"ALTERNATIVA '90"

Platforma-Program

Proiect de Statut

 

 

 

Platforma - Progam a grupării politice "Alternativa '90"

 

 

Identitatea şi profilul grupării

 

 1. "Alternativa '90" este o grupare politică ce-şi propune să contribuie la constituirea, apărarea şi consolidarea regimului republican, constituţional,  parlamentar,  pluripartidist din România.

2. "Alternativa '90" s-a zămislit prin comunitate de credinţă şi acţiune, în spiritul cuceririlor revoluţiei din decembrie 89 şi al mişcării protestatare de tineret din ultima decadă a lui ianuarie 1990.

3. "Alternativa '90" este deschisă acelor cetăţeni neînregimentaţi încă în partidele politice istorice sau nou create. Ea doreşte să contribuie la elaborarea şi păstrarea intactă a legalităţii şi moralităţii principiilor democratice, care constituie fundamentul funcţionării noilor mecanisme ale puterii de stat.

4. "Alternativa '90" cheamă la acţiune şi afirmare pe cetăţenii conştienţi de comandamentul esenţial al edificării principiilor, structurilor şi mecanismelor, capabile să pună în funcţiune complexul edificiu democratic al unui regim republican, constituţional, parlamentar, pluripartidist.

 

 

Opţiuni fundamentale

 

"Alternativa '90" consideră actuala etapă de tranziţie atît de importantă şi grea de răspundere, încît doreşte să contribuie la declanşarea unui mare curent politic în care să fie antrenaţi cetăţenii  realmente preocupaţi, nu de puterea politică,  ci de destinul democratic al ţării. Realizat prin dialog şi dezbatere, acest curent politic îşi propune să obţină seturi de răspunsuri şi opţiuni la marile întrebări ale etapei prin care trece societatea românească.

 "Alternativa '90" va duce această acţiune clarificatoare prin enunţarea unor preocupări fundamentale privind:

1. Sistemul electoral ale cărui baze se pun prin legea electorală.

2. Definirea şi opţiunea pentru primul parlament preconizat prin alegerile din mai 1990, cu trei variante posibile:

a. Parlament "constituant", pentru statutarea pactului fundamental al naţiunii?

b. Parlament cu misiune succesivă, "constituant", apoi "ordinar"?

c. Parlament nou ales, prin convocarea unui la doilea scrutin, pe baza constituţiei adoptate?

3. Optimizarea Proiectului de Constituţie, în spiritul dezideratelor Revoluţiei din decembrie '89, al realităţilor societăţii şi  al tradiţiilor istorice româneşti pozitive, al preluării creatoare a unor experimente contemporane externe, pentru a realiza sincronismul cu ele şi nu importul de modele.

4. Cunoaşterea şi înţelegerea tendinţelor doctrinare pluripartidiste, pentru a mări şansa de opţiune conştientă la programele partidelor, pentru a detecta filoanele realiste de cele nefondate sau demagogice.

5. Elaborarea de programe minimale succesive, în funcţie de evoluţia politică, în firească şi continuă modificare.

6. Elaborarea Platformei Program de perspectivă.

 

 

Primul Proiect-Program al grupării  "Alternativa '90"

 

1. "Alternativa '90" îşi propune să realizeze un dialog cît mai sincer, extins şi constructiv cu cetăţenii ţării, pentru a le determina o poziţia activă, pentru a elimina neînţelegerile perturbatoare, pentru a generaliza înţelegerea principiilor democraţiei reale, pentru a reface unitatea de conştiinţă şi acţiune a celor angajaţi pe baricadele revoluţiei (decembrie '89) şi ale democraţiei (ianuarie '90).

2. "Alternativa '90" va urmări corectitudinea desfăşurării interimatului puterilor instituite, ca o garanţie pentru  bazele (corecte, viitoare) ale democraţiei în România.

3. "Alternativa '90" vizează polarizarea politică a cetăţenilor temporar alăturaţi unor grupări care au manifestat în luna ianuarie 1990, din dorinţa fermă de libertate, adevăr şi democraţie, prin realizarea unei mişcari politice unitare, puternice, legitime, coerente,  investită să-şi reprezinte opţiunile în dialogul de la masa interimară a deciziilor .

