22 decembrie 1989

A VENIIIIT!

 

26 decembrie 1989

[Ciorne ale intervenţiei la TVR]

30 decembrie 1989

[Ciornă - apel pentru constituirea unui partid al culturii]

 

1. Se dă posibilitatea oamenilor şi iubitorilor de cultură, celor care văd spiritualitate ca un scop al umanităţii, să-şi unifice eforturile; se evită dispersarea lor ( în lipsa unui for care să-i reprezinte),  în diverse grupări politice.

2. Se apără mai eficace,  la nivelul puterii de stat, interesele iubitorilor de cultură.

3. Se apără interesele concrete ale intelectualităţii ( învăţămînt, cercetare, artă, etc.).

4. Se creează cadrul legal, care să stea la baza unui mare front unificator al eforturilor culturale româneşti.

5. Se va putea urmări o politică consecventă de democratizare a culturii, de lărgire a grupului celor care o consumă, o înţeleg şi o iubesc ( muncitori, ţărani, etc). Se va putea urmări instalarea dimensiunii spirituale, a bucuriei elevării în cît mai multe suflete omeneşti.

6. Propunîndu-şi ca scop promovarea valorilor spirituale, etice, estetice, cognitive - acest partid va avea o legitimitate ieşită din comun - el va lupta pentru victoria unei idei de interes fundamental pentru specia umană. Prin aceasta se va putea desprinde, la timpul potrivit, din angrenajul politic, devenind din partid, mişcare generală de emancipare. Pentru moment însă, este extrem de necesară ieşirea în arena politică ( neiubită de oamenii de cultură), pentru a nu lăsa societatea românească călăuzită de forţe nepolarizate spre valorile spirituale.

7. De exemplu, se impune o echilibrare a tendinţei pragmatice, strict totalitariste a societăţii, care ne poate împinge către un univers spiritual debilitat,  redus la reprezentaţii artistice de divertisment. Pentru includerea culturii în structura, ritualul, codul şi scopul societăţii noastre, este nevoie de acţiune unificată într-un partid!

8. Pături vizate:

- intelectualitatea : cadre didactice, medici, cercetători, ingineri, artişti, etc.

- iubitorii de cultură care văd rafinarea spirituală ca un scop al societăţii, indiferent de ocupaţia lor.

- cei care ar dori ca mase cît mai largi de români să cunoască bucuria elevării spirituale.

9. Spiritul în societate corespunde sistemului nervos în om. Partidul culturii trebuie să reprezinte dimensiunea gîndirii, a inteligenţei în cadrul mecanismului societăţii noastre.

10. Un exemplu: noi, inginerii, am permis prin atitudinea "rezervată", (limitîndu-ne la stricta specialitate), izolarea luptătorilor pentru spirit. Dacă nu introducem în profesia noastră dimensiunea filozofică, etică, estetică, vom compromite şansa intelectualităţii rafinate,  de a dialoga fertil cu masele largi. Trebuie să fim puntea de legătură, cureaua de transmisie.

11. Deschiderea frontului general al căutării binelui, adevărului şi frumosului. Să nu lăsăm să ne scape şansa unităţii chiar dacă vom lupta sub steaguri divers colorate: ştiinţă, artă, religie, etc. Ceea ce ne uneşte este pofta (setea) de sens.

12. Societatea are nevoie nu numai de metabolism sănătos şi fiziologie echilibrată ci şi de sens, de semnificare. Să luptăm pentru generalizarea căutării sensului.

13. Dreptul la esenţial. Specia umană duce o luptă pentru a-şi defini şi înălţa condiţia. Să ni se dea dreptul, celor conştienţi de acest lucru, să închegăm o acţiune generalizată.

14. Să dăm revoluţiei noastre un stindard pozitiv, un scop, depăşind epoca scopurilor negative ("să nu se mai..."). Să-i oferim un standard de maximă nobleţe.

15. Să rezistăm împreună atacurilor mediocrităţii agresive, care ar putea continua, mai puţin violent, tendinţa de menţinere a întunericului.

16. (PP. Negulescu) Singura cale spre democraţie reală este evoluţia fiinţei umane. Numai cu oameni frumoşi se vor putea concepe structuri sociale sănătoase. Politica noastră,  să fie pentru acest atac, dinăuntrul fiinţei, către societatea exterioară.

