Puterea cetățeanului- intărita prin Constițutie

 

            Nu pot explica aici ideile din eseurile mele pe tema raportului dintre cetățean și stat, sau dintre realitatea socială și dreptul formal. Și nici pe acelea infuzate în comentariile pe care le-am făcut pe marginea articolelor Constituției actuale și a propunerilor MCC de modificare:

http://www.piatauniversitatii.com/news/editorial-1-2013-4

http://www.nouaconstitutie.info/dezbateri/legi.html

http://www.piatauniversitatii.com/news/editorial-300-2013-5

            Scopul acestui text este să explice unghiul din care am făcut aceste observații și propuneri, cheia de portativ a interpretării mele, sintetiza aspectelor majore urmărite în observațiile punctuale. Se pot redacta Constituții care corepund unei vaste palete de viziuni și interese. Eu pornesc de la principiul maximizării libertății, cu limitările legitime impuse de conviețuirea într-o anume comunitate (sau într-o serie de comunități suprapuse). Amintesc că democrația și justiția nu sînt scopuri primare, ci doar mijloace, pentru ca un grup de oameni suficient de liberi să poată interacționa cît mai eficace și  just, pe un anumit teritoriu, în care se iau unele decizii colective.

Realitatea vieții sociale nu poate și nu trebuie reglată total prin legi, ea e mult mai bogată și vie, avînd mecanisme naturale de reglaj. Orice prevedere formală are temeiuri de fond, care trebuie verificate și adaptate, pentru a nu fi aplicată mecanic și bont litera legii, în sens contrar spiritului dreptății. Cînd două legi de putere egală intră în conflict, se recurge la judecarea de conștiință, nu se lasă nedreptatea în pace, din paralizie formalistă. Un "judecător" nu aplică legi, ci analizează spețe, cu inteligență și nepărtinire, judecă ținînd cont de sensurile și valorile partajate social (începînd cu limbajul). Legile trebuie doar să limiteze plaja de decizie arbitrară, asigurînd actorilor care interacționează în cetate o anume predictibilitate (omogenitate, coerență) a efectelor. Dar trebuie să fie suficient de puține, clare și stabile- ca prezumția că sînt cunoscute să nu fie o farsă. Și să poată fi totuși modificate la timp, dacă fac rău societății: de exemplu, prelungind prin inerție juridică regimuri abuzive, în care puterea în stat e cucerită de uzurpatori. Experiența comunistă a dovedit o dată în plus că prezumția de legitimitate a legalității nu este absolută, că legea și justiția pot fi cucerite de criminali și folosite întru crimă. Penalizarea nerespctării legii trebuie completată cu penalizarea emiterii ei incorecte și nocive (de către organisme pseudo-reprezentative). Fără ca deturnătorii legalității să se poată prevala de non-retroactivitate, de auto-admnistieri sau de prescripții obținute prin tergiversări premeditate, forțate prin pîrghii de putere și manevre oculte.

Reperul principal de interpretare (orientare) juridică este Constituția. Ea trebuie invocată direct de către părți în litigiu sau cetățeni nemulțumiți, avînd prioritate contra oricărei alte prevederi. Nu se poate justifica o încălcare -demonstrabilă- a Constituției, în numele unei legi, pe motiv că nu a existat o decizie oficială de constatare a ne-constituționalității prevederii respective. De aici derivă importanța extremă a modului în care cadrul democratic e reglementat în Constituție. Cu cît sînt prevederile ei mai vagi, fără precizarea mecanismelor de implementare a principiilor enunțate și a măsurilor de monitorizare, protecție și penalizare în caz de încălcare, se lasă mai mult loc abuzurilor deținătorilor vremelnici ai puterii. Dar apărarea cetățeanului de rînd de conducătorii cetății- e obiectivul fundamental al Constituției drepte. Aceasta trebuie astfel redactată încît să ofere putere reală populației, încît statul să nu poată fi capturat și folosit ca instrument de explotare, control, spoliere, domesticire, distrugere- a celor prinși in plasa mașinăriei legale. Pentru sănatatea organismului social, echilibrul puterilor în stat e o condiție necesară dar nu și suficientă- fapt dovedit sațios în istorie. 