4. Membrii grupării vor continua să urmărească respectarea drepturilor fundamentale ale omului, modul în care se asigură în practică aceste drepturi, semnalînd abaterile, abuzurile, nedreptăţile, tensiunile, pentru a fi aduse imediat la cunoştinţa puterilor constituite în stat,  prin intermediul reprezentanţilor săi. În acelaşi timp, vor milita activ în locurile unde îşi desfăşoară activitatea, pentru introducerea  şi apărarea principiilor democratice deja legiferate.

5. "Alternativa '90" va lupta pentru evitarea  producerii unei crize în societatea românească, prin apariţia unei scindări artificiale, punînd în opoziţie o parte din populaţie ("activii"), cu o alta ("pasivii"), în fond însufleţiţi de aceleaşi idealuri şi speranţe.  Această confruntare nocivă, a fost produsă de eterogenitatea presiunilor  care s-au exercitat asupra FSN şi de aceea, o parte din militanţi, se văd obligaţi să transforme mişcarea spontană în una clar politică, care să permită dialogul cu instituţiile puterii în condiţii civilizate, pentru a nu mai fi puşi în situaţia de a se confrunta cu concetăţenii în conflicte de stradă.

6. "Alternativa '90" va milita pentru pentru apărarea principiilor şi drepturilor  colective ale acestei grupări, cu sete de înnoire profundă, de orice abuz care i-ar îngrădi libertatea de expresie (televiziune, presă, reuniuni, mitinguri organizate). "Alternativa '90" nu mai doreşte să-şi trimită reprezentanţii din stradă, în urma unor manifestaţii obositoare, ci vrea să-i aibă permanent la masa tratativelor!                      

7. "Alternativa '90" îşi propune să  contracareze tendinţele de dezinformare şi de manipulare a opiniei publice, de deviaţie faţă de adevăr sau faţă de dorinţele poporului, ale reprezentanţilor din organismele puterii.

8. "Alternativa '90" doreşte să contribuie la realizarea unui echilibru dinamic al societăţii româneşti care să permită desfăşurarea proceselor de înnoire a structurilor societăţii. În acest proces, va urmări juxtapunerea dintre tactică şi morală, necesitatea evitării dereglării economice trebuind să fie corelată cu respectarea principiilor dreptăţii şi obligaţia de împlinire a idealurilor Revoluţiei!

9. "Alternativa '90" militează pentru demontarea structurii parazitare care a asigurat dezastrul societăţii româneşti în numele poftei pentru putere, disimulată într-un comunism pseudodoctrinar în ultimii 45 de ani.

10. "Alternativa '90"  va  milita pentru asigurarea unor condiţii clare, unitare, ferme care vizează eliminarea din poziţiile de decizie a persoanelor care şi-au demonstrat imoralitatea în vechiul regim şi nu mai pot fi creditate (cel puţin o perioadă de timp) cu încredere cetăţenească desăvîrşită. Numai astfel se vor crea garanţii reale pentru ca reconstrucţia să nu fie compromisă de obstrucţia, inerţia, incompetenţa sau teama de clarificări compromiţătoare ale foştilor conducători. Acest proces de înlocuire, să fie iniţiat şi reglementat de forurile actuale guvernamentale, pe baza unor principii generale, coerente, drepte, umaniste şi etice. Pentru aceasta va folosi toate pîrghiile create pentru a  determina şi sprijini:

- reorganizarea conducerilor întreprinderilor cu oameni doriţi şi votaţi democratic;

- trierea personalului din fostul aparat de represiune şi înlocuirea celor compromişi cu  cu cadre noi, tinere, din rezervorul luptătorilor pe baricadele revoluţiei, care şi-a probat capacităţile cerute de misiunea de apărare a legalităţii şi drepturilor cetăţeneşti. Prin această primenire se va rezolva atît o parte din cererile de locuri de muncă cît şi recalificarea în munci productive a unor membri compromişi ai amintitului aparat;

- trierea  şi înlocuirea persoanelor compromise, cu elemente competente şi necompromise din aparatul de justiţie, cu rol crescînd în etapa făuririi eşafodajului legislativ al noului regim şi în misiunea de arbitraj în primele alegeri libere şi democratice;

- eliminarea decretelor ceauşiste care paralizau activitatea economică şi transformau în calvar viaţa cetăţeanului român şi a instituţiilor sale. Aceasta este o obligaţie a puterii legislative şi executive provizorii, şi nu un merit care să constituie un "capital politic" în etapa alegerilor.