17. Spiritul a suferit în România cel mai grav atac. S-a dovedit că inteligenţa, sănătatea gîndirii, este un duşman al dictaturii. Sîntem deci obligaţi să luptăm pentru întărirea acestui punct fundamental de rezistenţă a fiinţei umane.

18. Există (şi nu întîmplător) grave neînţelegeri între masele largi şi intelectualii de calitate. Trebuie să construim poduri de legătură. Trebuie să confecţionăm "trepte de explicaţie", să facem contactul şi înţelegerea posibilă, să declanşăm revoluţia care să elibereze prizonierii dinăuntrul sufletului fiecăruia: să organizăm cura de dezintoxicare, de prostie, laşitate, răutate, individualism, mărginire.

19. Pentru ca haosul cultural să devină cosmos. Pentru constituirea unui "ghid general al cunoaşterii umane", oferit tuturor, redactat într-o manieră comestibilă!

20. Interdisciplinaritate

[..]

 

2 ianuarie 1990

[ Ciorna intervenţiei către  ziarul Ceahlău]

Argumente pentru constituirea unui partid al culturii

( 5 puncte)

 

1. O societate umană evoluată are o structură de piramidă completă: la bază - asigurarea existenţei, apoi îmbunătăţirea ei, apoi înfrumuseţarea şi în vîrf, semnificarea.

 Nu putem accepta o societate fără vîrf, fără vis, fără idealuri. Respectînd importanţa asigurării şi îmbunătăţirii existenţei individuale şi sociale, vedem în acestea mijloace şi nu scopuri ale ei.

 Dorim ca piramida societăţii noastre să fie armonios dimensionată şi orientată către idealuri spirituale!

2. Ieşim din capcana unei societăţi structurată extrem de cristalin, avînd în centru răul şi teroarea. O posibilă (firească) reacţie a societăţii româneşti, va fi de eliberare din chinga structurilor şi o tendinţă spre existenţă amorfă, necristalizată, nepolarizată! Dar organismele amorfe,  sînt mai aproape de primate decît de sistemele emancipate, a căror succes se datorează în mare măsură organizării ierarhizate, sistemice - complexe.

 Aşadar, credem că instalarea liberului arbitru total, depolarizarea completă a societăţii este o devoluţie, bine exprimată de criza de valori prin care trece societatea capitalistă apuseană!

 Este nevoie deci de polarizare, sunetele individuale trebuie înmănunchiate într-un concert! Din păcate, istoria a consemnat, ori de cîte ori s-a format un miez al societăţii, că în el s-au strecurat,  cu abilitate, forţele eficace ale întunericului. O singură soluţie se poate întrevedea la această mare şi istorică dilemă: societate amorfă, nepolarizată, versus societate condensată în jurul răului: polarizarea întru bine. E timpul ca cei purtaţi de dragostea pentru frumosul omenesc, să se unească şi să cucerească centrul puterii. Sau Măcar să nu se lase marginalizat faţă de el!

3. Uluitoarea rezistenţă a iubirii pentru adevăr în faţa atacurilor eficace ale vulgarităţii, ne dă speranţa, dreptul şi obligaţia, de a constitui un front al celor atraşi de tentaţia înţelegerii universului.

4. Chiar dacă multe mituri culturale s-au dovedit relative, dragostea şi tensiunea care le-a dat naştere îşi conservă prospeţimea şi importanţa. Fără a mai profesa o "credinţă" a ideilor, încorsetînd tensiunea căutării, sîntem de părere că setea de a afla, în sine, reprezintă o valoare fundamentală umană şi este poarta către echilibru între luciditate şi emoţie, de care avem atîta nevoie. Miracolul nevoii de înţelegere, dimensiunea spirituală, inteligenţa în luptă cu MARELE NECUNOSCUT - iată punctul de sprijin dinamic.

5. Mulţi dintre gînditorii moderni resimt efectul dezastruos al conştientizării relativităţii generalizate în lumea ideilor. Ei se întorc către atitudinea religioasă, căreia îi recunosc o mare calitate. De a reprezenta o emanaţie a dimensiunii spirituale, un refuz al omul de a locui într-un univers depolarizat, haotic. Se face însă o banală confuzie: admirîndu-se tendinţa spirituală cuprinsă în fenomenul religios, nu se observă că se substituie tendinţa în sine cu reprezentarea ei prin religie! Ori, departe de a onora dragostea pentru adevăr şi semnificaţie, religia clasică trădează această tendinţă declarînd închis procesul căutării! Noi credem că trebuie făcut tocmai pe dos, că trebuie întreţinută arderea, tensiunea spiritului uman în căutare de adevăr, de cunoaştere, de semnificaţie.

