Partidul Renasterii Spirituale

-platforma rezumat -

 

1. Inlocuirea întregului aparat de conducere, care a dus societatea româneasca în prapastia din care trebuie să se salveze azi, cu unul complet nou, format din specialişti cu înaltă calificare profesională şi cu calităţi intelec­tuale şi morale în afara oricărei discuţii.

2. Promovarea tineretului în fruntea operaţiei de dezafectare a ţării de structurile vechiului regim şi de instalare a unei organizări profund noi, pe principii moderne, ştiinţifice şi morale.

3.   Refacerea economiei naţionale pe baza unor programe echilibrate şi elaborate în urma unor analize aprofundate şi competente şi a consultării puncte­lor de vedere ale tuturor păturilor sociale.

4. Realizarea unei alianţe trainice şi operative între intelectualitate şi celelalte pături angrenate în procesul de reconstrucţie; această cooperare strict necesară va permite specialiştilor să-şi regăsească locul firesc în  cadrul societăţii, sprijinind împlinirea năzuinţelor poporului cu ajutorul sfaturilor lor competente.

5. Dintre mecanismele pe care le avem în vedere:

-asigurarea unei democraţii generalizate, de care să se poata bucura fiecare cetăţean nu numai în afară, ci mai ales la locul lui de muncă, prin instituirea principiului dublei conduceri a fiecărei instituţii: forul sindical şi consiliul tehnic, care să poată lua decizii numai în acord;

-dacă în urma unei analize serioase a perspectivelor unei întreprinderi, se constată posibilitatea unei evoluţii rentabile, salariaţii pot deveni proprietari reali ai ei, fiind ajutaţi de stat în acest sens, în primul rînd prin renunţarea la pretenţia că aceştia să cumpere întreprinderea (nu au cum şi nici de la cine );

-libera iniţiativă trebuie corelată cu o anumită organizare sistemică, coor­donată, a economiei naţionale, profitindu-se de posibilităţile de sincronizare oferite de tehnica modernă de calcul; calculatoarele pot înlocui birocraţia, aducînd şi marele avantaj al micşorării posibilităţilor de corupţie;

-asigurarea unor condiţii eficace de perfecţionare a pregătirii lucrătorilor pe toată perioada activă a vieţii; în acelaşi timp, instituirea obligativităţii examinării periodice a capacităţii profesionale reale, evitindu-se "scleroza cu întepenire pe post ", cu efecte extrem de grave pentru funcţionarea sănătoasă a întregului mecanism economic;

- remunerarea salariaţilor în funcţie de calitatea şi cantitatea prestaţiei; respingerea fermă a oricărui "colectivism" care să permită leneşilor şi incompetenţilor să-şi ascundă impotenţele în spatele rezultatelor colegilor lor de echipă!

-adaugarea unei dimensiuni spirituale, umane, oricărei activităţi productive, care să raspundă dorinţelor afective ale lucrătorului, evitînd incarcerarea sa în universul înstrăinant al mecanismului productiv, în numele unui pragmatism dezumanizant.

6. Preluarea modelelor economice care si-au dovedit eficacitatea în cadrul altor societăţi va fi făcută cu discernamant selectiv, analizîndu-se contextul în care au dat rezultate, posibilitatea adoptarii lor în condiţiile specifice spaţiului românesc şi adaptările necesare asimilării.

7. Se va evita înfeudarea ţării pe considerente de necesitate economică; relaţiile economice externe trebuie gîndite matur, permiţînd reconstrucţia ţării, fără preţul unor posibilităţi de şantaj sau presiune exterioară.

8.  În politica externă, România are dreptul, dupa atîta suferinţă, la neutralitate totală! Ea trebuie să devină o Elveţie a estului, evitind capcana oricarei "geostrategii ".

9. Trebuie să sprijinim politica de destindere şi de sudare a comunităţii umane internaţionale, cu o rezervă la care ne obligă experienţa: nu putem accepta ca principiul non-intervenţiei să permită comunităţii internaţionale, să asiste pasiv la distrugerea unui popor căzut pradă microbului devastator al unei tiranii.

