifică şi periculoasă. Respingem ferm orice încercare de solidificare monolitică , care ne indică clar tendinţa de reinstaurare a dictaturii. Sprijinim pluralitatea opiniilor, ajutată de un mecanism bine pus la punct, de informare, dialog şi echilibrare. Dorim echilibru între opinii, nu consens. De aceea sprijinim multipartidismul, coaliţia guvernamentală (pe care o preferăm guvernării unipartide) şi o opoziţie puternică.

11. Principiul inviolabilităţii drepturilor omului

 Drepturile fundamentale ale omului nu pot fi încălcate sub nici-un pretext tactic. Ele trebuie să fie consfinţite în noua constituţie şi respectate ca o garanţie a sănătăţii societăţii. Nu putem însă concepe această sănătate în lipsa unui sistem bine precizat de obligaţii ale cetăţeanului român, care să ofere securitate de conlucrare celorlalţi, între care îşi desfăşoară existenţa.

 12. Principiul democratizării posibilităţilor de dezvoltare intelectuală

 Orice cetăţean român are dreptul la împlinire spirituală. Pentru a garanta efectiv acest drept, societatea trebuie să pună la punct structuri informaţionale şi educaţionale eficace, care să înzestreze individul cu aparatul de percepţie care să-i permită să se bucure de bunurile spirituale oferite de societate. Intelectul nu este o opţiune, ci o dimensiune fundamentală a omenescului, a cărei atrofiere echivalează cu pierderea unui organ de simţ. Cultura are faţă de societatea productivă care-i asigură arderile, obligaţia de a găsi metode pentru a uşura accesul oamenilor de diverse profesiuni la cuceririle spirituale.

13. Principiul poziţiei centrale a educaţiei

 Se bazează pe mai multe considerente:

- educaţia este singura cale de formare a unor conştiinţe democratizate interior, asigurînd societatea de mîine, baza umană pentru construirea unei democraţii reale;

- ea asigură cetăţenilor posibilitatea de participare la viaţa societăţii şi de racordare a existenţei lor la pulsul normal al vieţii spirituale contemporane;

- este nu numai un mijloc, ci şi un scop la societăţii, asigurînd dreptul fundamental la cunoaştere;

- este o activitate productivă, urmărind valorificarea celei mai importante resurse materiale a ţării: "aurul cenuşiu".

14. Principiul legitimităţii dorinţei de înfrumuseţare şi semnificare a existenţei

 Lipsită de astfel de năzuinţe, piramida socială şi armonia individuală decăzînd într-o stare de degradare patologică, cu urmări dezastruoase (ultimii 45 de ani o dovedesc cu prisosinţă). Considerăm că setea de a afla, dorinţa de înţelegere a semnificaţiilor şi rosturilor existenţei, sînt calităţile omenescului de cea mai mare specificitate. Respingem orice tendinţă de desconsiderare a acestor cerinţe sufleteşti, orice încercare de stingere a apetitului uman pentru cunoaştere, orice tentativă de a impune un anumit răspuns parţial dogmatic. În această problemă dreptul de a alege al fiecăruia este inalienabil.

15. Principiul întreţinerii permanente a calificării profesionale

 Pentru apărarea efectivă a şanselor instalării unui climat de competitivitate constructivă, creatoare, susţinem necesitatea continuării procesului educaţional, pe toată perioada activă a vieţii unui cetăţean. Trebuie oferite condiţii optime de informare, recalificare, perfecţionare. În acelaşi timp, dorim instituirea unui mecanism eficace de testare a capacităţii cuiva de a rezolva onorabil sarcinile pe care le are, pentru a se evita atît de periculoasa "scleroză cu înţepenire pe post", obstacol de temut în calea afirmării potenţialului tinerii generaţii şi a modernizării necontenite a societăţii.

16. Principiul promovării şi respectării competenţei

 Dorim ca el să fie respectat atunci cînd se selectează cadrele de conducere din orice domeniu de activitate. Avem în vedere atît calităţile profesionale cît şi morale, pe care , după experienţa prin care am trecut, nu le mai putem considera nesemnificative. Dorim de asemenea , remunerarea salariaţilor în funcţie de calitatea şi valoarea prestaţiei, respingînd orice formă de "colectivism", care să permită unora să-şi ascundă incapacitatea sau lenea în spatele rezultatelor colegilor de echipă.