Obligația de a respecta codul, pentru a nu fi tiranică, trebuie corelată cu dreptul fiecăruia de a participa la elaborarea lui, în mod egal cu ceilalți (fără discriminare, pe principiul valorii absolute -deci echivalente- a tuturor existențelor). Constituția trebuie să bareze calea transformării puterii economice (averii cuiva) în putere de decizie, interzicînd orice manipulare, mituire sau subvenționare electorală, propunînd mecanisme eficace de combatere a corupției și de supraveghere a administrației,  declarînd anti-constituțional orice "secret de stat"- față de populație. Dreptul la vot echitabil trebuie să fie efectiv- ceea ce nu se întămplă decît în democrația directă. Toate schemele bazate pe reprezentare au dovedit slăbiciuni fatale (nimic nu poate împiedica cumpărarea "reprezentanților", inclusiv de forțe externe- jefuitoare, imperiale, neocoloniale). S-a ajuns la situația deplorabilă ca democrația să se reducă la posibilitatea rotirii cîtorva garnituri de paraziți politici, demnitatea cetățeanului al cărui consimțămănt e obtinut prin înșelăciune și dezeducare (pînă la idiotizare) fiind și mai grav încălcată decît în cazul supunerii lui la o dictatură fățișă. Democrația reală (directă) s-a lovit de considerentul pragmatic al dificultății (costurilor) referendumurilor numeroase. Că această situație e folosită ca pretext, o dovedște faptul că pseudo-reprezentarea e protejată față de creșterea radicală a capacității de gestiune informațională (prin sisteme tele-informatice), care ar face azi posibil ce părea inabordabil pănă acum. O altă obiecție (făcută- în surdină, căci trădează disprețul pentru majoritatea oamenilor chemați la vot) este că mulți alegători nu au discernămăntul necesar unei alegeri  pertinente (neînțelegînd consecințele deciziilor particulare, și cu atît mai puțin coerența sistemului lor) sau nu au legitimitate (nefiind implicați de deciziile pe care le influențează). Dacă aceste vicii ar deranja cu adevărat promotorii "democrației", ocupanții statului ar face eforturi pentru informarea, educarea și emanciparea cetățenilor... ori lucrurile merg evident în sens invers. Dreptul (presupus ca asumat de toată lumea) nu e predat în școli; mulți nu află niciodată în ce cămașă au fost îmbrăcați în timpul detenției, acoperite de aparențe. Justificările pragmatice și elitiste ale pseudo-democrației (sinonimă - în fapt-cu "democrația reprezentativă") nu mai trebuie tolerate și acest lucru trebuie să fie axul unei constituții care se pretinde "a poporului", dacă nu urmărește de fapt acapararea populistă a puterii.  

 Dar nici cu asta problemele nu sînt rezolvate, existînd, pe lîngă interesele și manevrele necinstite, limitări și aporii de principiu, care cer formule de compromis- explicitate constituțional. Oamenii au uneori viziuni și interese similare, alteori în contradicție (subiectivă sau obiectivă). Uniformizarea conștiințelor și ipostazelor... pentru a elimina tensiunile- ar fi o soluție sinistră.  Rămîne calea protocoalelor corecte de negociere socială. A acorda tuturor legitimitate înseamnă a admite multitudinea pozițiilor, alteritatea, care duce inevitabil la conflict- în cazul în care trebuie luate decizii colective. Constituția trebuie să precizeze criteriile de tranșare civilizată a contradicțiilor (cel care nu se poate resemna putînd să părăsească comunitatea, fără restricții). Nu se poate evita însă siluirea voinței individuale, printr-o decizie majoritară neconvenabilă. Cum libertatea individuală este scopul major, în pereche cu armonoia socială, rezultă un criteriu fundamental: trebuie evitată impunerea nejustificată a voinței altora. Nu ajunge ca votul să fie egal și liber, mai trebuie să fie și legitim.

O decizie se pune la vot numai pe suprafața pe care are efecte.  Doar individul hotărăște, cînd e vorba numai de viata lui (de exemplu- cum își aranjează casa). Apoi familia, sau membrii unei asociații- în zona corespunzătoare. Comunitatea locală decide, daca e vorba de o problema (firească) de interes (efect) local si cea națională reglementează o problemă reală a națiunii, care cere o tratare globală, o decizie care influențează viața tuturor. De exemplu, aceea că în această țară, nici autoritățile locale nu pot impune indivizilor norme comune, nejustificate de interese colective. Sau (tot ca exemplu) soluția înzestrării fiecărui cetățean cu un număr (egal) de cupoane de vot, pentru  a participa doar la acele referendumuri (on-line?) ale anului, care îl interesează, ceea ce ar regla în mare măsură, natural și just, problema votului inadecvat.  Criteriile exacte ale subsidiarității, care răspund conflictelor inevitabile între nivele de agregare socială suprapusă, trebuie consfințite în constituție. Asta e rolul ei de protocol general al stabilirii normelor particulare. Principul libertății (demnității) maxime e valabil și în raportul dintre condiția cuiva de cetățean român și de membru al comunității europene. Dacă majoritatea românilor dorește A pe subiectul X , dar majoritatea europenilor vrea nonA, voința comunității noastre nu poate fi încălcată de sus, cînd e vorba de propria ei viață. Nu văd sub nici o formă de ce s-ar decide la Paris dacă pe muntele din orașul meu trebuie lăsați cîini vagabonzi să ne muște, sau trebuie stîrpiți sau castrați. Sau dacă ne vindem pămăntul și distrugem proprietatea publică. Și nici de ce ar hotărî Ghită din Tulcea dacă să se mai dea sau nu admitere la facultățile din Franța. Decît dacă se dorește dispariția totală a vieții naționale și a democrației locale. Impunînd la o sută de cetăți indicații "federale", este scoasă din funcție democrația din ele, în numele unificării. Dacă nici Europa nu renunța  la a ne impune o normă de viețuire, nici poporul român nu renunță la obțiunile sale, exprimate prin referendum- trebuie renunțat; ori la UE ori la democrație. 

Toate acestea și tot ce derivă din ele, ar trebui prinse în proiectul de constituție eliberatoare, fie și nu mai pentru a scoate în evidență reaua credință a celor care vor impiedica validarea lui, prin referendum, de către poporul român.

           

 Ioan Roșca, 2 sept 2013