 

 5 ianuarie

Sumar revista "Atmosfere"

 Care e rostul acestei foi? Sperăm să se poată deduce din lectura ei. Pentru început, cîteva consideraţii generale:

 

1. Unul dintre cele mai puternice mijloace de dominare ale fostului regim a fost degradarea cetăţenilor prin mecanismul:

- Se creează o stare cronică de lipsă (hrană, medicamente, etc. ) ;

- Se trece puterea de cumpărare a unui salariat normal (cinstit) sub nivelul existenţei decente, la limita supravieţuirii;

- Se încurajează o clasă parazitară ("conducători", "paznici", "vînzători") în constituirea unei reţele mafiote de deservire;

- Departe de a fi împiedicaţi în acţiunile lor de bursă neagră, făcută cu marfa statului, ei sînt încurajaţi şi încorporaţi celorlalte eşaloane ale structurii de fier.

- Se pune la punct o reţea extrem de stufoasă, birocratică, a cărui rol fundamental este demoralizarea populaţiei; cetăţeanul de rînd nu-şi poate rezolva nici cea mai mică problemă decît atacînd structura birocratică la poarta ei mafiotă!

- În final se ajunge la următoarea situaţie: omul corect, care vrea să trăiască conform unor principii morale, ferme, nu se poate descurca! Acum apare cel mai mare truc, o idee genială care din păcate şi-a dovedit eficacitatea: se lasă individului încolţit o singură poartă de ieşire, cea spre necinste!

- Extenuat de încercările de a trăi cinstit (cozi infernale, terminate fără succes, aşteptări nedefinite a unor diverse aprobări), omul "normal" (lipsit şi de sprijinul unei culturi de calitate, mişcare bine gîndită de regim) cedează, într-o formă mai mult sau mai puţin dureroasă: el cumpără "pe la spate", dă mită, îşi apără scăunelul făcînd tot ce i se cere şi un pic în plus, loveşte în semenul său şi - la capătul scării - trece de partea puterii,  devine soldat al ei, ceea ce desigur îi rezolvă multe probleme.

 

 2. Acest mecanism simplu şi eficace ne-a lăsat astăzi o enormă moştenire: vinovăţia generală. Ne uităm unii la alţii şi ne întrebăm: "ăsta cum s-o fi descurcat"? Vinovăţia noastră se întinde pe toată scara, de la pasivitate la agresivitate şi cred că ar trebui să începem prin:

- A privi în faţă situaţia reală, analizînd...ştiinţific, poziţia la care am ajuns fiecare;

- A stabili o ierarhie a vinovăţiei şi a trage undeva o linie fundamentală între cei care s-au apărat şi cei care au atacat sau altfel spus, între cei care au cedat puterii şi cei care s-au contopit cu ea, care au iubit-o, cărora ea le-a convenit de minune.

- La capătul unui astfel de proces, nu e posibilă răzbunarea, căci prea puţini sînt atît de curaţi încît să-şi asume poziţie de judecători ( ei reprezintă probabil o minoritate). Datorăm însă această ruşine foştilor conducători care trebuie pedepsiţi, căci altfel s-ar ajunge în situaţia "hazoasă" de a condamna pe cel care fură o sută de lei şi a nu reacţiona în faţa furtului cinstei şi demnităţii fiinţei româneşti!

 

3. Cîteva exemple... cu mine!

- Nu am reuşit în aceşti ani să asigur existenţa familiei mele decît făcînd preparaţii, adevărata mea sursă de venit, salariul primit pentru operaţiile delicate şi grele pe care le-am făcut pentru întreprinderea mea, rămînînd "stabil", la un nivel ridicol, care nu-mi permitea nici măcar să-mi refac energia pierdută în eforturile "nebuneşti" (cum au zis mulţi), pe care am consumat-o la servici, care vizau emanciparea tehnică;

- Preocupat de chestiuni profesionale ( electronică, informatică, pedagogie industrială, publicistică tehnică, restructurarea învăţămîntului liceal şi universitar, etc), silit să mă mişc în spaţiul temporal foarte îngust lăsat de serviciu/facultatea de matematică ff (terminată în 1989/preparaţii - îmi era absolut imposibil să mă ocup cu "procuratul", cu "rezolvatul" problemelor cotidiene. Nu am nici-o gaură în cartela de carne din aceşti ani. Susţin că nici-un om activ, ocupat, nu a avut dreptul la o astfel de gaură! A trebuit să mă specializez în cumpărarea anuală a unor porci de la tîrg, pentru a nu crăpa de foame cu banii în buzunar! Dar cei care nu au avut posibilitatea completării salariilor, adevăratele victime, nu au dreptul acum să fie furioşi?!

