ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA PENALĂ

Sentinţa nr.1368                                                                            DOSAR NR.10635/1/2010

Şedinţa publică din 08 septembrie 2011

Completul compus din: Preşedinte - Ioana Bogdan Judecător- lonuţMatei Judecător - Ştefan Pistol

Magistrat asistent - Monica Eugenia Ungureanu

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de procuror Monica Cîmpean

S-a luat în examinare plângerea formulată de petiţionarul Ioniţoiu I. Cicerone Aristotel Traian împotriva ordonanţei din 29 septembrie 2010 dată în dosarul nr.1304/P/2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Urmărire Penală şi Criminalistică.

La apelul nominal, a răspuns mandatarul petiţionarului, Roşca Ioan. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat Înalta Curte, constatând cauza în stare de judecată, a acordat cuvântul în dezbateri.

Mandatarul petiţionarului, Roşca Ioan a susţinut oral motivele plângerii, arătând că, în mod greşit, procurorul a reţinut că nicio persoană nu o formulat plângere până în anul 2006, precum şi că nu au existat victime, fiind o tendinţă continuă de a fi protejate  crimele comunismului. În aceste condiţii a solicitat instanţei să judece pe fond cauza şi să nu trimită dosarul la parchet, întrucât organele de urmărire penală ar recidiva în modul de soluţionare al dosarului. În sprijinul argumentelor sale a făcut referire la hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 25 mai 2011 privind dosarul Mineriada, prin care s-a   statuat  imprescriptibilitatea răspunderii  penele  pentru  acest tip de fapte.   În final,  solicitând admiterea plângerii, a mai arătat că petiţionarul are 85 de ani şi starea sănătăţii  acestuia este precară.

Reprezentantul Ministerului Public a pus concluzii de respingere a plângerii, ca nefondată, rezoluţia fiind legală şi temeinică, întrucât în mod corect pentru o parte din fapte s-a reţinut incidenţa prescripţiei penale, iar pentru celelalte, s-au efectuate acte


 

premergătoare, din care însă nu a rezultat existenţa unor indicii privind săvârşirea vreunei fapte penale menţionate în plângere.

ÎNALTA CURTE

Asupra cauzei penale de faţă:

La data de 22 decembrie 2010 s-a înregistrat pe rolul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, plângerea formulată de petiţionarul Ioniţoiu I. Cicerone Aristotel Traian împotriva rezoluţiei nr.l304/P/2008 din 29 septembrie 2010 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Urmărire Penală şi Criminalistică şi a rezoluţiei nr.9971/4335/II/2/2010 din 03 decembrie 2010 a procurorului şef Secţie Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

In motivarea cererii petentul a arătat că atât procurorul de caz, cât şi procurorul ierarhic superior au ignorat jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la caracterul imprescriptibil al răspunderii penale pentru fapte similare cu cele pe care le-a reclamat, precum şi faptul că din expunerea făcută rezultă fără tăgadă existenţa indiciilor săvârşirii de fapte penale de către reprezentanţi sau angajaţi ai regimului comunist.

Înalta Curte, analizând cererea formulată, reţine următoarele:

Prin rezoluţia nr.l304/P/2008 din 29 septembrie 2010, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Urmărire Penală şi Criminalistică a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art.356, art.357, art.358, art.359, art.360, art.361 C.pen., a căror comitere a fost reclamată până la 30 iulie 1969, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale, iar pentru aceleaşi faptele reclamate a fi fost săvârşite în perioada 30 iulie 1969 - 22 decembrie 1989 soluţia de neurmărire penală s-a întemeiat pe lipsa elementelor constitutive ale acestor infracţiuni.

Aceiaşi soluţie a fost dată şi pentru infracţiunile incriminate şi sancţionate de Codul penal de la art. 174 până la art.220, întrucât se prescrisese răspunderea penală pentru faptele comise până la data de 22 decembrie 1989, iar pentru cele săvârşite ulterior acestei date, temeiul soluţiei de neîncepere a urmăririi penale a fost lipsa elementelor constitutive ale acestor infracţiuni.  Totodată, s-a mai dispus şi disjungerea cauzei şi declinarea competenţei de soluţionare a anumitor infracţiuni, în raport de competenţa după materie sau calitate persoanei la Direcţia Naţională Anticorupţie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 şi Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Petentul a făcut, în temeiul dispoziţiilor art.278 C.pr.pen., plângere la procurorul ierarhic superior care, prin rezoluţia nr.9971/4335/II/2/2010 din 03 decembrie 2010 a respins-o, ca neîntemeiată, întrucât fie din situaţia de fapt expusă în actul de sesizare nu s-au conturat elementele constitutive ale unora dintre infracţiunile reclamate, fie a intervenit prescripţia răspunderii penale pentru altele sau competenţa de instrumentare pentru anumite fapte penale revine altor organe de urmărire penală.


Examinând plângerea formulată de Ioniţoiu I. Cicerone Aristotel Traian împotriva rezoluţiei nr.1304/P/2008 din 29 septembrie 2010 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Urmărire Penală şi Criminalistică şi a rezoluţiei nr.9971/4335/II/2/2010 din 03 decembrie 2010 a procurorului şef Secţie Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, înalta Curte urmează să o trimită spre competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.281 pct.l lit. a1) C.pr.pen., astfel cum au fost modificate prin Legea nr.356/2006, infracţiunile prevăzute de art.356 - art.361 din Codul penal se judecă în primă instanţă de către curţile de apel.

De asemenea, conform dispoziţiilor art.278 alin.(3)-(4) şi ale art.2781 alin.(l) C.pr.pen. împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror intere legitime sunt vătămate pot face plângere, ce se rezolvă de procurorul ierarhic superior, iar după respingerea acesteia se pot adresa cu plângere judecătorului de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

În speţă, petiţionarul a sesizat organele de urmărire penală cu privire la comiterea unor infracţiuni contra persoanei, contra patrimoniului sau care aduc atingere unor activităţi de interes public, precum şi a infracţiunilor contra păcii şi omenirii fără însă a indica făptuitorii sau a furniza date suficiente care să poată conduce la identificarea acestora.

In plus, soluţiile de neurmărire penală dispuse în cauză nu au fost date faţă de vreo anumită persoană, întrucât din actele premergătoare nu au rezultat informaţii care să ajute la identificarea făptuitorilor.

Ca atare, în lipsa unei calităţi speciale a făptuitorilor competenţa materială a infracţiunilor contra păcii şi omenirii revine, în primă instanţă, curţilor de apel.

Pentru considerentele anterior dezvoltate, Înalta Curte va trimite plângerea formulată de Ioniţoiu I. Cicerone Aristotel Traian împotriva rezoluţiei nr.l304/P/2008 din 29 septembrie 2010 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Urmărire Penală şi Criminalistică la Curtea de Apel Bucureşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:

Trimite plângerea formulată de petiţionarul Ioniţoiu I. Cicerone Aristotel Traian împotriva ordonanţei din 29 septembrie 2010 dată în dosarul nr.l304/P/2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Urmărire Penală şi Criminalistică, la Curtea de Apel Bucureşti, spre competentă soluţionare.

Definitivă.


 

Pronunţată în şedinţă publică, azi 08 septembrie 2011

 

PREŞEDINTE                                     JUDECĂTOR                                            JUDECĂTOR

Ioana Bogdan                                        Ionuţ Matei                                                Ştefan Pistol

 

 

Magistrat  asistent

Monica Eugenia Ungureanu