10. Militînd pentru pace, România trebuie să-şi  modernizeze capacitatea de apărare, pentru a nu transforma obţiunea morală asupra politicii interstatale, într-o sinucidere dureroasă.

11.  Eliminarea vechiului aparat de constrîngere şi supraveghere, care a spri­jinit regimul de teroare, prin recalificarea personalului său pentru munci pro­ductive şi înfiinţarea unui aparat de menţinere a ordinii publice complet nou, ca principii, metode şi componenţă.

12. Sensurile şi legităţile fireşti ale activităţii politice trebuie respectate în practică (nevoia de coordonare dreaptă, bună şi înteleaptă a activităţii unei colectivităţi complexe, nu trebuie degenereze într-o tactică de cucerire a puterii şi privilegiilor de către o anumita grupare ) şi în acest sens partidul nostru va lupta, oferind propriul exemplu, refuzînd orice manifestare de expansiune electorală şi respectînd primatul moralei.

13. Ca masură concretă pentru evitarea formării unei "aristocratii "de partid, statutăm obligaţia tuturor liderilor şi deputaţilor partidului nostru de a ceda locul altora, noi, dupa maximum patru ani; se evită astfel şi transformarea activităţii politice în meserie, fapt care şi-a demonstrat din plin nocivitatea.

14. Educaţia va fi considerată, ca centru al activităţii societăţii, din mai multe considerente:

-   este singură cale de formare a unor conştiinţe democratizate interior, asigurînd societăţii de mîine, cetăţenii care pot clădi o democraţie reală;

- asigură cetăţenilor dreptul de participare constientă la viaţa societăţii, şi de racordare a existenţei lor la pulsul normal al vieţii spirituale contemporane;

- este nu numai un mijloc, ci şi un scop al societăţii, asigurînd dreptul fundameatal la cunoaştere al fiecărui cetăţean.

- este o activitate productivă, urmarind valorificarea celei mai importante resurse naturale a ţării: aurul cenuşiu (de altfel activitatea "productivă " trebuie redefinita ca acea activitate care aduce un ajutor existenţei omeneşti, elimindu-se barierele artificiale care scoteau din aceasta categorie activităţile "auxi­liare ": învăţămînt, medicină, etc. ).

15. Refacerea unitatii intelectualităţii, formînd un front de valorare a experienţei, eforturilor şi tensiunilor sale; stabilirea unor punţi de legatură între verticalele diverselor ei ramuri ( specialităţi ), alcătuind orizontalele intereselor generale ale culturii; din acest dialog trebuie să rezulte o înţelegere de ansamblu a peisajului relevat de iscodirea umană, care să permită democratizarea cunoaşterii; cultura are faţă de societatea productivă, care îi asigură arde­rile, obligaţia de a elabora tactici operative pentru a uşura accesul tuturor catego­riilor sociale şi umane la cuceririle spirituale.

16. Orice cetaţean român are dreptul la împlinire spirituală; pentru ca acest drept să fie garantat efectiv, societatea este obligată să pună la punct struc­turi informaţionale şi educaţionale eficace care să înzestreze individul cu aparatul de percepţie care să-i permită să se bucure de drepturile sale spirituale.

Intelectul nu e o obtiune ci o dimensiune a umanului a cărei atrofiere este echivalenţa pierderii unui organ de simt!

17. In virful piramidei sociale şi în centrul echilibrului individual stă înfrumuseţarea şi semnificarea existenţei; lipsite de asfel de năzuinţe, societatea şi omul decad într-o degradare patologică, cu efecte multiple (ultimii noştri 45 de ani în care s-a încercat eradicarea acestor năzuinţe, o dovedesc cu prisosinţă ).

Omul are nevoie de răspunsuri parţiale la marile întrebari privind rostul existenţei şi de fronturi deschise în care să se manifeste energiile căutarii; respin­gem orice tendinţă de stingere a setei pentru cunoaştere, pronunţîndu-ne ferm pentru continuarea eforturilor de înţelegere.

Considerăm că setea de a afla este o dimensiune esntială a omenescului, care dă specificitate şi legitimitate activităţii speciei umane.

 

Ioan Roşca

25 ianuarie 1990