- Relaţiile mele cu autorităţile din Piatra Neamţ au fost edificatoare. Atunci cînd, după norocoase eforturi, am reuşit să obţin dreptul ca compartimentul tehnic şi de pregătire a cadrelor întreprinderii Electronica Bucureşti să funcţioneze la Piatra Neamţ, m-am îndreptat către "autorităţi",  rugîndu-ne să ne ajute în obţinerea unui spaţiu (eram şase ingineri tineri şi cu poftă de competiţie tehnică naţională). Dialogul cu Tovarăşii Dospinescu şi Negrea a fost uluitor. Primul mi-a explicat în scîrbă că îl sîcîim inutil şi nu avem loc în judeţul Neamţ. Al doilea m-a ameninţat pur şi simplu cu represalii.. dacă nu mă liniştesc. Într-o altă împrejurare am făcut apel tovarăşului Săceanu să ne dea sprijinul pentru apariţia unei reviste de televiziune. Îl informez pe această cale că scepticismul pe care l-a manifestat a primit din partea noastră o lovitură neelegantă: am scos revista fără nici-o aprobare pe o imprimantă SCAMP cu un calculator. De altfel foaia pe care o aveţi în mînă e rezultatul acestei experienţe, fiind editată în aceleaşi condiţii.

- O poveste cu tîlc amar: acum doi- trei ani, am rugat vînzatoarele de la magazinul Romarta să mă ajute să cumpăr un cojoc. După un timp am fost chemat în magazin şi introdus în magazie!!! Acolo viermuiau figurile "protipendadei", probînd cojoace. Ies afară, mă uit la raft.. nimic! Mă decid să aştept, dar desigur aştept degeaba! " -Ce dracu faceţi ", sînt întrebat. - "Haideţi înăuntru că se termină"! Nu, răspund, ameţit de furie, vreau să-l cumpăr de la raft, vreau să-l cumpăr, nu să-l fur. Enervare generală, privirile pline de ură mă alungă, colegii de serviciu rîd de prostia mea. Epilog... era frig...; După cîteva luni am aranjat cu cineva de la depozit, care m-a chemat la timp. În depozit lume mai bună ca în magazin. Am luat un cojoc...!

- 4 decembrie 1989. Intru în sinistrul magazin Unic (bine zis!) şi vreau să cumpăr nişte salam. Aveţi cota limitată la un kilogram, mi se spune. Explic că eu mănînc mai mult într-o lună...Cer condica. Privire mirată ( o fi nebun...). "Ce vreţi să scrieţi?". "Că aceste cote nu îmi ajung!". Mirarea din privire creşte : "Treaba dvs., mergeţi la şefa!". Am pierdut o oră în căutarea condicii şi pînă la urmă m-am lăsat păgubaş. Astăzi am însă de pus o întrebare: de ce nu au crezut de cuviinţă salariaţii din comerţ, la toate nivelele, să-şi facă datoria cetăţenească şi de servici şi să semnaleze forurilor superioare, grava situaţie a populaţiei oraşului, pretinzînd soluţii?! Să ne arate azi cererile lor în acest sens!. Valabil şi pentru alte sectoare care mergeau sub-prost, mai ales cele de deservire a populaţiei: demonstraţi-ne că aţi fost alături de noi, că ne-aţi apărat interesele domnilor tovarăşi de la ICRA, OCL, ITA, IJGCL, Gaze, etc! Că uite, noi am avut impresia că v-aţi mulţumit la a vă lua salariile, singurele întregi, ba chiar şi cu prime, care vă mulţumeau pentru consecvenţa cu care aţi asigurat jăcmănirea noastră!