11. "Alternativa '90" va cere  pedepsirea vinovaţilor în conformitate cu legile ţării, fără a se accepta compromisuri sub impeiul ameninţării cu forţa, sau a manipulărilor şi şantajului politic;

12. "Alternativa '90" va lupta să pareze tendinţa de remarginalizare a tinerei generaţii şi a aspiraţiilor sale. Tineretul trebuie să accepte cu recunoştinţă sfaturile, ajutorul sau adeziunea maturităţii, în măsura în care sprijinul său corespunde năzuinţelor de însănătoşire, de renaştere a societăţii româneşti.

13. "Alternativa '90" consideră că activitatea CUN şi a guvernului va trebui să evite angajarea netă a ţării în direcţii fundamentale de politică internă şi externă (sau manipularea în acest sens), pînă cînd alegerile vor da legitimitate constituţională şi parlamentară opţiunilor.

14. Refuzînd orice manifestare de "expansiune electorală", "Alternativa '90" îşi asumă, deocamdată, un rol de opoziţie leală,  ipostază din care va exercita presiuni politice pentru apărarea dezideratelor celor înregimentaţi în grupare şi implicit, a principiilor la care au aderat.

15.  "Alternativa '90" propune colaborarea constructivă a forului sindical (reprezentînd interesele majorităţii) şi comisiile tehnice (reprezentînd opinia specialiştilor), nici-o măsură neputînd  fi adoptată dacă unul din cele două eşaloane se împotriveşte.

16. Bazîndu-se pe explicabila  dezorientare a cetăţeanului,  grupuri grăbite pot profita de această situaţie. Vehicularea ideii că ne confruntăm cu un "vid de capacitate de conducere", care nu poate fi rezolvat decît prin apelul la "experienţa" vechilor "strategi" comunişti, este pe cale de a se impune mentalităţii publice. Acest afront, adus în primul rînd intelighenţiei româneşti, bazat pe lipsa ei de incisivitate politică şi de popularitate, impune o reacţie energică, constructivă şi unitară.

17. Transformarea şi oficializarea în gruparea politică "Alternativa '90", nu va însemna renunţarea la activismul ei manifest,  ea fiind hotărîtă să-şi apere idealurile, în mod public, civilizat dar explicit.        

18."Alternativa '90" statuează, din pornire, obligaţia tuturor liderilor şi virtualilor săi parlamentari, de a ceda locul altora, noi, după maxim patru ani, considerînd aceasta o garanţie a irigării cu idei noi, a evitării formării unei "aristocraţii" politice, a transformării activităţii politice în meserie, perturbînd intolerabil atît ţinuta morală a grupării, cît şi activitatea ştiinţifică sau culturală a membrilor săi.

19. "Alternativa '90" îşi propune să influenţeze opinia publică, educarea ei în scopul eliberării de complexe şi reflexe perimate, contribuind la crearea unei mentalităţi independente de gîndire, a unei maturităţi bazate pe cunoaştere şi bun simţ.

 

 

Principii pentru program de perspectivă

 

1. Principiul fundamental al realismului

 Alternativa noastră, nu consideră că cineva poate, sau are dreptul, la ora actuală, să propună soluţii globale marilor probleme pe care le ridică renaşterea societăţii româneşti, fără a parcurge în prealabil, etapele naturale a analizei riguroase a situaţiei actuale, sintezei rezultatelor şi prospectării posibilităţilor de soluţionare. Numai după aceea se poate trece la elaborarea unor tactici operative , consultînd toate punctele de vedere şi toate modelele pe care le oferă experienţa istorică.

 Pe de altă parte, susţinem necesitatea absolută a salvării societăţii româneşti din starea gravă în care a adus-o cancerul organizării "comuniste", schimbarea profundă, din rădăcină, a sistemului social artificial, bazat pe dominaţie, manipulare şi teroare, care a deraiat evoluţia normală a naţiunii.

 

 2. Principiul analizei aprofundate.

 Înainte de a trece la reconstrucţie, trebuie parcurse etape de analiză în cadrul unor organisme specializate pe problemele:

 - situaţia exactă a economiei ţării;

- situaţia socială, intelectuală şi morală a populaţiei;

- dorinţele, necesităţile şi disponibilităţile cetăţenilor cu diverse preocupări;

- modelele de organizare care şi-au demonstrat valoarea; se va analiza posibilitatea adaptărilor la specificul românesc, astfel încît să-şi conserve eficacitatea în condiţiile particulare ale sistemului societăţii noastre;

- posibilitatea valorificării experienţei şi bogăţiei spirituale româneşti.