17. Principiul echilibrării tendinţelor exclusivist pragmatice

 Considerăm că specificul fiinţei româneşti nu permite alunecarea societăţii pe calea goanei oarbe după bunăstare materială, lipsită de conservarea unor mobiluri sufleteşti. Sugerăm chiar cercetarea posibilităţii de a înzestra activitatea productivă cu o dimensiune care să răspundă cerinţelor afective ale lucrătorului, pentru a contracara fenomenul de înstrăinare dezumanizantă pe care societăţile evoluate l-au consemnat ca pe un grav pericol.

18. Principiul racordării României la activitatea mondială

 Această operaţie poate fi făcută cu discernămînt selectiv, cu respect pentru calitate şi valoare. Se va renunţa la cenzură , dar nu şi la poziţia activă, critică, faţă de atacurile kitch-ului, care pot periclita posibilităţile constructive ale culturii, dacă operează nestingherite de o opoziţie explicită. Dorim reintrarea ţării în circuitul mondial de valori, reintegrarea în sistemul general al umanităţii, oferind acestui sistem rezultatele eforturilor româneşti.

19. Principiul cooperării în condiţii de păstrare a independenţei

 În relaţiile economice externe , ne pronunţăm pentru o politică echilibrată, care să realizeze un compromis între necesitatea ajutorului extern în efortul de reconstrucţie a unei societăţi sănătoase şi principiul neatîrnării, care ne obligă să evităm acele acţiuni care ar putea produce înfeudarea ţării, dîndu-se posibilitatea exercitării de presiuni din exterior, în numele unor determinări economice.

20. Principiul promovării păcii

 România va sprijini activ politica de destindere şi de sudare a comunităţii umane internaţionale, cu rezerva la care ne obligă experienţa; nu putem considera justificată aplicarea principiului non-intervenţiei, în situaţiile în care întreaga comunitate internaţională asistă la distrugerea unei naţiuni căzute pradă microbului devastator al tiraniei. Militînd pentru pace, România trebuie să-şi întărească şi modernizeze capacitatea de apărare (compromisă de acţiunea trădătoare a fostei dictaturi), pentru a nu transforma obţiunea pentru pace într-o sinucidere.

21. Principiul neutralităţii totale

 În politica externă, România are dreptul, după atîtea suferinţe, la o neutralitate totală, care să o transforme într-o Elveţie a estului, scoţînd-o din capcana oricăror "geostrategii".

22. Principiul respectării simbolului "22"

 Idealurile pentru care şi-au dat viaţa eroii, nu pot fi părăsite. Ar fi o trădare intolerabilă, condamnînd societatea românească la sentinţa de imoralitate monumentală.

 

COMITETUL DE INITIATIVA AL MISCARII POLITICE

 ALTERNATIVA '90

Ianuarie 1990

[..]

Alternativa '90 - proiect de statut

 1. Alternativa '90 este o mişcare politică ce-şi are originea în demonstraţiile din 24-28 ianuarie 1990. Ea îşi propune să continue aceste "tradiţii" într-un cadru organizat şi legal, sub forma dialogului politic.

 2. "Alternativa '90" este un organism deschis, care invită în rîndurile sale pe toţi cei care - formaţi la şcoala moralităţii ireproşabile şi competenţei - doresc să contribuie şi să militeze activ la reconstrucţia naţională, prin elaborarea unor metastructuri capabile să asigure cadrul şi direcţiile de dezvoltare ulterioare. Fără a fi restrictivă, dorim ca, în componenţa "Alternativei '90", tineretul, atît ca vîrstă biologică, cît şi ca stare de spirit, să fie amplu reprezentat.

3. Adeziunea la "Alternativa '90" se face individual, neimplicînd vre-o contribuţie bănească individuală, pe baza identificării concepţiilor personale cu cele ale mişcării noastre ţi presupune întreaga paletă de adeziune - de la membrii activi pînă la simpli simpatizanţi.

4. Forma structurală de organizare va fi de tip piramidal, avînd la bază nucleele locale, continuînd cu cele comunale, orăşeneşti, judeţene şi zonale şi culminînd cu organul central cu sediul la Bucureşti.

5. S-a instituit un comitet provizoriu însărcinat cu întocmirea documentaţiei necesare legalizării mişcării (lista de semnături, platforma-program, statut) , urmînd să se detalieze şi divizeze în secţiuni, activitatea de perspectivă imediată.