- În activitatea mea... ilegală de preparator, am ajuns la concluzii dureroase privind evoluţia intelectuală a elevilor noştri! Nu e aici locul să valorific trista experienţă în această direcţie ( o voi face sper la un alt nivel) dar ţin totuşi să semnalez părinţilor că au fost părtaşi la o enormă şi păgubitoare farsă şcolară, cu rol bine definit în politica de dereglare mintală a vechiului regim. Încercaţi stimaţi părinţi să învingeţi inerţia şi să nu mai împingeţi copiii pe aceleaşi canale pe care le-aţi considerat "sănătoase" în trecut. Începe un alt timp. Sufletul curat, frumuseţea, adevărul, trebuie să înflorească!

Desigur nu toţi tinerii au meritul de a fi învins dictatura şi nu toţi sînt polarizaţi întru bine. Dar nu uitaţi celelalte două mari atuuri ale lor: sînt singurii necompromişi; sînt constructorii şi beneficiarii societăţii de mîine!

 Nu ascundeţi în spatele nevoii de supraveghere a tinerilor tendinţe despotice, atomi de dictatură părintească. Aveţi prea puţine motive reale să vă lăudaţi cu exemplul vostru pentru a pune noul val în poziţie de supunere necondiţionată faţă de experienţa de viaţă. O astfel de racordare forţată la "înţelepciunea matură" poate fi un subtil şi extrem de eficace mecanism de frînare a înălţării fiinţei româneşti la nivelul moral, spiritual, intelectual, pe care l-ar putea atinge - folosind fluxul energetic al tinereţii, ajutat să se împlinească întru frumos de maturitatea înţeleaptă!

 Depun mărturie că mulţi dintre tinerii pe care i-am întîlnit au fost învăţaţi de părinţii lor... să se angreneze docil la sistemul monstruos, avînd ca ideal obţinerea unei poziţii avantajoase, de maximă comoditate şi profit! Excepţiile au fost pentru mine un sprijin sufletesc şi dovada rezistenţei româneşti la asediul întunericului.

 Atenţie: refacerea sufletească a compromisei societăţi româneşti poate fi un proces dificil! Este mult mai clară şansa pe care o oferă generaţia copiilor noştri! Educaţia,  şcoala, sînt chemate la luptă. Linia frontului trece prin sala de clasă. Rezultatul, care se va vedea peste 20 de ani, va depinde de calitatea acestui efort. Chem pe această cale toate cadrele didactice să-şi plătească poliţele faţă de spirit şi cultură şi să intre într-un război necruţător pentru recucerirea dimensiunii spirituale ale fiinţei umane româneşti!

 

4. Dosare posibile:

- Căprioara de la gară, simbol al oraşului, tandreţe de bun-venit într-o zonă a tandreţii, unde e? Pune-ţi-o înapoi şi explicaţi-ne cum de v-aţi permis crima?

- Enormele sume încasate pentru "încălzirea" noastră, certifică un consum de gaz pe care-l ştim cu toţii ca ireal. Unde e restul de gaz,  sau unde sînt banii?!

- Cum au fost folosite de edilii pietreni sumele uriaşe care ne-au fost estorcate? Cum a fost posibil ca în ultimii ani judeţul nostru să evolueze atît de puţin edilitar?

- Cum se justifică pocirea arhitecturală a unui oraş cu incontestabile posibilităţi de centru turistic?

- Unde este Maria Gheorghe? Ar fi un act de dreptate să fie judecată în judeţul nostru.

 - Pînă unde au mers posesorii de scaune cu preţul plătit pentru ele? Cum justifică excesul de zel? Cum justifică faptul de a nu fi semnalat în scris forurilor superioare situaţia reală, cerînd soluţii? Dreptatea elementară cere ca cei ce ne-au vîndut pentru scaunul lor, să-l piardă!

- Manifestările pentru "Cîntarea României" au avut în judeţul nostru o "strălucire" aparte. A se căuta zeloşii! Atîta energie ar putea fi folosită în alte direcţii...

- Cum s-a scufundat Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ de pe poziţia de avangardă pe care o ocupa odinioară?

- Ar trebui publicată lista informatorilor securităţii. Nu îi paşte nici-un pericol dar nu e corect să strîngem în continuare mîna cu pînditorii noştri din necunoştinţă de cauză!

- Cînd vor demara anchetele penale pentru escrocheriile care s-au făcut în acest judeţ pe problema apartamentelor, alimentaţiei, comerţului în general? Se aşteaptă acoperirea urmelor sau convertirea hoţilor într-un ordin călugăresc profesînd puritatea?

etc.

 

 Această publicaţie este o invitaţie. O invitaţie la dialog. Dorim să spargem buba tăcerii vinovate, în mod civilizat, ca să poată drena puroiul şi să putem trece la adevărata convalescenţă!