 

3. Principiul coerenţei sistemice (sintezei de sincronizare)

 Pe baza rezultatelor analizei, se va trece la alcătuirea unor scheme generale care să propună soluţii, doar avînd în vedere societatea în ansamblu, respectînd conexiunile sale sistemice. Numai astfel de "planuri" pot fi acceptate ca bază de pornire pentru procesul găsirii soluţiilor, deschis schimburilor de strategie pe care le va impune contactul permanent cu realitatea. Refuzăm tratarea viitorului societăţii româneşti în stilul caracteristic dictaturii ("planuri directoare"), sau al aventurismului politic (lozinci de maximă atractivitate).â

 

4. Principiul convieţuirii profesionalismului cu democraţia

 Deciziile care produc mutaţii în evoluţia societăţii pot fi luate numai în urma unui acord între:

-specialişti (evitîndu-se ca masele, dezinformate, să ia decizii greşite în numele principiului majorităţii);

- nespecialişti, implicaţi de decizie (evitîndu-se impunerea opiniei calificate în mod dictatorial, transformarea ei într-o sentinţă).

 

5. Principiul informării eficace şi al dialogului permanent

Pentru a se evita transformarea echilibrului într-o dictatură a majorităţii sau a elitei, este esenţial procesul de informare corectă şi clară, şi de întreţinere a unui dialog permanent, pentru exprimarea punctelor de vedere. Vom sprijini activ încercarea de înţelegere prin dialog, ca pe o cale principală de rezolvare a tensiunilor societăţii.

 

6. Principiul mobilităţii soluţiilor

 Procesul de stabilire a strategiei optime de evoluţie a societăţii trebuie să fie viu, neformal, neînchistat în structuri statice. Propunem găsirea unui model dinamic de organizare, capabil să evolueze împreună cu viaţa societăţii, în ritmul alert specific societăţii moderne. Deciziile trebuie confruntate necontenit cu reacţiile pe care le produc, fiind operate imediat modificări în consecinţă. Enormul organism al societăţii nu poate fi încorsetat în planuri rigide; conducerea trebuie să fie flexibilă, să corecteze deviaţiile perturbatoare, să sprijine tendinţele cu efecte pozitive, veghind la păstrarea unui echilibru.

 

7. Principiul libertăţii coerente

 Se va elibera iniţiativa particulară, dar se vor conserva şi pîrghii de armonizare a tendinţelor individuale. Se vor pune la punct strategii de echilibrare a tendinţelor antagonice ( fireşti în orice societate neîngheţată într-o tiranie), a căror manifestare nestăpînită poate produce crize grave. Pentru conservarea unei coerenţe a sistemului economic naţional, se vor prefera metodele moderne, bazate pe folosirea calculatorului în locul birocraţiei generatoare de corupţie.

 

8. Principiul conlucrării între cetăţenii cu diverse preocupări

Se va contracara tendinţa de dezbinare artificială între cetăţenii angrenaţi în diferite activităţi, urmărită cu perfidie de fostul regim. Vom lupta pentru conştientizarea inexistenţei unei linii ferme de demarcaţie , scindînd societatea în "pături" şi "clase" - noţiuni perimate într-o societate modernă. Definim activitatea productivă ca acea activitate care aduce folos existenţei omeneşti. În această optică, cooperarea dintre "intelectualitate" şi "poporul muncitor", trebuie considerată ca o colaborare între două moduri de a munci.

 

9. Principiul primatului moralei asupra tacticii

 Scopul nu scuză mijloacele. Mijloacele şi scopul trebuie să facă un tot armonios, să se justifice reciproc. Sensurile şi legităţile naturale ale activităţii politice trebuie respectate cu stricteţe în cadrul valorilor etice(coordonarea înţeleaptă a unei colectivităţi complexe nu trebuie să fie paravanul cuceririi puterii de către o anumită grupare, doritoare de privilegii). Vom lupta împotriva unor astfel de tendinţe, considerîndu-ne obligaţi, în primul rînd , la onorarea acestor principii prin exemplul propriei noastre activităţi.

 

10. Principiul organizării multipolare a societăţii

 Orice încercare de unificare a opiniei publice este o ameninţare la adresa libertăţii noastre, o faţă neştiinţifică şi periculoasă. Respingem ferm orice încercare de solidificare monolitică , care ne indică clar tendinţa de reinstaurare a dictaturii. Sprijinim pluralitatea opiniilor, ajutată de un mecanism bine pus la punct, de informare, dialog şi echilibrare. Dorim echilibru între opinii, nu consens. De aceea sprijinim multipartidismul, coaliţia guvernamentală (pe care o preferăm guvernării unipartide) şi o opoziţie puternică.

 

11. Principiul inviolabilităţii drepturilor omului

 Drepturile fundamentale ale omului nu pot fi încălcate sub nici-un pretext tactic. Ele trebuie să fie consfinţite în noua constituţie şi respectate ca o garanţie a sănătăţii societăţii. Nu putem însă concepe această sănătate în lipsa unui sistem bine precizat de obligaţii ale cetăţeanului român, care să ofere securitate de conlucrare celorlalţi, între care îşi desfăşoară existenţa.

 

 12. Principiul democratizării posibilităţilor de dezvoltare intelectuală

 Orice cetăţean român are dreptul la împlinire spirituală. Pentru a garanta efectiv acest drept, societatea trebuie să pună la punct structuri informaţionale şi educaţionale eficace, care să înzestreze individul cu aparatul de percepţie care să-i permită să se bucure de bunurile spirituale oferite de societate. Intelectul nu este o opţiune, ci o dimensiune fundamentală a omenescului, a cărei atrofiere echivalează cu pierderea unui organ de simţ. Cultura are faţă de societatea productivă care-i asigură arderile, obligaţia de a găsi metode pentru a uşura accesul oamenilor de diverse profesiuni la cuceririle spirituale.

 

13. Principiul poziţiei centrale a educaţiei

 Se bazează pe mai multe considerente:

- educaţia este singura cale de formare a unor conştiinţe democratizate interior, asigurînd societatea de mîine, baza umană pentru construirea unei democraţii reale;

- ea asigură cetăţenilor posibilitatea de participare la viaţa societăţii şi de racordare a existenţei lor la pulsul normal al vieţii spirituale contemporane;

- este nu numai un mijloc, ci şi un scop la societăţii, asigurînd dreptul fundamental la cunoaştere;

- este o activitate productivă, urmărind valorificarea celei mai importante resurse materiale a ţării: "aurul cenuşiu".

 

14. Principiul legitimităţii dorinţei de înfrumuseţare şi semnificare a existenţei

 Lipsită de astfel de năzuinţe, piramida socială şi armonia individuală decăzînd într-o stare de degradare patologică, cu urmări dezastruoase (ultimii 45 de ani o dovedesc cu prisosinţă). Considerăm că setea de a afla, dorinţa de înţelegere a semnificaţiilor şi rosturilor existenţei, sînt calităţile omenescului de cea mai mare specificitate. Respingem orice tendinţă de desconsiderare a acestor cerinţe sufleteşti, orice încercare de stingere a apetitului uman pentru cunoaştere, orice tentativă de a impune un anumit răspuns parţial dogmatic. În această problemă dreptul de a alege al fiecăruia este inalienabil.

 

15. Principiul întreţinerii permanente a calificării profesionale

 Pentru apărarea efectivă a şanselor instalării unui climat de competitivitate constructivă, creatoare, susţinem necesitatea continuării procesului educaţional, pe toată perioada activă a vieţii unui cetăţean. Trebuie oferite condiţii optime de informare, recalificare, perfecţionare. În acelaşi timp, dorim instituirea unui mecanism eficace de testare a capacităţii cuiva de a rezolva onorabil sarcinile pe care le are, pentru a se evita atît de periculoasa "scleroză cu înţepenire pe post", obstacol de temut în calea afirmării potenţialului tinerii generaţii şi a modernizării necontenite a societăţii.

 

16. Principiul promovării şi respectării competenţei

 Dorim ca el să fie respectat atunci cînd se selectează cadrele de conducere din orice domeniu de activitate. Avem în vedere atît calităţile profesionale cît şi morale, pe care , după experienţa prin care am trecut, nu le mai putem considera nesemnificative. Dorim de asemenea , remunerarea salariaţilor în funcţie de calitatea şi valoarea prestaţiei, respingînd orice formă de "colectivism", care să permită unora să-şi ascundă incapacitatea sau lenea în spatele rezultatelor colegilor de echipă.