 Vrem să contribuim activ la normalizarea situaţiei, eliminînd politica de struţ a aşteptării...Considerăm că e timpul acum, ca cei mai puţin compromişi să-şi arunce peste bord greşelile şi complexele, recunoscîndu-le şi pornind pe un drum nou. Credem că e periculoasă tendinţa ca să se facă un corp comun al...

[..]

12  ianuarie 1990

[Ciornă a apelului  redactat la începutul lui ianuarie 1990]

Sugestii privind o posibilă platformă a unui partid al culturii

A. Cadru istoric

 În întreaga evoluţie a umanităţii, dimensiunea spirituală a avut o poziţie aparte, aflîndu-se în sîmburele evoluţiei speciei, dîndu-i acesteia şansa dezvoltării şi emancipării. Poziţia celor care au contribuit în primul rînd la acest miracol a fost ingrată. Creatorii, o minoritate neconstituită în clasă socială, au fost manipulaţi cu uşurinţă de forţele eficace ale mediocrităţii, care le-au utilizat polenul, fără a le recunoaşte niciodată primordialitatea.

 Pe parcursul istoriei, numărul iubitorilor de cunoaştere a crescut; ei s-au asociat mai mult sau mai puţin organizat, începînd să capete conştiinţa specificităţii lor. Au reuşit, printre altele, să creeze şi să lărgească, categoria consumatorilor de cultură, ceea ce le-a asigurat o anumită independenţă, o poziţie, un venit. Deloc scutită de nevoia biologică de supravieţuire sau de omeneasca tentaţie de îmbunătăţire a existenţei (ba chiar operînd deseori în numele ei), categoria oamenilor de cultură a putut da impresia că,  asemenea tuturor celorlalte clase, îşi apără interesul, asigurîndu-şi vînzarea propriului produs!

 Această concepţie asupra culturii ca meserie, a fost întărită şi de exemplul unui mare număr de "funcţionari culturali" - oameni care-şi profesau meseria cu mai multă sau mai puţină plăcere. Se poate vorbi la un moment dat, de apariţia unei "pături intelectuale" - expresie care pune cultura sub semnul socialului.

 Există însă un alt sens al cuvîntului "cultură", o altă dimensiune a lui şi despre acesta va fi vorba în tot ce urmează: dragostea de cunoaştere, curiozitatea primară, setea de adevăr care tulbură,  tensionează, farmecă, revoltă şi nedumereşte fiinţa umană. Setea de a afla, în sine (dincolo de rezultatele parţiale, relative, ale procesului căutării), reprezintă o piatră unghiulară, un nod fundamental, un mister, o chemare, o datorie, un sens de polarizare a existenţei noastre.

 Cred,  ca atîţia alţii, că din însăşi această sete, din chiar această încordare, trebuie să plămădim inima piramidei individului şi societăţii. Căutarea în continuare a sensului existenţei, poate fi considerată un sens de parcurs, un scop rezonabil pentru acţiunea noastră. Cred că a sosit timpul ca structura socială să conştientizeze importanţa sistemului său nervos, să acorde inteligenţei dreptul la o poziţie centrală în cadrul angrenajului politic.

 

B. Particularităţi româneşti

...

 

C. Obiectivele partidului

- punerea inteligenţei în meritata poziţie centrală în societate;

- apărarea intereselor apărătorilor culturii;

- crearea cadrului socio-politic pentru o acţiune generalizată de ofensivă a emancipării spirituale;

- unirea forţelor cu această tendinţă;

- echilibrarea tendinţelor pragmatice ale societăţii, desconsiderîndu-ne valorile spirituale.

- înzestrarea societăţii româneşti cu un scop, cu un sens, care să răspundă năzuinţei umane de existenţă în cîmpul polarizator al unei semnificaţii.

- armonizarea între eşaloanele diverse ale căutării, unificate într-o structură colaborativă care să redea acţiunii umane unitatea pierdută prin "specializare".

- ofensivă generală de maximă intensitate în lupta de înţelegere a universului, omului şi raportului dintre ei.

- formarea unui sistem de organizare care să scoată societatea din starea amorfă, browniană, fără însă a o mai tîrî în capcana unui totalitarism. Apărarea de depolarizare anarhică, sau cristalizare dictatorială, prin construirea unei ierarhii de valoare necoercitivă.