 

17. Principiul echilibrării tendinţelor exclusivist pragmatice

 Considerăm că specificul fiinţei româneşti nu permite alunecarea societăţii pe calea goanei oarbe după bunăstare materială, lipsită de conservarea unor mobiluri sufleteşti. Sugerăm chiar cercetarea posibilităţii de a înzestra activitatea productivă cu o dimensiune care să răspundă cerinţelor afective ale lucrătorului, pentru a contracara fenomenul de înstrăinare dezumanizantă pe care societăţile evoluate l-au consemnat ca pe un grav pericol.

 

18. Principiul racordării României la activitatea mondială

 Această operaţie poate fi făcută cu discernămînt selectiv, cu respect pentru calitate şi valoare. Se va renunţa la cenzură , dar nu şi la poziţia activă, critică, faţă de atacurile kitch-ului, care pot periclita posibilităţile constructive ale culturii, dacă operează nestingherite de o opoziţie explicită. Dorim reintrarea ţării în circuitul mondial de valori, reintegrarea în sistemul general al umanităţii, oferind acestui sistem rezultatele eforturilor româneşti.

 

19. Principiul cooperării în condiţii de păstrare a independenţei

 În relaţiile economice externe , ne pronunţăm pentru o politică echilibrată, care să realizeze un compromis între necesitatea ajutorului extern în efortul de reconstrucţie a unei societăţi sănătoase şi principiul neatîrnării, care ne obligă să evităm acele acţiuni care ar putea produce înfeudarea ţării, dîndu-se posibilitatea exercitării de presiuni din exterior, în numele unor determinări economice.

 

20. Principiul promovării păcii

 România va sprijini activ politica de destindere şi de sudare a comunităţii umane internaţionale, cu rezerva la care ne obligă experienţa; nu putem considera justificată aplicarea principiului non-intervenţiei, în situaţiile în care întreaga comunitate internaţională asistă la distrugerea unei naţiuni căzute pradă microbului devastator al tiraniei. Militînd pentru pace, România trebuie să-şi întărească şi modernizeze capacitatea de apărare (compromisă de acţiunea trădătoare a fostei dictaturi), pentru a nu transforma obţiunea pentru pace într-o sinucidere.

 

21. Principiul neutralităţii totale

 În politica externă, România are dreptul, după atîtea suferinţe, la o neutralitate totală, care să o transforme într-o Elveţie a estului, scoţînd-o din capcana oricăror "geostrategii".

 

22. Principiul respectării simbolului "22"

 Idealurile pentru care şi-au dat viaţa eroii, nu pot fi părăsite. Ar fi o trădare intolerabilă, condamnînd societatea românească la sentinţa de imoralitate monumentală.

 

 

COMITETUL DE INITIATIVĂ AL GRUPĂRII POLITICE

 ALTERNATIVA '90

3 februarie 1990

 

 

 

 

"ALTERNATIVA '90"  -PROIECT DE STATUT

 

 

CAPITOLUL I - SCOP

 

    Art. 1. "Alternativa '90" îşi propune să creeze cadrul organizatoric şi legal, sub forma dialogului, în scopul afirmării personalităţii individuale, a consolidării pluralismului politic, a obţinerii eficienţei activităţii economice.

 

CAPITOLUL I I - PRINCIPII GENERALE

 

   Art.2. "Alternativa '90" este o mişcare cu caracter social şi politic deschisă tuturor celor care doresc să contribuie activ la Reconstrucţia României, pornind de la respectarea principiilor eticii şi moralei în relaţiile interumane, a respectării drepturilor şi libertăţilor universale ale omului, a criteriului competenţei în promovarea valorilor, a principiului democraţiei ca formă de organizare a vieţii social-politice.

 Art.3 Prin Statut şi Platforma program, "Alternativa '90" oferă o alternativă de conştiinţă celor neînregimentaţi în curente politice, mişcarea avîndu-şi originea în demonstraţiile pentru instaurarea principiilor democratice din 24-28 ianuarie 1990.

   Art.4. Sub aspect moral, "Alternativa '90" recunoaşte legitimitatea tineretului ca înfăptuitor al Revoluţiei din decembrie 1989 şi afirmă obligaţia morală ce revine tuturor de a respecta idealurile pentru care au luptat şi s-au jertfit tinerii României.

   Art.5. Adeziunea la "Alternativa '90" se face pe baza identificării concepţiilor personale cu principiile mişcării sau prin aderarea la aceste principii după analizarea şi acceptarea lor ca fiind în acord cu convingerile proprii. Aderenţii pot opta pentru statutul de membru sau membru simpatizant.