- crearea şanselor reale pentru o societate sănătoasă viitoare,  prin educare de calitate, eliberînd mai întîi fiinţa umană, pregătind dreptatea socială a viitorului prin atacul dinăuntrul fiinţei!

- modificarea poziţiei şi scopurilor şcolii, considerată scop al societăţii (asigurarea dreptului fiecăruia de a se putea racorda la tensiunea spirituală a fiinţei evoluate) şi mijloc fundamental de înnoire a ei, prin pregătirea unei generaţii care să poată construi viitorul.

- schimbarea semnificaţiei actuale a politicii, transformarea ei din tactica unei clase în luptă cu altele, în încercare generalizată de armonizare socială.

- atacul centrului puterii de către forţele polarizate către valori spirituale.

- apărarea iubitorilor de cultură de şantajul producătorilor de bunuri imediate, preţuirea bunurilor culturale a căror valoare e mai greu de intuit şi estimat.

- combaterea tendinţelor de profesionalism cultural, a reducerii iubirii pentru adevăr la un ritual, o sursă de venit sau o pîrghie de afirmare.

- combaterea lenei de gîndire şi a laşităţii de a renunţa la tensiunea căutării, exprimate în tendinţa de a reduce spiritul la ritualul religios, sau la emoţia religioasă.

- constituirea unui "ghid general" al încercării umane de cunoaştere, în care,  specialişti formaţi în extragerea polenului din fiecare domeniu particular de cercetare, vor compune o simfonie comestibilă.

- elaborarea unor tactici eficace pentru a uşura emanciparea spirituală a românilor la toate nivelele.

- introducerea principiului competenţei şi a probităţii morale ca criterii unice de selectare a coordonatorilor activităţii.

- apărarea tendinţei de socializare a economiei româneşti de cele două mari pericole: modelul "comunist" care a compromis din păcate ideile pe care le-a folosit pentru a-şi acoperi crimele şi cel "capitalist",  în care lupta pentru existenţă, selecţia crudă a pieţei, devine mod de convieţuire a speciei umane! Conservarea unor structuri socializate, întărind idea de prietenie şi colaborare cu amendamentul criteriului calităţii, eficienţei şi corectitudinii.

- analiza minuţioasă, complexă a mecanismului economic. Stabilirea unei eventuale linii de vieţuire decentă (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, bunuri de consum, etc.) şi evitarea angajării necondiţionate în competiţia tehnică de vîrf, care ne poate conduce la: vasalitate, catastrofă economică, diversiune extrem de periculoasă a energiilor şi posibilităţilor româneşti. Să nu acceptăm tirania nici unui mit, nici a tehnicii, fără o analiză lucidă într-o lumină neiertătoare; inteligenţa să-şi facă datoria.

- să ajutăm pe cei care ne asigură existenţa (ţărani, muncitori, etc.) să se împlinească spiritual, văzînd o obligaţie a societăţii în a le răspunde, nu numai cu bani sau distracţii, dar şi cu asigurarea reală a dreptului la cultură!

- să încorporăm în meserii nelegate tradiţional de tensiunile generale spirituale (inginerie, cercetare), fibre de emoţie estetică, cognitivă, morală - cuprinse în ritualul profesiei respective.

- pe scurt, să oferim oamenilor, un echilibru spiritual, un sens, iar universului să-i creştem şansa de a se înţelege prin intermediul specie noastre, ocazie cu care să justificăm cumva, prezenţa ei devastatoare!

- să nu stricăm echilibru ecologic, orbiţi de prejudecata drepturilor nelimitate ale umanităţii.

- să scoatem oamenii de cultură din criza de identitate politică cu care sînt confruntaţi; să contrabalansăm tendinţa lor de neparticipare, motivată de decenţă, dar extrem de păgubitoare pentru evoluţia societăţii omeneşti.

- să evităm răspîndirea iubitorilor de spirit în cadrul unor partide,  eroare pe care istoria ţării a mai cunoscut-o,  împreună cu efectele ei păgubitoare.

- să se profite de structurile existente în învăţămînt, medicină, artă, arhitectură, drept, pentru a da legitimitate unui astfel de partid ( care va lupta pentru o idee esenţială dezvoltării societăţii), creîndu-se un partid viabil, puternic, bine reprezentat geografic şi social, care să-şi aducă contribuţia la formarea unei vieţi politice sănătoase.

[..]

 

[Ciornă – apel către iubitorii spiritului]