 

CAPITOLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

   Art.6. Structura organizatorică are în vedere criterii teritoriale, prin constituirea de "Filiale Teritoriale" ale "Alternativei '90".

   Art.7. Toate Filialele constituite, indiferent de numărul membrilor, au dreptul de reprezentare în structurile organizatorice la nivel naţional.

   Art.8. Criteriul numeric de reprezentare va fi stabilit funcţie de numărul membrilor "Alternativei '90" la data respectivă.

   Art.9. Filiala teritorială este formată din membri şi membri simpatizanţi.

   Art.10. Structura organizatorică a filialelor teritoriale este formată din: Membrii cu atribuţii permanente, Comisii teritoriale pe probleme, şi Consiliul teritorial.

   Art.11. Structura organizatorică la nivel naţional este formată din: Membrii coordonatori cu atribuţii permanente, Comisii naţionale pe probleme, şi Consiliul Directorial şi Director delegat.

   Art.12. Consiliile şi Comisiile teritoriale, Comisiile naţionale şi Consiliul Directorial vor desemna purtători de cuvînt în baza unor mandate de competenţă.

   Art.13. Statutele de "membru simpatizant" sau "membru al Alternativei '90", se obţin conform Art. 5, după analizarea şi aprobarea cererii de aderare de către comisia teritorială de resort.

   Art.14. Sînt consideraţi "membri cu atribuţii permanente" , casierii, responsabilii cu evidenţa, economiştii, juriştii, stenodactilografele, etc. (în cazul în care aceste activităţi sînt îndeplinite de persoane care au aderat la "Alternativa '90").

   Art.15. Comisiile teritoriale pe probleme

   Numărul comisiilor depinde de numărul activităţilor Filialei teritoriale şi de durata acestei activităţi. În cazul activităţilor cu durată limitată în timp, comisiile aferente pot fi dizolvate.

  Numărul membrilor comisiilor este determinat de specificul activităţii respective.

   Art.16. Consiliul teritorial

   Coordonează activitatea grupării în perioada dintre adunările generale ale Filialelor teritoriale.

   Este constituit din cîte doi reprezentanţi ai Comisiilor teritoriale pe probleme şi membrii cu atribuţii permanente ai Filialei teritoriale.

   Art.17. Purtători de cuvînt

   Purtătorii de cuvînt sînt desemnaţi conf. art.12, în baza unui mandat de competenţă pe probleme şi/sau pe durată determinată de timp.

   În calitate de purtător de cuvînt , ei au competenţe numai în limitele mandatului, fiind interzisă exprimarea punctelor de vedere personale, chiar dacă se face această precizare în momentul exprimării lor.

   Art.18. Membrii coordonatori cu atribuţii permanente

   Fac parte din Consiliul Directorial şi asigură coordonarea activităţii membrilor cu atribuţii permanEnte definiţi conf. art.11.

   Art.19. Comisiile naţionale pe probleme

Coordonează activitatea Comisiilor teritoriale.

   Prevederile art.12 se aplică şi pentru Comisiile naţionale.

Art.20. Consiliul Directorial

   Coordonează întreaga activitate a "Alternativei '90". Este format din cîte doi reprezentanţi ai Comisiilor naţionale pe probleme şi Membrii coordonatori cu atribuţii permanente.

Art. 21. Directorul - delegat

   Este delegat de membrii Consiliului Directorial prin mandat de competenţă pe durată determinată de timp.

 

CAPITOLUL  IV - STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

Art.22. Validarea activităţii şi a componenţei structurilor organizatorice teritoriale (conf. art.10) se face de Adunarea Generală a membrilor Filialei teritoriale.

   Adunarea Generală se întruneşte anual, sau în mod extraordinar la cererea Consiliului teritorial.

   Art.23. Consiliile teritoriale vor desemna reprezentanţi proporţional cu numărul membrilor Filialei, pentru reprezentarea la lucrările Consiliului Naţional.

   Art.24. Validarea activităţii şi a componenţei structurilor organizatorice naţionale(conf. art.11) se face de Consiliul Naţional.

   Consiliul Naţional se constituie din delegaţi ai Filialelor teritoriale, prin reprezentare proporţională cu numărul membrilor, şi membrii cu atribuţii de coordonare permanentă şi ai Consiliului Directorial.

   Consiliul Naţional se întruneşte anual, de regulă după întrunirea Adunărilor Generale ale Filialelor teritoriale sau în mod extraordinar la cererea Consiliului Directorial.

   Art.25. Organul suprem de decizie al mişcării este constituit de Congresul "Alternativei '90".

   La lucrările Congresului participă delegaţi ai Filialelor teritoriale prin reprezentare proporţională. Membrii cu atribuţii permanente teritoriale şi naţionale, membrii Comisiilor Naţionale pe probleme şi ai Consiliului Directorial.

 

CAPITOLUL V - DREPTURILE MEMBRILOR MIŞCĂRII "ALTERNATIVA '90"

 

    Art. 26. Membrii simpatizanţi au următoarele drepturi:

      a. Să participe, în principiu, la toate acţiunile şi manifestările  organizate de Comisiile pe probleme.

      b. Să-şi exprime punctul de vedere în cadrul dialogurilor organizate.

      c. Membrii simpatizanţi nu au drept de vot la adoptarea hotărîrilor.

    Art.27. Membrii "Alternativei '90" au următoarele drepturi:

      a. Drepturile prevăzute la art.26 pct. a şi b.

      b. Dreptul de vot la adoptarea hotărîrilor.

      c. Dreptul de a fi aleşi în structurile organizatorice.

      d. Drepturile de a beneficia de avantajele şi protecţia oferite de "Alternativa '90".

 e. Dreptul ca, în condiţii de excepţie, să ceară suspendarea dreptului de a participa la dialog , a membrilor simpatizanţi, sau interzicerea accesului acestora în anumite situaţii.

 

CAPITOLUL VI  - OBLIGAŢIILE MEMBRILOR MIŞCĂRII "ALTERNATIVA '90"

 

   Art.28. Membrii simpatizanţi au următoarele obligaţii:

 a. Să respecte disciplina stabilită prin regulamentele de funcţionare a structurilor organizatorice şi a manifestărilor "Alternativei '90".

      b. Să se supună prevederilor art.23, pct.c.

      c. Să  militeze în spiritul STATUTULUI şi PLATFORMEI PROGRAM.

   Art.29. Membrii  "Alternativei '90", au următoarele obligaţii:

      a. Obligaţiile prevăzute la art. 28, pct. a şi c.

 b. Să ducă la îndeplinire în mod corespunzător atribuţiile şi responsabilităţile pe care şi le-au asumat sau cu care au fost investiţi.

      c. Să achite la termen obligaţiile materiale care le revin.

 

CAPITOLUL  VII  - FONDURILE MATERIALE

 

   Art. 30. Patrimoniul "Alternativei '90" se constituie din cotizaţiile membrilor, subvenţii, donaţii, precum şi din alte venituri rezultate din activităţile şi manifestările organizate.

 

CAPITOLUL  VIII - DISPOZIŢII FINALE

 

   Art. 31. Toţi membrii "Alternativei '90", sînt egali în drepturi, indiferent  de activitatea desfăşurată, a atribuţiilor asumate sau a oricăror altor criterii. Competenţele de decizie sau de acţiune, dreptul de reprezentare, etc. necesare în desfăşurarea  activităţii interne, cît şi în relaţiile în afara mişcării, se stabilesc prin delegare,  conf. art. 17.

   Art. 32. În virtutea  art. precedent, toate listele şi  evidenţele membrilor, a comisiilor, etc. se vor întocmi respectînd ordinea alfabetică.

Eventualele precizări privitoare la calitatea de membru cu atribuţii permanente, sau  membru al unei comisii, etc. se vor face în dreptul numelui din lista respectivă.

 

CAPITOLUL  IX  - DISPOZIŢII TRANZITORII

 

   Art. 33. Toate prevederile prezentului Statut vor fi supuse dialogului  deschis tuturor membrilor "Alternativei '90", definitivarea lui făcîndu-se pe baza opţiunilor rezultate.

   Art.34. Validarea statutului va fi făcută prin vot general, direct, tip referendum.

   Art.35. Pînă la validarea structurilor organizatorice statutare, s-a constituit un comitet de iniţiativă pentru  întocmirea documentelor necesare legalizării (colectarea adeziunilor, statut, platformă program, etc.) ţi iniţierea comisiilor pe probleme pentru activitatea de perspectivă imediată.

   Art. 36. Poate obţine statut de membru al comitetului de iniţiativă oricine îşi asumă responsabilitatea rezolvării unor probleme de pe agenda de lucru a comitetului.

 

COMITETUL  DE  INIŢIATIVĂ  AL  "ALTERNATIVEI  '90"